"börda" English translation


Did you mean: borda
SV

"börda" in English

volume_up
börda {comm. gen.}

SV börda
volume_up
{common gender}

1. general

börda (also: ton, ansträngning, påfrestning, art)
volume_up
strain {noun}
Kvinnor, speciellt i de fattigaste länderna, bär livets börda och står ut med trycket från omgivningen.
It is the women of the world, particularly in the poorest countries, who bear the burden of life and who have to endure the stresses and strains of their circumstances.
I en tid när budgetarna är strama i provinserna, för lokala myndigheter och privata hushåll, kommer dessa orealistiska krav innebära en för stor börda för dem.
At a time when budgets are tight in the provinces, local authorities and private households, these unrealistic requirements will put too great a strain on them.
För det andra har ett stort antal små projekt genomförts inom ramen för programmet mot narkotika och skapat ytterligare börda på den redan otillräckliga personal som vi har till vårt förfogande.
Secondly, a large number of small projects are implemented under the anti-drugs programme, placing additional strain on the already limited human resources at our disposal.
börda (also: last)
Litauen, ett av de tio länder som ansluter sig till Europeiska unionen, för med sig hela den historiska börda som hela Europa bär på: kultur, konflikter och historia.
Ladies and gentlemen, as one of the ten countries joining the European Union, Lithuania brings with it the same historical baggage of culture, conflict and history that the whole of Europe carries.
börda (also: ansvar, last, huvudtema)
volume_up
burden {noun}
Delad börda låter som en god princip men på vilken grund skall denna börda delas?
Burden-sharing sounds a good principle but on what basis is the burden to be shared?
Som en motvikt till denna börda behövs betydande finansiella investeringar.
As a counterweight to this burden, we need significant financial investment.
Det kommer att främja ökad konkurrens och minska konsumenternas börda.
It will promote more vigorous competition and reduce the burden on consumers.
börda (also: hinder)
volume_up
cumber {noun}

2. figurative

börda (also: påfrestning, press)
volume_up
tax {noun}
Men de stigande oljepriserna lägger en börda på låginkomsttagarna och ger medlemsstaterna ökade skatteintäkter.
However, the rise in oil prices places a burden on low incomes and increases the tax revenue of the Member States.
Minska företagens administrativa bördor genom att förenkla insamlingen av uppgifter, i synnerhet för beskattningen.
Reduce the administrative burdens on businesses by simplifying data collection, especially tax collection.
Den skattebetalande genomsnittsgreken har en större börda än andra européer, men Greklands sammanlagda skatteintäkter är mycket lägre i andel av BNP.
The average Greek taxpayer pays more than other Europeans but total tax revenues in Greece are much lower as a percentage of GDP.

Synonyms (Swedish) for "börda":

börda

Context sentences for "börda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen detta får inte innebära någon extra administrativ börda för våra producenter.
There should be no extra administrative burdens for our producers, however.
SwedishVi vill verkligen inte skapa en onödig administrativ eller finansiell börda.
We certainly do not want to create unnecessary administrative or financial burdens.
SwedishDet skulle också lägga en alltför stor börda på nettobetalarna i Europeiska unionen.
That, too, would overburden the net contributors within the European Union.
SwedishEn enklare lagstiftningsmiljö, utan oproportionerlig byråkratisk börda, är viktig.
A simpler legislative environment, without disproportionate bureaucratic burdens, is vital.
SwedishVi behöver en börda för att bevisa behovet av att ingripa.
There too we need a hierarchy; we need an onus to prove the need to intervene.
SwedishDetta innebär att en börda lyfts från våra axlar och naturligtvis är vi överlyckliga.
This is a great load off our minds and we are naturally overjoyed.
SwedishJag är övertygad om att vi inte kommer att bli någon börda för EU.
With some support, it could develop impressively and benefit the whole European Union.
SwedishSedan den talibanska regimen tog över 1996 har de afghanska kvinnornas börda blivit allt större.
Since the Taliban regime took over in 1996, the plight of Afghan women has continued.
SwedishDet skulle också lägga en alltför stor börda på nettobetalarna i Europeiska unionen.
It certainly does not indicate that the Social Democrats are making a good job of running Germany.
SwedishDock kan det lilla som de får bidra till att lätta deras börda.
However, at least the little that they do receive may help to relieve their suffering.
SwedishJag är rädd att vi nu lägger ytterligare en sten till vår börda.
I am concerned that this will be another millstone round our necks.
SwedishVi var alla överens om att den överdrivna rättsliga börda som påverkar företagen borde minskas.
We are all agreed that the undue amount of regulations affecting enterprises should be reduced.
SwedishKan vi förbättra vår hälsa radikalt utan att lägga en alltför tung börda på de små och medelstora företagen?
With REACH, this is something we now at last have an opportunity to set right.
SwedishDet förlorade kriget mot Armenien ligger som en tung börda över landet.
It is suffering severely from the lost war with Armenia.
SwedishDessa särskilda regler som upprepade gånger godkänns för vissa länder är en börda för medborgarna.
These special regulations that are repeatedly approved for some countries are burdens for citizens.
SwedishDärför bör vi verkligen titta på denna administrativa börda.
We all know that it is sometimes difficult to be innovative and to be successful even as a company.
SwedishDet är oacceptabelt att lägga denna börda på dem, och för producenterna är det ogenomförbart.
I will be totally in favour of electronic tagging, when we have the technology and when it is cheap enough.
SwedishJag känner vikten av alla dessa trafikanter i Finland på mina axlar - det är verkligen en mycket tung börda.
I feel the weight of all those motorists in Finland on my shoulders - a very heavy load indeed.
SwedishEtt berg som det kommer att vara svårt att klättra upp för, eftersom vi som union har en dubbel börda att bära.
The climb will be a difficult one for the European Union, since we have a double load to bear.
SwedishDet säger man inget om, för det är en börda.
Nothing is said about this because it is a millstone around our necks.