SV band
volume_up
{neuter}

1. general

Medierna bör också ombedjas att lägga band på sig och undvika att skapa panik.
The media should also be asked to exercise restraint and avoid creating panic.
Vi måste verkligen lägga band på oss i den här frågan.
We really must exercise restraint in this regard.
Det är hög tid att den makedonska regeringen lägger band på sådana hatyttringar mot bulgarer, eftersom sådana hatyttringar inte hör hemma inom Europeiska unionen.
It is high time the Macedonian government put such manifestation of hatred against Bulgarians under restraint because such manifestations of hatred do not belong in the European Union.
band (also: rosett, remsa, ordensband, strimla)
volume_up
ribbon {noun}
Kanske alla idrottare kunde bära ett svart band som tecken på sorg.
Perhaps all the athletes could wear a black ribbon as a sign of mourning.
Detta band är ett tecken på att ni är riktiga män, som säger " nej " till våld mot kvinnor.
This ribbon is a sign that you are real men, who say 'no ' to violence against women.
Detta band är ett tecken på att ni är riktiga män, som säger " nej" till våld mot kvinnor.
This ribbon is a sign that you are real men, who say 'no' to violence against women.
volume_up
tape {noun}
på tal omdet, Samnang har skickat ett nytt band
Speaking of which, Samnang sent us a new tape.
Vi informerades inte på förhand om att våra diskussioner vid detta sammanträde skulle spelas in på band.
We were not informed in advance that our discussions at this meeting would be recorded on tape.
Kan inte du ge mitt demo band till någon --
Can you get my demo tape to somebody --
band (also: kontakt)
volume_up
tie {noun} (bond between people)
De band som förenar Ryssland och Europeiska unionens medlemsländer är sekelgamla.
The bonds that tie Russia and the European Member States are centuries old.
En sund grannskapspolitik bör dock räcka för att odla detta historiska europeiska band.
Sound neighbourhood policy should, however, be sufficient to cultivate this historical European tie.
Särskilt Förenade kungariket har starka historiska band med Indien.
The United Kingdom in particular has strong historical ties with India.
volume_up
tie {noun}
De band som förenar Ryssland och Europeiska unionens medlemsländer är sekelgamla.
The bonds that tie Russia and the European Member States are centuries old.
En sund grannskapspolitik bör dock räcka för att odla detta historiska europeiska band.
Sound neighbourhood policy should, however, be sufficient to cultivate this historical European tie.
Särskilt Förenade kungariket har starka historiska band med Indien.
The United Kingdom in particular has strong historical ties with India.
band (also: pannband)
band (also: regel, bar, grund, ribba)
volume_up
bar {noun}
Dessa barn känner sina adoptivföräldrar och har ett band till dem.
These children know their adoptive parents and have a bond with them.
Skapar ett band, skapar ett band av respekt.
Creates a bond, creates a bond of respect.
I fallet Moluckerna finns det ett historiskt band med Nederländerna.
In the case of the Moluccas, there is a historic bond with the Netherlands.
band (also: hylsa, ring, doppsko, spännhylsa)
volume_up
collet {noun}
band (also: arbetare, lag, arbetslag)
volume_up
crew {o.sg.}
band (also: korg, beslag, bygel, tunnband)
volume_up
hoop {noun}
band (also: massa, samling, koppel, kortlek)
volume_up
pack {noun}
band (also: halsband, rad, fläta)
volume_up
rope {noun}
volume_up
volume {noun}
Denna gång är certifikatet, en del av vår årsberättelse, nämligen band II.
This time, the auditor's certificate is part of our report, as Volume II.
En enkel, tydlig tullagstiftning visar sig plötsligt omfatta ett reglemente i tre tjocka band.
A simple and clear-cut customs act suddenly appears to be backed by legislation which fills three thick volumes.
volume_up
band {noun}
Men vad skulle han ha varit utan ett stort band?
However, what would he have been without a big band?
Bussen har varit vårt hem sedan vi var Jeff Bebe band.
That bus has been our home since we were the Jeff Bebe band.
Hon är en de legendariska äkta Band Aids.
She's one of the legendary, original Band Aids.
volume_up
nest {noun}

2. "radio"

band
volume_up
band {noun} (radio)
Men vad skulle han ha varit utan ett stort band?
However, what would he have been without a big band?
Bussen har varit vårt hem sedan vi var Jeff Bebe band.
That bus has been our home since we were the Jeff Bebe band.
Hon är en de legendariska äkta Band Aids.
She's one of the legendary, original Band Aids.

3. figurative

Miljontals tjecker och moraver har som mål att befästa våra band till Västeuropa, vilket kommer att hjälpa oss att ta oss igenom den värsta krisen.
It is the aim of millions of Czechs and Moravians to cement our ties to Western Europe, which will help us to overcome the worst crises.
Men det är viktigt att vi inser Sokrates-programmets betydelse i dess försök att stärka banden mellan de unga i Europa.
But it is important that we appreciate the importance of the Socrates programme in its attempts to cement the links between the young people of Europe.

Context sentences for "band" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAtt tidigt i livet knyta starka band med dessa länder kan endast vara av godo.
Forming close ties with those countries at an early age can only be beneficial.
SwedishDet är ett band som folk använder för sända sina pulsdata till deras Nike+ system.
This is the strap that people use to transmit heart-rate data to their Nike+ system.
SwedishVi behöver också en regional säkerhet och nära band med de berörda regionala aktörerna.
We also need regional security and close ties with the relevant regional players.
SwedishDetta parlament producerar, så att säga, europeisk lagstiftning på löpande band.
This Parliament produces European legislation much like a conveyer belt.
SwedishVad gäller arbetstillfällena kan man verkligen visa på framgångar på löpande band.
As far as jobs are concerned there is an unending list of success stories.
SwedishEn sådan vändning skulle underlätta utvecklingen av många slags band till denna stat.
Such a turn would ease the development of all sorts of ties with this state.
SwedishJag driver inte otukt på löpande band, dränker min lever och super ner mig -
I ain't out there serial fornicating, trying to float my liver, drinking myself silly
SwedishDet får inte bli så att kraftsamlingen går ut över goda historiska band.
We must not allow the joining of forces to be to the detriment of historic bonds.
SwedishDessa ändringsförslag utesluter också alla med nära band till ett konglomerat.
These amendments also exclude anyone with close links to a conglomerate.
SwedishEftersom han hade personliga band till Polen var han skattskyldig där.
Because of his personal ties with Poland, he remained a tax resident in Poland.
SwedishJag tror det är viktigt eftersom Ukraina har väldigt nära band med väst.
I believe that is important because Ukraine is tied very closely to the West.
SwedishEuropeiska unionen och USA är sedan år och dag förbundna med varandra genom starka band.
There have always been close links between the United States and the European Union.
SwedishGamla koloniala band med Europa är sedan länge inte längre någon garanti.
Old colonial links with Europe have long since stopped being any guarantee.
SwedishDet behövs ett självständigt organ som även har starka band till Europaparlamentet.
An independent body is required, which also has strong links with the European Parliament.
SwedishDe måste väljas ut efter meriter och inte ha några band till industrin.
It must be done on the basis of merit and without any links to the industry.
SwedishRådet lägger själv band på sig med hjälp av enhällighetsförfarandet.
The Council has put a tight leash on itself by virtue of the unanimity procedure.
SwedishI några fall har dessa band funnits i många år medan de i andra fall är av senare datum.
In some cases these ties date back many years, whereas in others they are more recent.
SwedishUtskottet blir alltmer betydelsefullt på grund av dess starka band till medborgarna.
This committee is becoming increasingly important due to its close ties with the citizens.
SwedishEuropa har traditionella band från kolonialtiden till vad som artigt kallas ”samarbete”.
Europe has traditional links from colonial days to what is nicely termed 'cooperation'.
SwedishI detta fall måste det väl också finnas en instans som har något band med åklagaren.
In this case there will have to be a body which is somehow linked to the public prosecutor.