"besökare" English translation

SV

"besökare" in English

volume_up
besökare {comm. gen.}

SV besökare
volume_up
{common gender}

besökare (also: gäst, besökande)
När spårningskoden har installerats aktiveras den varje gång en besökare visar sidan.
Onceinstalled, the tracking code is triggered each time a visitor views the page.
Det är möjligt att en besökare helt korrekt klickar på din annons mer än en gång.
It's possible that a visitor legitimately clicks on your ad more than once.
Det finns för få rum för besökare att samlas i, och det är för mycket köande.
We need to focus attention on services for visitors and visitor groups.
besökare
volume_up
caller {noun}
besökare
besökare

Synonyms (Swedish) for "besökare":

besökare
Swedish

Context sentences for "besökare" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi får inte tänka på landsbygdsområden som lekplatser för besökare från städerna.
We must not think of rural areas as the playground of visitors from the towns.
SwedishVi vet emellertid också att det är svårt att hitta ett hotell för 50 besökare.
We also know, however, that it is difficult to find a hotel for fifty visitors.
SwedishHyser han några reseplaner, eller skall han underhålla några distingerade besökare?
Does he have some travel plans or is he entertaining some distinguished visitors?
SwedishJag var säker på att våra besökare skulle sätta värde på att veta vad vi talar om.
I felt sure that our visitors would appreciate knowing what we were talking about.
SwedishJag vill välkomna våra besökare, medborgarna, till denna debatt.
Madam President, I would like to welcome our visitors, the citizens, to this debate.
SwedishUnder 2005 hade vi en 4-procentig tillväxttakt för antalet utländska besökare.
Affordable travel has enabled us to move around more freely for business and pleasure.
SwedishJag vill göra er uppmärksamma på vissa andra tämligen ovälkomna besökare på vårt område.
I wish to draw attention to some other rather unwelcome visitors on our premises.
SwedishDe tjänster som besökare i parlamentet erbjuds fungerar dock förhållandevis smidigt.
The services offered to visitors to Parliament do however operate relatively smoothly.
SwedishJag hoppas att alla besökare på åhörarläktaren är imponerade!
- Mr President, I hope everybody in the visitors' gallery is impressed!
SwedishDessa klick motsvarar legitima besökare som använder din annons på förväntat sätt.
These clicks represent legitimate visitors accessing your advertisement in expected ways.
SwedishEuropa har mycket att erbjuda besökare antingen de kommer utifrån eller från EU.
Europe has a lot to offer visitors, be they from outside or from inside the European Union.
SwedishLitauen ligger vid Östersjön och har rika naturskatter att erbjuda sina besökare.
Situated by the Baltic Sea, Lithuania has rich natural treasures to share with its visitors.
SwedishJag måste säga att dessa besökare naturligtvis frågar sig om detta är Europa.
I must say that these visitors wonder, naturally, whether this is what Europe is all about.
SwedishJag informerade våra besökare, våra gäster, och inte er, herr Della Vedova.
I was giving the information to our visitors, to our guests, not to you, Mr della Vedova.
SwedishFirman i fråga har under de senaste tio åren bussat hit tusentals av mina besökare.
This particular company has transported thousands of my visitors here in the past ten years.
Swedish(Endast besökare som har klickat på din AdWords-annons har en sådan cookie.)
(Only visitors who've clicked your AdWords ad will have this cookie.)
SwedishAntalet besökare kan komma att stiga till 107,4 miljoner år 2012.
It should be emphasised that 75 % of Europe’s young people use social networks.
SwedishFör närvarande finns det en grupp på över hundra besökare som fyller korridorerna.
At the moment there is a group of more than 100 visitors blocking the corridors of Parliament.
SwedishDet kommer att finnas besökare där från hela världen, ca. 40 miljoner.
Visitors will be coming from all over the world, some 40 million of them.
SwedishVarje år öppnar vi parlamentets dörrar för tusentals besökare från alla medlemsstater.
Every year, we open the doors of Parliament to thousands of visitors from all Member States.