"banbrytande" English translation

SV

"banbrytande" in English

SV banbrytande
volume_up
{adjective}

1. general

banbrytande
Vid den tiden visade jag upp ben som var banbrytande inom prostetiken.
At the time, the legs I presented were groundbreaking in prosthetics.
Banbrytande framsteg fordrar välplanerade långsiktiga investeringar.
Groundbreaking achievements are only possible on the basis of well-planned long-term investments.
Jag vill börja med att säga att detta är ett banbrytande steg.
Madam President, I would firstly like to mention that this is a groundbreaking step.
banbrytande
Det här är ett banbrytande frihandelsavtal som är enastående.
This is a ground-breaking free trade agreement, which is outstanding.
Jag anser att detta betänkande kommer att ses som ganska banbrytande.
I think this report will be seen as a quite ground-breaking.
Rådet och parlamentet har lyckats att enas om ett banbrytande nytt direktiv.
The Council and Parliament have succeeded in reaching agreement on a ground-breaking new directive.

2. "som öppnar nya vägar"

banbrytande
volume_up
pioneering {adj.} (opening up new ways or methods)
Vi kommer helt och hållet att använda Europarådets banbrytande arbete.
We will fully use the pioneering work of the Council of Europe.
Europaparlamentet spelade en avgörande roll på det banbrytande stadiet.
The European Parliament played a crucial role at the pioneering stage.
Kommissionär Patten har utfört ett banbrytande arbete på området.
Commissioner Patten has played a pioneering role in this respect.

Synonyms (Swedish) for "banbrytande":

banbrytande

Context sentences for "banbrytande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEU har visat sig vara banbrytande när det gäller åtgärder mot klimatförändringar.
The European Union has shown itself the pioneer of action on climate change.
SwedishDirektivet är banbrytande i synnerhet på ett område, den alternativa bedömningen.
The directive is a pioneer in one area in particular - the assessment of alternatives.
SwedishVad Internet beträffar står det i uttalandet att Acta är banbrytande.
When it comes to the Internet, ACTA even breaks new ground, the statement reads.
SwedishVi behöver fler som Marie Curie, vi behöver vetenskapsmän, vi behöver banbrytande teknik.
We need Madame Curies, we need scientists, we need breakthrough technologies.
SwedishI stället har vi lyckats skapa ett internationellt banbrytande direktiv som utgör en milstolpe.
Future revisions will provide us with an opportunity to make certain amendments to it.
SwedishSom ni nämnde är detta avtal banbrytande.
Mr President, as you said, this agreement breaks new ground.
SwedishDet vore ju skam om vi var banbrytande och sålde några stycken.
Anyway, let's face it, hate to be a revolutionary, it might actually sell a few copies.
SwedishDet är därför viktigt att göra ansträngningar och Europeiska unionen bör vara banbrytande på detta område.
This is why it is essential to make an effort, with the European Union leading the way.
SwedishDetta skulle verkligen vara ett mycket användbart, helt banbrytande, instrument till stöd för vårt jordbruk.
This would certainly be a very useful, wholly innovative instrument to support our farming.
SwedishVårt mest banbrytande förslag, jämfört med Europeiska kommissionens förslag, handlar om pappaledigheten.
However, the most innovative proposal in relation to the European Commission's proposal concerns paternity leave.
SwedishÅrhuskonventionen har på ett banbrytande sätt gjort allmänheten delaktig i beslutsfattande som rör miljön.
I believe, moreover, that – as others have said – rights of participation in other areas need to be clearly regulated.
SwedishVi visar att EU är banbrytande i världen.
Europe is showing that it is the world's trailblazer.
SwedishÅrhuskonventionen har på ett banbrytande sätt gjort allmänheten delaktig i beslutsfattande som rör miljön.
The Aarhus Convention has broken new ground in the way the public is involved in decision-making relating to the environment.
SwedishEn idé på sommarlovet ledde till en banbrytande vetenskaplig upptäckt om hur man stabiliserar obemannade luftfarkoster.
An idea during the summer holidays led to a breakthrough discovery on how to stabilize unmanned aerial vehicles.
SwedishSlutligen är avtalet återigen banbrytande eftersom man för första gången kommer att kräva ett miljömässigt undantag.
Lastly, this agreement again breaks new ground because, for the first time, an environmental derogation will be called for.
SwedishJust nu finns det flera skäl till att Europeiska unionen bör spela en banbrytande roll i fredsprocessen.
Mr President, ladies and gentlemen, as regular as clockwork, we make high-flown statements and condemn the violence in the Middle East.
Swedish... den var inte banbrytande.
SwedishNittonhundratalet var ett århundrade då stora folkrörelser förblindades av tanken på att de stod inför något banbrytande i historien.
The 20th century was the century of major popular movements that were blinded by the idea that they were on the verge of history.
SwedishDet jag nu efterlyser är vare sig revolutionerande, banbrytande eller radikalt.
I am not advocating anything revolutionary, epoch-making or radical here.
SwedishDetta är, vid sidan av befintliga direktiv, den typ av banbrytande åtgärder som EU:s medborgare förväntar sig av kommissionen och rådet.
This is the kind of revolutionary action, above and beyond existing directives, that Europeans expect from the Commission and the Council.