"belastning" English translation

SV

"belastning" in English

volume_up
belastning {comm. gen.}

SV belastning
volume_up
{common gender}

1. general

belastning
volume_up
load {noun} (the amount of work expected)
Vid lägre belastning lättar greppet igen.
They take the load off, and it becomes, again, compliant.
Och vi kan börja prata om saker som belastning.
And we can start talking about things like electrical load.
Det är nödvändigt att minska den belastning för miljön som föroreningarna från transporter innebär.
The pollution load from transport has to be lowered.
belastning (also: ton, börda, ansträngning, påfrestning)
volume_up
strain {noun}
Ett sådant land utgör ingen belastning på euroområdet.
Such a country would not put any strain on the eurozone.
Det skulle leda till minskad belastning för städerna.
That would take some of the strain off a city.
Sjukdomen innebär en svår belastning både för den drabbade och hans eller hennes familj, även i ekonomiskt hänseende.
This disease puts a great strain on both the sufferer and his or her family, also financially.
belastning (also: besvär, börda, hinder, påhäng)
belastning (also: besvär, börda, införande, påläggande)
Vi bör välja ut individer som kommer att se det som ett nöje snarare än en belastning att integreras i den europeiska civilisationen.
We should select individuals who will find integrating into European civilisation a pleasure rather than an imposition.
Man får inte sänka järnvägarnas konkurrenskraft genom överflödiga ekonomiska belastningar, detta fastän gemensamma standarder sänker kostnaderna på längre sikt.
The competitiveness of railways should not be undermined by the imposition of additional economic burdens, even though common standards will lower costs in the longer term.
Just i dagens svåra sysselsättningssituation kan denna ytterligare belastning dock inte tolereras, och den kommer på lång sikt att minska antalet konsumenter som behöver skydd.
It is precisely in today's difficult employment situation that this additional imposition is not acceptable and will in the long term reduce the number of consumers protected.
belastning (also: accent, påfrestning, betoning, vikt)
volume_up
stress {noun}
En del ledamöter här i parlamentet har med rätta pekat på de psykiska aspekter som i ökande omfattning utgör en belastning för arbetstagarna.
Various honourable Members have mentioned the mental stress factors which increasingly affect workers.

2. figurative

belastning
volume_up
liability {noun} [fig.]
Tre miljoner dollar är åsidosatt, samt 62 miljarder dollar i belastning -- vilket är mycket värre än vad det var för bilföretagen.
Three million set aside, 62 billion dollar liability -- much worse than the car companies.
I egenskap av parlamentsledamöter måste vi vara fullt medvetna om den belastning vi utsätter EU-budgeten och följaktligen medlemsstaternas budgetar för.
As parliamentarians we need to be fully aware of the liabilities to which we are exposing the EU budget and, therefore, Member States' budgets.
Misstag som görs i startskedet eller oförmåga att genomföra arbetsprogrammet på ett framgångsrikt sätt blir en belastning för senare ordförandeskap.
Mistakes made at the outset, or a failure to successfully carry out the programme of work, amount to liabilities for later Presidencies.

3. construction

belastning (also: last)
volume_up
load {noun}
Vid lägre belastning lättar greppet igen.
They take the load off, and it becomes, again, compliant.
Och vi kan börja prata om saker som belastning.
And we can start talking about things like electrical load.
Det är nödvändigt att minska den belastning för miljön som föroreningarna från transporter innebär.
The pollution load from transport has to be lowered.

Synonyms (Swedish) for "belastning":

belastning

Context sentences for "belastning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEn speciell belastning för västmakterna är nu kriget som fördes mot Jugoslavien.
The particular burden that the West bears now is the war against Yugoslavia.
SwedishCirka 167 ministrar med allt vad det medför är en enorm belastning för staten.
Around 167 ministers and all that entails are the biggest drain on the state.
SwedishModerskapet får inte ses som en belastning av arbetsgivarna, eller för ekonomin.
Motherhood cannot be viewed as a problem for employers or for the economy.
SwedishDetta leder även till en viss psykologisk belastning som vi inte får glömma bort.
This has also created certain psychological problems, which should not be disregarded.
SwedishDet mönstret innebär en ohållbar belastning, särskilt för barnfamiljerna.
This pattern entails an intolerable burden, especially for families with children.
SwedishOm detta utförs till belastning för konsumentens hälsa, då har vi också något emot det.
And we are also against this being done to the detriment of consumer health.
SwedishDet mönstret innebär en ohållbar belastning, särskilt för barnfamiljerna.
Thus, both parties may, in practice, have working times of nine to ten hours per day.
SwedishDet blir en allt för tung belastning för de europeiska staternas möjligheter.
It places too heavy a burden on the facilities of the European states.
SwedishFörslaget innebär en ökad belastning på EU: s budget med ca 30 miljoner ecu årligen.
The proposal means an increased burden on the EU's budget of around ECU 30 million per year.
SwedishRådet kommer inte att hålla med om det eftersom det anser att det är en onödig belastning.
The Council will not agree because it says this is an unnecessary burden.
SwedishDetta skapar belastning på fiskbestånden och ger fiskarna motiv att bryta mot reglerna.
This creates pressure on fish stocks and is an incentive for fishermen to break the rules.
SwedishDetta är en stor belastning för Libanon, vilket vi måste förstå.
We have to be clear in our own minds about how great a burden they are on Lebanon.
SwedishDärför röstade jag för att Japan, som ville ha det, skulle stå värd för denna ekonomiska belastning.
I was therefore in favour of Japan, which wanted it, hosting this white elephant.
SwedishGenom en förnuftig reglering kan vi undvika en enorm extra belastning på handeln.
If we had a sensible set of rules, we could rid the trading system of an enormous additional burden.
SwedishVi håller inte med om att Amsterdamprövningen innebär en orimlig administrativ belastning.
We cannot agree that the Amsterdam test would involve an unjustifiable administrative burden.
SwedishHur kan vi undvika en oproportionerlig belastning på hälso- och sjukvårdsbudgeten?
How can we avoid a disproportionate burden on health funds?
SwedishDärigenom uppstår naturligtvis faktiskt problemet med en belastning av de medelstora företagen.
This in fact gives rise to the problem of increased burdens on medium-sized enterprises.
SwedishEn del säger att detta är en belastning och en påtvingad syssla som kommer att medföra stora kostnader.
Some people say that this is a burden and a chore and that it will impose costs.
SwedishOffentliga investeringar i vård och omsorg ses som en belastning.
Meanwhile, putting money into health and welfare is seen as burdensome.
SwedishSom om den här stora utvidgningens belastning och osäkerhet endast skulle vila på EU-axlar.
As if the burden and insecurities of this major enlargement were to rest on EU shoulders only.