SV behärskar
volume_up
{verb}

De som behärskar programvarans språk förstår ofta inte språket i innehållet.
Those who master the language of software often do not understand the language of its content.
Ungdomar behärskar redan IT och kommunikationsteknik mycket bra.
Young people have already mastered IT and communication technology very well.
Detta är något som EU: s gamla medlemsstater ännu inte behärskar.
That is something the old EU Member States have yet to master.
3) Vi vägrar med så mycket starka skäl att en del ämnen läggs till dagordningen i Seattle, som nu föreslås av Europaparlamentet och vars konsekvenser vi nu absolut inte behärskar.
3) We object all the more to a number of matters which the European Union presently proposes to add to the Seattle agenda, subjects whose consequences we shall absolutely not be able to control.
När allt kommer omkring är det inte kvantiteten utan kvaliteten som räknas, och jag tror att de europeiska parlamentarikerna alltid kommer att ha fördel av att de behärskar frågan och förfarandena.
Essentially, it is quality, rather than quantity, that counts, and I think that the MEPs will always have an advantage because of the fact that they are in control of this dossier and of procedures.

Synonyms (Swedish) for "behärska":

behärska

Context sentences for "behärskar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta är verkligen en konst, men Brok visar gång på gång att han behärskar den.
That is certainly an art, but Mr Brok proves his mastery of it over and over again.
SwedishDet utgör ett funktionellt hinder för personer som inte behärskar något av dessa språk.
This constitutes a functional barrier for people who do not speak any of these languages.
SwedishUngdomar behärskar redan IT och kommunikationsteknik mycket bra.
Young people have already mastered IT and communication technology very well.
SwedishStora bokhandelskedjor behärskar sektorn med hjälp av priskrig.
Large retail chains are taking over the sector by means of price wars.
SwedishUniversitets- och högskoleutbildade som behärskar minst tre av EU:s officiella språk
University students specialising in translation
SwedishBerger har utfört ett grundligt arbete och jag anser att hon behärskar frågan.
Mr President, Mrs Berger has produced an in-depth piece of work and has, I think, got to grips with this subject.
SwedishNågra få handelshus behärskar omsättningsmarknaden.
This trade is conducted by just a handful of firms.
SwedishNew Labour behärskar detta språk till fulländning.
New Labour speaks this language to perfection.
SwedishJag har också respekt för den sakkunnighet med vilken föredraganden behärskar de tekniska aspekterna i ärendet.
I also have respect for the expert way in which the rapporteur has mastered the technical ins and outs of the dossier.
SwedishGrönt betyder att eleven redan behärskar det.
Green means the student's already proficient.
SwedishI morgondagens globala informationssamhälle kan vi komma att spela en av huvudrollerna ifall vi behärskar repertoaren.
We can take one of the leading roles in tomorrow's global information society, provided that we learn the script.
SwedishI morgondagens globala informationssamhälle kan vi komma att spela en av huvudrollerna ifall vi behärskar repertoaren.
We can take one of the leading roles in tomorrow' s global information society, provided that we learn the script.
Swedish(DE) Fru talman, jag tänkte tala tyska för att visa Jean-Claude Trichet att jag också behärskar det språket, som han gör nu.
(DE) Madam President, I am speaking in German to show Mr Trichet that I know that language too, as he now does.
SwedishJag vill säga att ni ger intryck av att ha varit parlamentsledamot i många år med tanker på hur ni behärskar situationen.
I would like to say that you give the impression of having been an MEP for many years given your mastery of the situation.
SwedishI dag är ju unga, välutbildade och högavlönade män klart överrepresenterade bland dem som behärskar informationsteknologin.
It is currently young, well educated and highly paid men who clearly predominate in the field of information technology.
Swedish. - (NL) De flesta människor vill fortsätta att bo och arbeta där de växte upp och där de behärskar språket.
in writing. - (NL) Most people wish to continue to live and work in the environment where they grew up and whose language they speak.
SwedishDet finns många litterära verk, som aldrig når ut till en större publik, eftersom de är skrivna på ett språk, som bara få behärskar.
There are many literary works which seldom reach a wider audience because they are written in a language mastered by few.
SwedishTill sist vill jag betona utbildningens och lärandets europeiska dimension, vilket kräver att de lärande behärskar ett andra språk.
Finally, I wish to focus on the European dimension of education and training, which requires mastery of a second language.
SwedishDet här resonemanget leder fram till en situation där ”intelligenta bilar” körs av förare som behärskar tekniken.
If we follow this line of reasoning, then we shall finish up with a situation where 'intelligent cars' will be driven by technically efficient drivers.
SwedishPlatsen ska tillsättas med en översättare som har ”spanska som modersmål och en mycket god kännedom om spansk kultur” samt behärskar engelska och franska, men inte nödvändigtvis katalanska.
The Commission also no longer wishes this translator to be based in Barcelona;