"bas" English translation


Did you mean: bås
SV

"bas" in English

volume_up
bas {comm. gen.}
EN

"BA" in Swedish

volume_up
BA [abbreviation]
SV

SV bas
volume_up
{common gender}

1. general

bas (also: grund, fond, botten, stomme)
Utan regionala rötter, som människan utvecklas i, finns det inte något fundament eller någon bas för en framtid.
Without regional roots from which to develop, there can be no foundation and no basis for the future.
Där tror jag nu att vi har en bra bas lagd.
I now believe that we have laid a good foundation for this.
Modellering och simulering har sedan starten utgjort basen i vår forskning.
Modelling and simulation have always been the foundation for our research strategy.
Ett sådant solitt koncept är visserligen en bas för en trovärdig utrikespolitik.
Such a sound concept is of course the basis for a credible foreign policy.
Exempelvis ansvarsfrågorna måste skötas på en global bas.
For example, questions of responsibility must be dealt with on a global basis.
Denna bas måste till att börja med upprättas i konventet.
Our priority must therefore be to establish this basis in the Convention.
bas (also: chef, arbetsledare, förman)
volume_up
boss {noun} (supervisor, head)
bas (also: handtag, syfte, tunna, plattfisk)
volume_up
butt {noun}
Gå över undre gränsen och återgå genast till basen.
Get your butts above the hard-deck and return to base.

2. "på andra"

bas
volume_up
base {noun} (on second)
Slutligen bör inte en reparation av denna ubåt tillåtas på en olämplig bas.
Finally, do not allow the repair of this submarine in an inappropriate base.
Vi har ingen gemensam bas i kommissionen för konsumenternas klagomål.
We do not have a common base in the European Commission for consumer complaints.
Den tredje frågan handlar om att förhindra tunnelbyggnationen vid Brennerpassets bas.
The third relates to the need to prevent the construction of the Brenner base tunnel.

3. sports

bas (also: bo)
volume_up
base {noun}
Slutligen bör inte en reparation av denna ubåt tillåtas på en olämplig bas.
Finally, do not allow the repair of this submarine in an inappropriate base.
Vi har ingen gemensam bas i kommissionen för konsumenternas klagomål.
We do not have a common base in the European Commission for consumer complaints.
Den tredje frågan handlar om att förhindra tunnelbyggnationen vid Brennerpassets bas.
The third relates to the need to prevent the construction of the Brenner base tunnel.

4. "manlig (kör)stämma i lågt läge"

bas
volume_up
bass {noun} (the lowest male singing voice)
Någon gjorde alla åtta videorna -- en bas som till och med sjöng sopranstämmorna.
Someone did all eight videos -- a bass even singing the soprano parts.
Anna Jobrant, sopran‚ Anna Zander Sand, mezzo; Michael Axelsson, tenor; Martin Frodlund, bas.
Anna Jobrant, soprano‚ Anna Zander Sand, mezzo; Michael Axelsson, tenor; Martin Frodlund, bass.
Med Jabras exklusiva Sound App ger Dolby Digital Plus extra djup och dimension till din musik - en djupare bas och bättre diskant så din musik förblir klar och tydlig.
With Jabra's exclusive Sound App, Dolby Digital Plus adds that extra depth and dimension to your music - extending bass performance and enhancing high frequencies so your music retains its clarity.

5. chemistry

bas
volume_up
base {noun}
Slutligen bör inte en reparation av denna ubåt tillåtas på en olämplig bas.
Finally, do not allow the repair of this submarine in an inappropriate base.
Vi har ingen gemensam bas i kommissionen för konsumenternas klagomål.
We do not have a common base in the European Commission for consumer complaints.
Den tredje frågan handlar om att förhindra tunnelbyggnationen vid Brennerpassets bas.
The third relates to the need to prevent the construction of the Brenner base tunnel.

6. music

bas (also: basgitarr)

7. military

bas

Synonyms (Swedish) for "bas":

bas

Synonyms (English) for "BA":

BA

Context sentences for "bas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag vill för egen del att diskussionen ska föras på en mycket bredare bas.
I, for one, am in favour of having this discussion on a much broader footing.
SwedishI praktiken saknar EU-partier inom överskådlig framtid folklig förankring och bas.
In practice, EU parties will for the foreseeable future lack any democratic legitimacy.
SwedishDet är ord och övertygelse som kommer från de flamländska socialdemokraternas store bas.
These are the words and the conviction of the leader of the socialists in Flanders.
SwedishDärför förväntar jag mig en gemensam europeisk verksamhet med en stark internationell bas.
This is why I expect concerted European activity with a strong international component.
SwedishSamtidigt måste vi visa vår solidaritet, även om det sker på frivillig bas.
Nevertheless, we need to demonstrate solidarity, although this solidarity must be voluntary.
SwedishDen genomfördes på mycket bred bas, den hade stöd och var befogad.
It was very broadly-based and it at least attracted support and could be justified.
SwedishPå denna bas kan vi säkert även i fortsättningen ha ett bra samarbete med kommissionen.
This will certainly stand us in good stead for continuing cooperation with the Commission.
SwedishMen jag tillägger att efterfrågan ökar på nytt i Europa i dag, och på en sund bas dessutom.
But I would add that demand is picking up again in Europe today, and on a sound footing.
SwedishDet är ytterst viktigt att det finns en jämlik bas när det handlar om att bevilja lån.
It is absolutely crucial for there to be a level playing field when it comes to granting loans.
SwedishStudien omfattar sju multinationella företag som har sin bas i Finland.
The study includes seven multinational companies based in Finland.
SwedishÄnnu en gång vädjar jag till kammaren att på bred bas godkänna denna ändring i arbetsordningen.
Once again, I ask that the House kindly approves in its majority this amendment to the rules.
SwedishDetta gör att en fullständig offentlighetsprincip är en nödvändig bas för bekämpningen av korruption.
We therefore need a fully-fledged system of open government in order to halt corruption.
SwedishJavier Solana har sin bas i Spanien, som erkänner att det förstås finns en EU-underrättelsetjänst.
Javier Solana is based in Spain, which admits that there is, of course, an EU secret service.
SwedishDessa studier hade en utvecklingspsykologisk bas med utgångspunkt i teorier om barns lek.
These studies were based on developmental psychology and drew on theories relating to children's play.
SwedishJag vill börja med att gratulera Bas Eickhout till att ha utarbetat betänkandet.
(RO) Madam President, I would like to begin by congratulating Mr Eickhout for drafting this report.
SwedishBas Eickhout ställde frågan om läget för beskattning av finansiella transaktioner eller verksamheter.
Mr Eickhout asked the question on the position of the financial transaction tax or activity tax.
SwedishDen förutsätter en strävan på bredare bas för att skapa en delad framtid på grundval av vår gemensamma mänsklighet.
It requires a broader effort to create a shared future based on our common humanity.
SwedishVi har lyckats stärka pyramidens bas utan att skära av toppen.
We have been able to support the majority at the bottom of the hierarchy, as well as those at the top.
SwedishBetänkandet behandlar en mycket bred bas såväl tekniskt som politiskt och är mycket omfattande.
The report is a very wide-ranging one in both technical and political terms, and is extremely comprehensive.
SwedishÅtgärder för perifera regioner måste ha en bredare bas.
Action for the peripheral regions must be more broadly based.