1. general
Förhandlingar eller oklarheter kommer inte att bidra till att besegra terrorismen.
Negotiation or ambiguity will not help to defeat terrorism.
Mitt personliga mål är att besegra den tasmanska pungdjävulcancern.
My personal aim is to defeat the Tasmanian devil cancer.
Inget land kan besegra den internationella terrorismen ensamt.
No country can defeat international terrorism on its own.
Endast politikens vapen kan besegra en vapenpolitik.
Only the weapon of politics can beat the politics of weapons.
Vi kan inte besegra dem genom att fokusera på säkerhetsfrågor som får saken att likna det kalla kriget.
We shall not beat them by focusing on security issues belonging to the Cold War era.
Över hundra år senare kan Rysslands politiska kultur karakteriseras av samma hatiska slagord: ”Besegra georgierna!
More than a hundred years later, Russian political culture can be characterised by a similar slogan of hatred: 'Beat the Georgians!
Detta direktiv kan hjälpa oss att besegra dem genom att ge forskningen och industrin fasta regler.
This directive can help us to conquer them, giving certainties in terms of regulations to research and industry.
We will finally be able to conquer death.
Det är en förolämpning mot minnet av tjugo miljoner sovjetmedborgare som offrade sitt liv för att besegra fascismen.
It is an insult to the memory of twenty million Soviets who sacrificed their lives to conquer Fascism.
2. "klara av (en svårighet)"
Det finns även ett behov av att besegra dessa personers hämningar och undanröja hinder.
There is also a need to overcome these people's inhibitions and remove barriers.
De kommer också att göra det möjligt att nu besegra fruktan, fördomar och hat.
They will also make it possible now to overcome fear, prejudice, and hatred.
Vi behöver politiskt engagemang för att besegra de svårigheter som den europeiska integrationen står inför.
We need political commitment to overcome the difficulties faced by European integration.
3. "vinna (seger) över, slå"
Låt oss i dessa dystra tider fortsätta i hoppet av poetens solstråle som kommer att besegra mörkret, mörkret av den tiden och för all framtid.
In these gloomy times, let us continue in the hope of the poet's ray of light, which will vanquish the darkness, the darkness of that time and for always.

Synonyms (Swedish) for "besegra":

besegra

Context sentences for "besegra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe kommer också att göra det möjligt att nu besegra fruktan, fördomar och hat.
Thanks to them too, it was subsequently possible to establish a new democratic system in Europe.
SwedishVi kommer aldrig att låta terrorismens illdåd besegra värdena fred och demokrati i Europa.
Reports of attacks are continuing, and they arrive every few minutes.
Swedishatt Roy Munson drömmer om att besegra Ernie McCracken.
Roy Munson, a man-child... with a dream to topple bowling giant Ernie McCracken.
SwedishJag vet av erfarenhet hur mycket svårare det är för en armé att vinna fred än att besegra i krig.
I know from experience that it is a lot more difficult for an army to win peace than a war.
SwedishLåt oss besegra svartsyntheten med framgångens energi.
Let us counter the inevitability of failure with the energy of success.
SwedishDen största framgången har varit att besegra EU:s uppdelning.
The greatest success has been overcoming the division of Europe.
SwedishDet är så vi måste besegra rasismen i Europa.
This is how racism must be fought, and this is how we must fight it in Europe.
SwedishSedan har vi lämnat vårt bidrag för att besegra krisen.
Then we shall have made our contribution to overcoming the crisis.
SwedishDen har alltid försökt besegra oss, att besegra demokratin.
They have always sought to destroy us, to destroy democracy.
SwedishJätten Maximus ska besegra vår kejsare Commodus.
Giant Maximus is defeating our emperor Commodus.
SwedishVi måste få världen att besegra juntan i Burma.
We need the world to see off the junta in Burma.
SwedishAtt bekämpa och besegra fattigdomen i Europa är säkerligen ett mål som hittills ingen i världen har lyckats nå.
Combating and overcoming poverty in Europe is certainly a goal that nobody in the world has yet managed to achieve.
SwedishVi får inte för ett ögonblick överväga tanken att en enda ledares nycker ska kunna besegra majoritetens önskan.
We cannot entertain the thought for one moment that the whim of some leader can prevail over the will of the majority.
SwedishVi kan inte besegra protektionismen i en enda drabbning. Det kan vi bara göra genom ständig vaksamhet, dag efter dag.
The war against protectionism is not won in a single battle but by maintaining a general state of alert, day after day.
SwedishVi kan lära dig att besegra sex hundra.
SwedishAtt hejda fattigdomen och kanske till sist besegra den kommer att vara mänsklighetens största utmaning på 2000-talet.
Containing poverty, and eventually overcoming it, will be the greatest challenge facing the human race in the twenty-first century.
SwedishVi erkänner den roll som Ryssland spelat för att besegra Nazityskland och den enorma förlust av människoliv som landet led då.
With every day, something became clearer, and this must be stated today on behalf of us all: 8 May was a day of liberation.
SwedishVi måste besegra de övriga.
We must fight against the others as well.
SwedishNarkotikamissbruket kan man inte besegra genom att vifta med ett trollspö!
No solution can be found that transports us immediately, overnight, into a drug-free society.
SwedishNär vi står inför ett terroristhot under förändring måste vi därför modernisera och anpassa våra motåtgärder för att besegra frihetens fiender.
Developing these would be a very major encroachment on privacy, with a high risk of the systems being abused in many ways.