"bana" English translation

SV

"bana" in English

volume_up
bana {comm. gen.}
EN
SV

bana {common gender}

volume_up
1. general
– Ja, det här var en svår bana, konstaterar Tomas Svensson, kursansvarig för kursen Elektronikprojekt Y.
“This was a difficult track,” says Tomas Svensson, course director for the electronic projects course.
Jag kan bara råda EIB att ta denna kritik på allvar och fortsätta på denna positiva bana.
I can only advise the EIB to take this criticism seriously and continue on this positive course.
Vi behöver en stark och oberoende centralbank som ger euron möjlighet att fortsätta på sin framgångsrika bana.
What we need is a strong and independent Central Bank, enabling the euro to continue on its successful course.
bana (also: fil, stig, farled, smal väg)
Sedan ser jag - nästa bana, bana 2, är 12,8.
Then I'm looking: the next lane, lane two, is 12.8.
Lane three is 12.5.
Lane four is 12,:,2.
bana (also: bransch, fil, tråd, kabel)
Det här rör ju sig om en bana som ligger oerhört långt, kanske uppåt 2 000 kilometer härifrån.
This concerns a railway line which lies a long way from here, perhaps 2 000 kilometres or more.
I den elektroniska världen måste vi tänka i nya banor.
In the on-line world, we must think differently.
Detta skulle i sin tur kunna bana väg för möjligheten att införa ett gemensamt system i Europa, i stället för dagens lapptäcke.
We do, however, urge the Bank to follow the US Federal Reserve’ s example and publish something along the lines of its in future.
Ytan roteras på en cirkelformig bana till den tredje dimensionen.
The area will be rotated on a circular path into the third dimension.
Vi förespråkar en politisk bana för det baskiska folket.
We are championing a political path for the Basque people.
Jag anser att vi bör fortsätta på denna inslagna bana.
I think that we should continue on this path.
Jag anser att vi bör hedra honom för hans sammanhängande och seriösa politiska bana.
I believe that we must salute his coherent and serious political track record.
Det är inte så kul att ha en bana som alla på förhand vet att de med lätthet klarar av.
“Having a track everyone knows they’ll easily manage beforehand isn’t as fun.
Det var då som de förde in Europa på rätt bana för gott.
That was when they put Europe on the right track for good.
bana (also: stycke, vana, råd, sätt)
Detta skulle vara ekonomiskt riktigt och kan bana väg för andra att gå med senare.
This would be economically sound and can pave the way for others to join later.
Dessa tekniker kommer att bana vägen för nya tjänster som vi hittills inte haft i EU.
These technologies will open the way to new services, as yet unseen in Europe.
Detta var utan tvekan gjort för att bana väg för Turkiets anslutning till EU.
This was no doubt in order to pave the way for Turkey’s accession to the EU.
Allt färre personer börjar en bana som fiskare på grund av inskränkningarna i yrket.
Fewer and fewer people are going into a career in fishing because of the constraints on the profession.
Avslutningsvis vill även jag framföra ett varmt tack till kommissionär Michaele Schreyer för hennes arbete och önska henne all lycka i hennes framtida politiska bana.
In closing, I too should like to warmly thank the Commissioner, Mrs Schreyer, for her work and to wish her all the best in her future political career.
Därför är det mycket viktigt att ge dem möjlighet att inleda eller återuppta sina karriärer samt att bana väg för vissa av dem att starta sina egna företag.
Therefore, it is especially important to give them an opportunity to start or restart their careers and to pave the way for some of them to start their own companies.
Några veckor senare hade vi det stora nöjet att till vår åhörarläktare välkomna ledarna för landets demokratiska politiska partier, som slagit in på en ny bana.
A few weeks later, we had the great pleasure of welcoming here in our gallery the leaders of the democratic political parties from that country, embarked on a new path.
bana (also: slag, resa, gång, resor)
2. transportation: "järnväg"
bana

Synonyms (Swedish) for "bana":

bana

Context sentences for "bana" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEn rymdfarkost bär med sig en nyttolast och ska verka i en speciell bana i rymden.
The spacecraft carries a payload and will operate in a special orbit in space.
SwedishDen elektroniska motorvägen skulle bana vägen till en ny social ordning.
The information superhighway would blaze a trail towards a new social order.
SwedishDen bana som det italienska ordförandeskapet har slagit in på är, jag upprepar, den rätta.
The road embarked upon by the Italian Presidency, I repeat, is the right one.
SwedishVi måste fortsätta på denna bana och inte ge efter för problemen.
We must keep going in this direction and not succumb to the difficulties.
SwedishDet blev tyvärr inget av det och förfarandet fortsätter lugnt sin bana.
This was, unfortunately, not the case, and the procedure stands.
SwedishPublic service-plattformar skulle exempelvis kunna bana vägen för den digitala övergången.
For instance, public service platforms could be the standard-bearers of the digital switchover.
SwedishJag tycker det är logiskt att man fortsätter på denna bana i mandatperiodens sista betänkande.
I think it logical that we continue down this road in the last report of this term of office.
SwedishDetta rör främst de inhemska bana-, ede- och zaraifolken.
This mainly concerns indigenous peoples of the Bana, the Ede and the Zarai.
SwedishNär man bygger en bana måste man hålla sig till ritningen.
When you construct a circuit, you have to stick to the engineer's plan.
SwedishDet kanske kan vara lämpligt att bana väg för ett bättre samarbete mellan EU:s institutioner.
It might perhaps be useful to prepare the ground for better cooperation among the EU institutions.
SwedishDe måste dra in resten av världen och bana vägen till Mexikomötet genom stark klimatdiplomati.
They must bring in the rest of the world, paving the road to Mexico with strong climate diplomacy.
SwedishVälj det här alternativfältet vid utskrift på papper i löpande bana.
Select this option field for printing on continuous paper.
SwedishDet sätt som vi hanterar denna fråga på kommer att bana framtidens väg, och vi måste finna rätt balans.
How we manage this issue will set the scene for the future, and we must get the balance right.
SwedishVälj det här alternativfältet vid utskrift på papper i löpande bana.
Select this option when printing on continuous paper.
SwedishDet blev tyvärr inget av det och förfarandet fortsätter lugnt sin bana.
It is limited to proposing the exchange of information, which is no doubt highly useful, for the period 2000-2006.
SwedishEtt lägre belopp skulle innebära ett allvarligt handikapp för konstnärer som är i början av sin bana.
Anything lower would seriously hamper budding artists.
SwedishDet ser ut som en normal bana för en berömd person.
And this looks like the normal trajectory of a famous person.
SwedishJag kan bara råda EIB att ta denna kritik på allvar och fortsätta på denna positiva bana.
Finally, as some Members have already pointed out, good progress has been made in the areas of transparency and governance.
SwedishDet är rådets och kommissionens uppgift att bana den väg som leder dit och skapa de resurser som krävs.
It is the Council's and the Commission's job to build the road leading here and generate the resources for this.
SwedishJag hoppas också att detta kommer att bana väg för en kalender där tolv sammanträdesperioder hålls på sex veckor.
I also hope that this will serve for an eventual calendar in which 12 sessions will be held in 6 weeks.