"beräkning" English translation

SV

"beräkning" in English

volume_up
beräkning {comm. gen.}

SV beräkning
volume_up
{common gender}

beräkning (also: anseende, grund, värdering, vikt)
I dessa ingår en beräkning av återstående underskott i strukturerna och i genomförandet av gemenskapens regelverk.
This includes an account of the remaining deficiencies in the structures and in the implementation of the Community .
Vilka allmänna och särskilda kriterier kommer man att ta med i beräkningen inom detta program?
What general and specific criteria will be taken into account in this programme?
Jag betraktar detta som ett tecken på i hur hög grad parlamentet tas med i beräkningen.
I see that as symptomatic of the extent to which this Parliament is taken into account.
beräkning (also: åsikt, uppfattning, bedömning, värdering)
Som rådet självt uppger kommer vi att ha en realistisk beräkning i oktober.
As the Council itself states, we will have a realistic estimate in October.
Vi har hört av kommissionsledamot David Byrne att EU har gjort en egen beräkning.
We heard from Commissioner Byrne that the EU has made its own estimate.
Enligt kommissionens beräkning kommer detta att kosta dem ytterligare 338 miljoner euro per år.
According to the Commission's estimate, this will cost them an additional EUR 338 million a year.
beräkning (also: aktning, anseende, åsikt, uppfattning)
(Skratt) Så, först... den första tekniken är beräkning.
(Laughter) So, first, the first term is estimation.
Volymetrisk baserade storlek uppskattning möjliggör direkt beräkning av en relativ vikt och sikt-storlek för varje icke-överlappande rock.
Volumetric based size estimation allows direct calculation of a relative weight and sieve-size for each non-overlapped rock.
Vad gäller fiskeavtalen, så kan nu kommissionen, enligt de nya beräkningarna, stödja två ändringar av det preliminära budgetförslaget om budgetmyndigheten kan godta dem.
Concerning fisheries agreements, following the new estimations, the Commission can now endorse two changes to the preliminary draft budget if the budget authority can agree on them.
En dygnslik beräkning skulle dock innebära nackdelar för konsumenterna.
Calculation on such a basis, however, would involve disadvantages for the consumer.
—Felaktig beräkning av kommissionen av det slutliga bidragsbeloppet.
—incorrect calculation of the final grant amount by the Commission.
De har inte kunnat redogöra för grunderna för denna beräkning i detalj.
They have not been able to explain in detail the basis for their calculation.
beräkning (also: uträkning)
Men den går ett steg längre, och försöker att ha med faktisk beräkning.
But it goes a step further, and it tries to have actual computation.
Tanken med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas är att det ska inrättas en gemensam rättslig grund för beräkning av vinsterna för bolag som är etablerade i minst två medlemsstater.
The idea of CCCTB is to establish a common legal basis for the computation of profits of companies with establishments in at least two Member States.
beräkning (also: räkning, räknesystem, siffersystem)
a) Att hänvisa till artikel 5 i Natos stadgar utan att bestämt fastställa från vilket land attacken har kommit skapar en stämning av krig och beräkning som är mycket farlig.
a) the reference to Article 5 of the NATO Treaty, without specifying the country from which the attack has emanated, creates a particularly dangerous climate of war and reckoning;

Synonyms (Swedish) for "beräkning":

beräkning

Context sentences for "beräkning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishBeräkning av inkomster och utgifter för år 2011 - Avsnitt I - Parlamentet (
Estimates of revenue and expenditure for the year 2011 - Section I - Parliament (
SwedishNågot annat som jag anser saknas i detta betänkande är en beräkning av den svarta ekonomin.
Something else I think is lacking in this report is measuring the black economy.
SwedishParlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2010 och 2010 års budget (
Parliament's estimates of revenue and expenditure for the financial year 2010 (
SwedishBeräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2012 - avsnitt I - parlamentet (debatt)
Estimates of revenue and expenditure for 2012 - Section I - Parliament (debate)
SwedishBeräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2012 - Avsnitt I - Parlamentet (
Estimates of revenue and expenditure for 2012 - Section I - Parliament (
SwedishPå ett enhetligt sätt regleras också sättet för beräkning av tidsfristerna.
There are also uniform rules on the method for calculating such periods.
Swedish873 000 människor begår självmord, och detta är förmodligen en alltför låg beräkning.
873 000 people commit suicide, and that is probably underestimated.
SwedishDessa böter fastställs enligt våra riktlinjer för beräkning av böter.
These fines are fixed in accordance with our guidelines on the method of setting fines.
SwedishJag har en känsla av att kommissionen varit litet väl försiktiga i sin beräkning.
My feeling is that the Commission errs on the side of caution.
SwedishHar kommissionen gjort en beräkning över den avkastning som fiskarna kan tänkas få på lång sikt?
Has the Commission quantified the hypothetical gains in production in the long term?
SwedishDärför ser vi ingen anledning att ändra 2006 års riktlinjer för beräkning av böter.
That is why, I repeat, we see no reason to amend the 2006 guidelines on the method of setting fines.
SwedishParlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2010 och 2010 års budget (debatt)
Parliament's estimates of revenue and expenditure for the financial year 2010 (debate)
SwedishOm du ska genomföra en mer komplicerad beräkning kan du använda ikonen Formel.
Use the Formula icon to perform more complex calculations.
SwedishFör det tredje bör perioden för beräkning av en genomsnittlig arbetsvecka fortfarande vara fyra månader.
Firstly, the maximum working week should not exceed 48 hours, including overtime.
SwedishKommissionen skall fastställa harmoniserade referensvärden för beräkning av energibesparingarna.
The Commission will provide harmonised reference values for calculating the energy savings.
SwedishSå kommer vi att få en modell för beräkning och fördelning av externa kostnader, ja eller nej?
So are we going to get a model for the assessment and assignment of external costs, yes or no?
SwedishBeräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2008 (omröstning)
Draft estimates of the European Parliament for 2008 (vote)
SwedishI den här listrutan väljer du den matematiska funktion som ska användas för beräkning av konsolideringen.
Select here the mathematical function you want to use for the consolidation.
SwedishFör det första handlar det om en korrekt beräkning av antalet resor.
First, the number of journeys needs to be calculated correctly.
SwedishJag skulle gärna vilja se en exakt beräkning av det en gång.
I would be pleased to have another look at exactly how this has been calculated some time.