SV backa
volume_up
[backade|har backat] {verb}

1. automotive

backa
volume_up
to reverse [reversed|reversed] {vb} (go or drive backwards)
Men jag tycker inte heller att det är önskvärt att backa processen helt och hållet.
Then again, nor does it strike me as desirable to reverse the process entirely.
Det finns ingen återvändo - vi kan inte backa eller vända på historien.
There is no turning back, there are no steps backward, we cannot reverse history.
Vi kommer inte att backa och gå bakåt, varken när det gäller målen eller tidtabellen.
We are not about to go into reverse with regard to either the objectives or the timetable.

2. other

Jag hade hoppats att vi inte längre skulle behöva backa från denna kompromiss.
I would have hoped that there would no longer be any need to go back from this compromise.
Statligt stöd för att backa upp dessa företag i deras tidiga utveckling kunde vara till stor hjälp.
State aid to back those companies in their early development could be very helpful.
De skulle alla vara meningslösa utan en budget för att backa upp dem.
They would be meaningless without a budget to back them up.
EU måste backa upp sina ambitioner med budgetresurser, och prioritera kommande utgifter.
Europe must back up its ambitions with Budget resources, giving priority to future expenditure.
Jag vill backa upp tre saker jag just har sagt.
I want to back up the three things I have just said.
I should back up.
Now is not the time to back away.
Slutligen anser jag även att det var ett allvarligt misstag att backa ur ett beslut om att utnämna en fredsbevarande styrka från Europeiska unionen för Afghanistan under ett FN-mandat.
Finally, I also believe it was a serious mistake to back off from a decision to nominate a European Union peace-keeping force for Afghanistan under a UN mandate.
backa
Jag ser en risk att backa ur på området för ökat samarbete och sammanlänkande klausuler.
I see a risk of backing down in the field of increased cooperation and linking clauses.

3. "skrivmaskin"

backa
volume_up
to backspace {vb} (typescript)

Synonyms (Swedish) for "backa":

backa
bäck
Swedish

Context sentences for "backa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOrdförandeskapets avsikt är inte på något sätt att backa i den frågan.
In no way is it the intention of the Presidency to backtrack on its goals.
SwedishKommissionen tvingades sedan att backa och införa ett kvotsystem.
The Commission was subsequently forced to backtrack and introduce a quota system.
SwedishKommer kommissionen att backa och göra så att hans ägg inte blir konkurrenskraftiga?
Is the Commission going to renege and make his eggs uncompetitive?
SwedishDen nuvarande finansiella och ekonomiska krisen är ett skäl att gå framåt, inte att backa.
The current financial and economic crisis is a reason to move forward and not to retreat.
SwedishJag har sagt till Rebecca Harms att vi inte får backa i fråga om dessa mål.
I have told Mrs Harms that we must not backtrack on these goals.
SwedishMöjligheten stod öppen och vi tog den, och därför anser jag att det är uteslutet att backa.
The Commission recommends that Parliament reject them for two reasons.
SwedishMyndigheterna är skyldiga att inte ge sig inför extremism på något sätt, och att inte backa undan.
The authorities have a duty not to give in to extremism in any way and not to retreat.
SwedishParlamentet måste backa upp kommissionen när det gäller att påverka rådet i detta avseende.
Parliament needs to be backing the Commission in putting pressure on the Council in this regard.
SwedishLösningen skall därför inte sökas genom att man försöker bredda koalitionen eller få FN att backa upp den.
The solution is thus not to seek a broader coalition or UN backing for the coalition.
SwedishDen kommer också att fördjupa den politiska unionen och få den krigiska nationalismen att backa.
It will also deepen political union and curb warlike nationalism.
SwedishDet finns ingen anledning att backa från dessa mål i dag.
There is no justification today for backing away from those targets.
SwedishVi kan bistå, hjälpa till och backa upp de nationella strategierna, och det är så som planeringen hittills har sett ut.
In some cases, our material may only be a summary of the text, or the full text.
SwedishJag hade hoppats att vi inte längre skulle behöva backa från denna kompromiss.
I am convinced that this is the only way to ensure that our children and our environment are comprehensively protected.
SwedishJag kan försäkra er om att parlamentet kommer att backa upp er helt om ni lägger fram bra förslag.
I can assure you that this House will be right behind you if the proposals you put forward are good ones.
SwedishDet går inte att backa eller fortsätta som vanligt.
There can be no backtracking and no return to business as usual.
SwedishJag är alldeles övertygad om att parlamentet inte kommer att backa på de ståndpunkter som man redan har intagit.
I am firmly convinced that Parliament will not retreat from the position it has already adopted.
SwedishFör det första handlar det om att backa upp säkerheten för polisinsatsen i Tchad under FN:s ledning.
The first comprises a security backup for the Chadian police operation, under the direction of the United Nations.
SwedishVi bör stödja detta betänkande och backa upp henne.
We should support this report and give her our backing.
SwedishVi befinner oss i 2000-talet, i ett allt mer integrerat EU, och det är inte läge att backa tillbaka.
We are in the 21st Century, in an increasingly integrated European Union, and this is not the time to move backwards.
SwedishFörenta staterna har visat sig vara mycket effektivare än Europa när det gäller att backa upp nya idéer med kontanta medel.
The United States has proved itself far more effective than Europe in backing new ideas with ready cash.