"beskatta" English translation

SV

"beskatta" in English

SV beskatta
volume_up
{verb}

2. "ta ut skatt av"

beskatta (also: taxera)
volume_up
to tax {vb} (charge tax)
Till sist måste man visa mod och beskatta spekulativa kapitalförflyttningar.
Lastly, courage must be shown in order to tax speculative capital movements.
Vi behöver beskatta finansmarknaderna snarare än att straffa staterna och medborgarna.
Rather than penalising States and citizens, we need to tax the financial markets.
Rätten att beskatta medborgarna är ett av kännetecknen för en regering.
The right to tax citizens is one of the hallmarks of a government.

Context sentences for "beskatta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDärtill anser jag att man i första hand bör beskatta användandet, inte ägandet.
I also believe that use, rather than ownership, should be taxed in the first place.
SwedishJaså, EU försöker öka sina skatteintäkter genom att beskatta lastbilar?
Mr President: So the EU seeks to raise EU revenue by taxation on trucks?
SwedishEna ögonblicket är vi för att beskatta förorenande ämnen, och i nästa ögonblick är vi emot det.
At one moment we are in favour of taxing pollutants, the next we are against.
SwedishDärtill anser jag att man i första hand bör beskatta användandet, inte ägandet.
Allow me to say a word or two about the environmental aspect.
SwedishVi hoppas på att nå våra mål genom att till exempel eventuellt beskatta flygbränsle och liknande.
We hope to achieve our aims by, for example, possibly taxing aircraft fuel and suchlike.
SwedishMen det finns också andra sätt att beskatta finansiella tjänster.
However, there are also other ways that taxation could be raised within financial services.
SwedishVi är experter på att beskatta initiativ och dåliga på att belöna dem.
We are experts at taxing initiative and poor at rewarding it.
SwedishVi bör emellertid inte ta till metoder som i praktiken bara är ett annat sätt att beskatta företagen.
We should not, however, use methods which are, in fact, another way of taxing enterprises.
SwedishBeskattningen inriktar sig på att beskatta arbetskraften, vilket gör att arbetskraften är dyr.
Taxation is concentrated on labour, rendering it expensive.
SwedishFör det andra borde huvudsyftet med att beskatta bilismen vara att komma bort från idén om ägande.
Secondly, the main focus of taxing motoring should be made to move away from the notion of ownership.
SwedishDet finns emellertid inget utrymme för att beskatta bränsle som används av bolag från tredjeländer som verkar inom EU.
Failing that, I can only give you the same answer I have already given to Mr Martin.
SwedishKommissionen är pragmatisk genom att börja med att beskatta ränta, även med avseende på andra än invånarna.
The Commission is being pragmatic by starting with taxation on interest, which will also apply to non-residents.
SwedishProblemet är alltså om man ska beskatta den lagliga vapenhandeln och med beklagande låta den olagliga marknaden komma undan?
I wanted to say that what has been promised for 2006 will not only be achieved but in fact surpassed.
SwedishÄven på detta område krävs det nytänkande, t.ex. genom att kämpa mot skattedumpning och beskatta finansiella transaktioner.
In this area too, we must be innovative by combating fiscal dumping and taxing financial transactions.
SwedishVi känner till frågorna: vem skall beskatta?
We know the questions. Who should enforce this?
SwedishFörsvarsmurarna har fallit, pressen bryr sig inte och Storbritannien sover, så beskatta ni bara de olycksaliga lastbilschaufförerna.
The defences are down, the press do not care and the UK is asleep, so get those unfortunate truckers taxed.
SwedishAtt beskatta bränsle som endast köpts i EU-hamnar skulle leda till massiva konkurrenssnedvridningar till nackdel för EU-flottorna.
Taxing fuel taken up in EU ports alone would lead to massive competitive distortions, to the detriment of EU fleets.
SwedishAlla försök att ytterliga beskatta bränsle eller tjänster skulle begränsa den fria konkurrensen mellan nya flygbolag och flygplatser.
Any moves towards further taxation on fuel or services would limit free competition among new airlines and airports.
SwedishJag anser inte att Europeiska unionen bör ha befogenhet att beskatta sina medborgare genom ett förfarande med omröstning med kvalificerad majoritet.
Furthermore, there is still a concern within Europe with regard to a few sensitive national concerns.
SwedishDet skulle vara ganska löjligt att bevilja stöd till främjande av biobränslen med ena handen och beskatta dessa bränslen med den andra.
It would be quite ludicrous to grant subsidies to promote biofuels with one hand and levy taxes on these fuels with the other.