Vi får inte tveka under det nya årtusendet: Befria dessa stackars kvinnor nu!
There can be no hanging back in the millennium: free these poor women now!
Det tunisiska folket agerade på egen hand för att befria sig från en diktatur.
The Tunisian people acted alone to free itself from a dictatorial regime.
Vi måste befria oss från den här bördan för att kunna bygga framtidens Europa.
We need to free ourselves of this encumbrance in order to build the Europe of the future.
Endast demokratin kan befria länderna från barbari, etniska krig, tyranniska regeringar och militärregimer.
Mr President, democracy alone will deliver states from barbarism, ethnic warfare and despotic and military governments.
Naturen har skänkt detta land resurser och rikedomar som kan befria det från fattigdom och se till att det får de bästa levnadsvillkoren på jorden.
Nature has given this country sufficient resources and wealth to deliver it from need and give it the best conditions of life on earth.
Om man i själva verket bara vill förlänga livstiden för uttjänt teknik ökar man de risker som ingår naturligt i energiproduktionen i stället för att befria oss från dem.
If you really do want to do no more than extend the working life of superannuated technology, then you are increasing the risks inherent in energy production rather than delivering us from them.
Detta bör emellertid inte befria mindre företag från att beakta sina anställdas synpunkter.
Nevertheless, this should not exempt small businesses from taking into account the opinions of their staff.
Men detta kan under inga omständigheter befria en institution från sitt ansvar.
This does not mean, however, that an institution is in any way exempt from carrying out its responsibilities.
Samtidigt får detta mål inte befria EU: s institutioner från deras förpliktelser på utbildningsområdet.
Having said that, this objective would not exempt the European institutions from their obligations in the field of education.
Vi kan emellertid inte helt och hållet befria Europeiska patentverket från ansvar i denna fråga.
We cannot, however, completely exonerate the EPO from this affair.
Därför verkar det som om översättaren ville befria den spanska regeringen och dess grekiska hantlangare från ansvar under alla förhållanden.
It would therefore appear that the translator wanted to exonerate the Spanish Government and its Greek supporters, come what may.
Man kan alltså inte enkelt befria euron, eller den europeiska förvaltningen i allmänhet från ansvar.
Neither the euro nor the European management in general can therefore be easily exonerated of all responsibility.
Vi ingrep militärt för att befria kosovoalbanerna från förtryck.
We intervened militarily, in order to liberate the Kosovars from oppression.
Unionen måste göra sig av med kärnvapen och hjälpa till att befria vår planet från kärnvapen.
The Union needs to liberate itself from nuclear weapons and to help denuclearise the planet.
Jag frågar mig: Vem har de i 25 års tid försökt befria, och från vem?
I just wonder who have they been trying to liberate for the last 25 years, and from whom?
Privata utbildningsinitiativ behövs för att befria landet från sin stelbenthet.
Private education initiatives are needed to release the country from its rigidity.
Detta är ett unikt tillfälle inför det internationella samfundet att befria dem.
This is a unique opportunity to release these people in full view of the international community.
Om han kan befria dem med förhandlingar vill han göra det.
lf he can release our people by negotiations, that's what he wants.
Den förklarar att den inte kommer att befria medlemsstaterna från deras ansvar.
It is saying that it will not relieve the Member States of their responsibility.
Denne man borde börja studera sociologi och befria oss från sin närvaro i en organisation av denna betydelse.
This man needs to go home and study sociology and relieve us of his presence in an organisation of such importance.
Vi har en mänsklig skyldighet att befria befolkningar som drabbats av olyckan att ha tagits som gisslan av Hizbollahs terroristhandlingar.
We have a duty as human beings to relieve the misfortune of populations taken hostage by Hezbollah’ s terrorist action.
Det är inte EU: s uppgift att befria oss från en regering.
It is not the EU that should get rid of a government for us.
Vi har ett unikt tillfälle att befria världen från terrorismens ondska och att förstärka demokratin.
We have a unique opportunity to rid the world of the evil of terrorism and underpin democracy.
Å andra sidan handlar det emellertid om att befria turismen från en skadlig image, från en negativ symbolik.
But in addition, we need to rid tourism of its negative image and poor reputation.
Kommissionen, mina damer och herrar, är beredd för denna debatt, som förefaller mig nödvändig, om man vinnlägger sig om att befria den från all polemik.
The Commission is prepared for this debate, which I believe is a necessary one, provided we keep it clear of any polemics.
Vi kan erbjuda stöd och hjälp till självhjälp, så att man lyckas befria sig från bördorna från Sovjetregimen och planekonomin.
We can lend support, and we can help the Russians to help themselves, so that they will be able to clear away the ballast of the Soviet regime and the planned economy.
Vi får inte heller befria rådet från dess ansvar.
It is one from which the Council, too, cannot be discharged.
Men, herr kommissionsledamot, vi kan inte befria oss från vår plikt som lagstiftare förrän ni utövar er initiativrätt.
But, Commissioner, we cannot discharge our duty as legislator until you exercise your right of initiative.
Utan en sådan oberoende revision har inte rådet och parlamentet några möjligheter att fortsätta att befria kommissionen från dess finansiella ansvar.
Without such an independent audit, the Council and Parliament are in no position to continue discharging the Commission of its financial responsibility.
Detta kommer inte att befria oss från att tänka på en bredare, mer filosofisk fråga: tillhör jorden alla människor?
This will not excuse us from thinking about a wider, more philosophical question: does the Earth belong to all human beings?
Det är helt säkert att inte ens europeiska partier kommer att kunna befria oss från detta dilemma.
Not even European parties, to be sure, will be able to extricate us from this dilemma.
Därför är det en brådskande angelägenhet att få rådet att tänka om och hjälpa till att befria våra företag från denna olyckliga situation.
It is therefore a matter of urgency to get the Council to think again and help extricate our companies from this unfortunate situation.
Alla håller med om denna diagnos, men vi är tydligen inte överens om vad vi behöver för att befria oss från detta ekonomiska dödläge.
So everyone agrees on the diagnosis, but clearly we are not in agreement about what we need to do to extricate ourselves from this financial deadlock.

Synonyms (Swedish) for "befria":

befria

Context sentences for "befria" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEU gör inte tillräckligt för att befria media från sexism och diskriminering.
The EU is not doing enough to eliminate sexism and discrimination in the media.
SwedishÄrendet är alltså inte nytt och jag skall befria er från en historisk tillbakablick.
So there is nothing new about the matter, and I will spare you the historical details.
SwedishMin far stred i Montgomerys armé i Flandern för att befria Bryssel.
My father fought in Montgomery's army in Flanders for the liberation of Brussels.
SwedishEtt av dess huvudsakliga mål är att befria Europeisk säkerhet från amerikansk inblandning.
One of its key aims is to remove American involvement in European security.
SwedishVi kan trots allt inte blunda för det faktum att miljontals ryssar dog för att befria Europa.
Opposing views of this kind are still to be found in today ’ s motion for a resolution.
SwedishVi måste befria oss från den här bördan för att kunna bygga framtidens Europa.
In it, peace is a vague aspiration, not a repudiation of war.
SwedishLåt Nebudkanessar i Washington befria detta folk, slav hos honom.
Let Washington's Nebuchadnezzar let these people go, these slaves in their own country.
SwedishLåt Nebudkanessar i Washington befria detta folk, slav hos honom.
Let Washington' s Nebuchadnezzar let these people go, these slaves in their own country.
SwedishDet kommer även att befria företagen från kostnader och hjälpa dem med andra tillvägagångssätt.
It will also take cost out of businesses and will help businesses do things differently.
SwedishKommer Europeiska unionen att ikläda sig ansvaret för att befria den ockuperade delen av Cypern?
Will the European Union accept responsibility for liberating the occupied part of Cyprus?
SwedishNär du är på säkert avstånd, befria henne från sitt lidande.
And Harvey, when you're safely out of town...... put her out of my misery.
SwedishJag hjälpte nyligen till att befria en medlem av hans familj.
There is something else I should like to mention in this connection.
SwedishDär får vi inte införa några indirekta subventioner och befria företagen från deras plikt.
After all, we must not create indirect subsidies here by exempting these undertakings from the obligation.
SwedishDå har vi lyckats att under några minuter befria dem från den tunga förödmjukelsen att vara fastkedjade.
We will have succeeded for a few moments in freeing them from the heavy humiliation of their chains.
SwedishEn ordning som det är hög tid att befria sig ifrån.
It is definitely high time we freed ourselves from that power.
SwedishVi får inte heller befria rådet från dess ansvar.
It is one from which the Council, too, cannot be discharged.
SwedishMan kan alltså inte enkelt befria euron, eller den europeiska förvaltningen i allmänhet från ansvar.
Neither the euro nor the European management in general can therefore be easily exonerated of all responsibility.
SwedishJag är särskilt glad över att mikrokrediter nämns som ett sätt att ge kvinnor ökat medinflytande och befria dem.
I am particularly glad that micro-credits are being named as one means of empowerment, of liberating women.
SwedishDet kommer att utgöra ett litet steg mot att befria många människor som, liksom jag sade tidigare, har varit instängda.
It will be one small step towards freeing a lot of people who, as I said earlier, have been trapped.
SwedishSom artonåring beslöt jag och andra att befria mitt eget land från en själsdödande, maktfullkomlig och bakåtsträvande regim.
After 1945 they lost their liberties and opportunities almost as soon as they had regained them.