"besitter" English translation

SV

"besitter" in English

SV besitter
volume_up
{gerund}

besitter
besitter (also: gilla)
besitter
volume_up
having {ger.}
Vi befinner oss här inom ett område där Europa besitter verklig och erkänd kompetens, en ställning som världsledande, och vi måste ha som målsättning att upprätthålla vårt tekniska försprång.
This is a field in which Europe is recognised as having genuine expertise - it is a world leader - and our objective has to be to maintain our technological advantage.
besitter
Currently holding a full…driver's license.
Vi måste se till att våra handelspartner som besitter dessa resurser får ett rimligt pris för sina råvaror för att kunna förhindra stora spekulationer och konflikter.
In order to prevent major speculation and conflict, we must ensure that our trading partners holding these resources receive a fair price for their commodities.
besitter

Synonyms (Swedish) for "besitta":

besitta

Context sentences for "besitter" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAtt hon besitter dessa kvaliteter gav hon också mycket omfattande prov på i sitt anförande.
She has also demonstrated these qualities again very comprehensively in her speech.
SwedishDet kräver speciella färdigheter och Söderman har visat att han besitter dessa i överflöd.
It requires special skills and Mr Söderman has shown us that he has those in abundance.
SwedishI första hand eftersom det förefaller som om vi besitter de nödvändiga rättsliga grunderna.
First of all, because I believe that we have the necessary legal bases.
SwedishEuropeiska unionen besitter såväl politiska, ekonomiska som diplomatiska resurser för detta.
The European Union possesses political, economic and diplomatic resources for this purpose.
SwedishDen besitter de medel och möjligheter som krävs, och har för övrigt redan gjort detta.
It has the means and the possibilities and has already done so.
SwedishAtt hon besitter dessa kvaliteter gav hon också mycket omfattande prov på i sitt anförande.
I therefore take the view that tax legislation must take account of these citizens’ interests.
SwedishDet är ju de som besitter den största kunskapen om de regioner som faller under deras ansvar.
It is, after all, they who have most knowledge about the regions which fall under their remit.
SwedishDen ekonomiska makt dessa organisationer besitter leder till korruption på många områden i vårt liv.
The economic power of these organisations led to corruption in many areas of our lives.
SwedishVi inom EU inser inte vilka verktyg vi besitter i vår mosaiklika komposition med 27 länder.
We in the EU do not realise what kinds of tools we have in our mosaic composition of 27 countries.
SwedishAtt jag genomgick operationen innebär att jag inte besitter några sådana mirakelkrafter, eller hur?
The very fact that I underwent surgery means that I have no such miracle power, does it not?
SwedishDet som besitter vattnet besitter därmed sina medmänniskor.
Whoever appropriates water, takes possession of their fellow people.
SwedishDet ser ofta ut som om män i dag, precis som förr, alltid besitter den mest odefinierade kompetensen.
It often looks as if men today, as in the past, always have the least defined qualifications.
SwedishÄven här besitter vi ett enormt kunnande inom Europeiska unionen.
Here too we have an enormous know-how in the European Union.
SwedishDen styrka som parlamentet besitter som försvarare av gemenskapens ordning är också er styrka.
As the defenders of the Community method, the strength of our House is ultimately the strength of yours.
SwedishDe uppgifter jag besitter sammanfaller inte helt med era.
The information I have is not entirely consistent with yours.
SwedishI april visade vi vilken makt plenarförsamlingen besitter.
In April, the power of the plenary meeting became evident.
SwedishEn bank besitter exempelvis kompetens rörande obligationsmarknader, som hör till kärnpunkten i verksamheten.
A bank, for example, will have expertise in bond markets, which are at the core of the business.
SwedishHär, om någonsin, måste kommissionen visa att den besitter ett visionärt synsätt och förmåga till ledarskap.
It is here, if anywhere, that the Commission must demonstrate leadership and set forth its views.
SwedishAlldeles för ofta är den sammanhållen på villkor att man besitter ett helt bibliotek av den officiella tidningen.
All too often it is only coherent if you have access to a whole library of Official Journals.
SwedishProblemet är allvarligt och när vi besitter dessa kunskaper kan jag försäkra er om att vi kommer att agera.
The problem is serious and, when we get this knowledge on board, I can reassure you that we will act.