"beskaffenhet" English translation

SV

"beskaffenhet" in English

SV

beskaffenhet {common gender}

volume_up
beskaffenhet (also: typ, sort, slag, natur)
Informationen om virusets beskaffenhet är konfidentiell och sekretessbelagd.
Information on the nature of the virus is protected, is kept secret.
Reformens exakta beskaffenhet bör uppnås på ett balanserat och väl avvägt sätt.
The precise nature of the reform should be achieved in a balanced and measured way.
De ifrågasätter på allvar EU-projektets beskaffenhet och inriktning.
They seriously question the nature and direction of the EU project.
beskaffenhet (also: figur, anseende, typ, egenart)
Vi vill framhäva att viss framgång trots allt åstadkoms i förhållande till doktrinen, och att dess särskilda beskaffenhet erkändes.
We should like to emphasise the fact that, in spite of everything, some progress was made in relation to the doctrine, and that, accordingly, its particular character was acknowledged.
Nu är det dags att vi återvänder, och använder all vår påverkan för att återvända, till den traditionella bankchefen som beräknar risker utifrån beskaffenhet, förmåga och meriter.
It is time now that we returned, and used every influence we have to return, to the traditional bank manager, who can make calculated risk based on character, ability and track record.
Det måste stå klart för oss att EU:s nuvarande institutionella beskaffenhet inte för oss vidare.
It must be clear to us that the present institutional constitution of the European Union will get us nowhere.
Den stiftar lag, den skipar rätt, i över 3 000 kommittéer vars beskaffenhet ingen någonsin har hört talas om och som inte heller har uttalats.
It makes law, it produces law, in over 3 000 committees whose constitution nobody ever knows and has not been declared.
I dag diskuterar Europaparlamentet ett fördrag som till sin beskaffenhet och sitt innehåll är en konstitution; det är åtminstone vad föredragandena säger att vi gör.
   Mr President, today, the European Parliament is debating a treaty that is, as regards its nature and content, a constitution, or at least that is what the rapporteurs tell us we are doing.
beskaffenhet (also: omständigheter, före)
I stort sett samma diskussion om kriteriernas dynamiska beskaffenhet som vi har sett i fråga om miljömärket har också pågått på området energimärkning.
Ladies and gentlemen, more or less the same sort of debate on the dynamic nature of the criteria that we have seen with the Ecolabel has also been going on in the area of energy labelling.
beskaffenhet (also: art, slag, egenskap, kvalitet)
Den nuvarande marknadsekonomin grundar sig fortfarande i hög grad på den fysiska värdering som konsumenten gör av pengarnas materiella beskaffenhet och av handlarens kvalitet.
The current market economy is still largely based on the consumer's physical assessment of the materiality of the currency and the quality of the retailer.
Detta steg kommer att och måste följas av flera, för det är av avgörande betydelse för unionens framtida beskaffenhet att en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik utvecklas.
This must and will be followed by further steps, because the development of a common foreign and security policy will determine the future quality of the Union.
beskaffenhet (also: struktur, vävnad, konsistens, textur)

Synonyms (Swedish) for "beskaffenhet":

beskaffenhet

Context sentences for "beskaffenhet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishGenom att ändra storlek kommer Europeiska unionen att ändra beskaffenhet.
So our continent will have to rethink its rules rather than simply tidy them up.
SwedishVi talar om chokladens beskaffenhet och märkningen av den.
Mr President, we are talking about the ingredients of chocolate and its name.
SwedishDet är dock inte bara våldets beskaffenhet i hemmen som bör undersökas.
Every single one of us knows of someone who has suffered from this violence.
SwedishI många fall är en bättre lösning att ändra vägens beskaffenhet och inte däckstandarderna.
In many cases a better solution is to change the road surface and not the tyre standards.
SwedishVi anser att det är två väsentliga aspekter, av olika beskaffenhet men dock lika viktiga.
We believe that these are two fundamental aspects, of different types but equally important.
SwedishFör det andra verkar vi för en begränsning av fetternas beskaffenhet till vissa tropiska fetter.
Secondly we are strongly in favour of restricting the type of fats to specific tropical fats.
SwedishEU har en roll att spela, förutsatt att det kan hantera frågans hela invecklade beskaffenhet.
Europe has a part to play, provided that it can deal with all the complexities of the issue.
SwedishDärefter är det dock parlamentets och rådets sak att avgöra stödets storlek, beskaffenhet och form.
After this, the amount, type and form of support will surely be for Parliament and the Council to decide.
SwedishBegreppet " Batterikäfig" säger bara något om burens användningsområde och inte om dess beskaffenhet.
So the term 'battery cage' only tells us how the cage is used, but nothing about its dimensions and properties.
SwedishBegreppet " Batterikäfig " säger bara något om burens användningsområde och inte om dess beskaffenhet.
So the term 'battery cage ' only tells us how the cage is used, but nothing about its dimensions and properties.
SwedishJag skulle bara vilja erinra den ärade parlamentsledamoten om de olika institutionernas beskaffenhet inom unionen.
I should just like to remind the honourable Member of the different roles of the various institutions of the European Union.
SwedishOch när det gäller finansieringens beskaffenhet blir vi oerhört bekymrade när vi ser att privata företag får finansiera partierna, såsom det ser ut nu.
As for the type of financing, we are extremely disturbed to see that this text allows private companies to finance parties.
SwedishMed tanke på vikten av dessa frågor, och denna konventions verkligt banbrytande beskaffenhet, kunde jag inte göra annat än rösta för betänkandet.
It should be noted in this context that measures are included to provide both legal and material assistance to victims of trafficking.
SwedishDet är dessutom så att de arter som berörs är ytterst sårbara på grund sin biologiska beskaffenhet och den miljö de lever i.
There is also the possibility that the species covered will be highly vulnerable as a result of their biological make up and the environment in which they live.
SwedishMed tanke på förordningens detaljerade och invecklade beskaffenhet var det aldrig möjligt att uppnå våra utgiftsmål för 2000.
It was never a possibility, considering the detail and the complications of this regulation, that our objectives for spending in the year 2000 could be achieved.
SwedishDen stiftar lag, den skipar rätt, i över 3 000 kommittéer vars beskaffenhet ingen någonsin har hört talas om och som inte heller har uttalats.
Even if tomorrow this House kicks it out, what we will get is a new set of political appointees, and it will still continue to look like a rest home for failed domestic politicians.
SwedishTrots att historien upprepar sig är det fortfarande svårt att fastställa uppgifter om lastens ursprung och destinationsort samt även lastens exakta beskaffenhet.
Despite the fact that history repeats itself, it is still difficult to establish data on the origin and destination of the cargo, as well as its exact characteristics.
SwedishÄndringsförslag 5 som antagits i utskottet för rättsliga frågor och medborgarrätt syftar till att föra tillbaka det överdimensionerade skyddet till en nivå i enlighet med sakens beskaffenhet.
Amendment No 5, adopted in the Committee on Legal Affairs and Citizens ' Rights, is aimed at reducing this excessive protection to an appropriate level.
SwedishMen då smugglingen är av sådan omfattning och beskaffenhet att den blir föremål för straff föreslår kommissionen att straffen skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.
But when the trafficking is of such a scale and seriousness that it has to incur penalties, the Commission proposes that these should be effective, proportionate and dissuasive.
SwedishDärför bör vi fundera på mycket mer på vilken roll bidragskommittén skall spela, som har en annorlunda beskaffenhet, och vi kommer naturligtvis att ge parlamentet vederbörlig information om detta.
In this connection, whilst keeping Parliament duly informed, it would be wise to give more thought to the role of the Assistance Committee, which is quite a different body.