"beskattning" English translation

SV

"beskattning" in English

SV

beskattning {noun}

volume_up
1. "uttag av skatt"
beskattning (also: taxering)
volume_up
taxation {noun} (charging of tax)
Men, frågan om beskattning måste även framdeles ligga utanför ansvarsområdet.
However, the question of taxation has to remain outside the responsibility.
Man talar om gemensam beskattning på kapital, bolagsskatt samt gränshandel.
There is mention of common taxation on capital, companies and border trade.
Skattebedrägerier bryter mot principen om rättvis och insynsvänlig beskattning.
Tax fraud amounts to an attack on the principle of fair and transparent taxation.

Context sentences for "beskattning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

SwedishSkattebedrägerier bryter mot principen om rättvis och insynsvänlig beskattning.
Tax fraud amounts to an attack on the principle of fair and transparent taxation.
SwedishBeskattning, särskilt alla former av harmonisering, är alltid en känslig fråga.
Taxation, particularly any form of harmonisation, is always a sensitive issue.
SwedishMan arbetar just nu med att utforma en uppförandekod för beskattning av företag.
Work is currently being done on drawing up a code of conduct for business taxation.
SwedishBeskattning borde inte finnas med i en grönbok om marknadsbaserade styrmedel.
Taxation really has no place in an EU Green Paper about market-based instruments.
SwedishJag är av den bestämda åsikten att sådan beskattning är varje medlemsstats ensak.
I am firmly of the view that such taxation is a matter for each Member State.
SwedishFörhållandet mellan beskattning och socialförsäkring är en annan av era frågor.
The relationship between taxation and social security is another of your questions.
SwedishDet är en (omotiverad) omvändning av den allmänna principen för beskattning.
This is an (unjustified) inversion of the general principle applying to taxation.
Swedishbetänkandet av Magdalena Alvarez om administrativt samarbete i fråga om beskattning,
the report by Mrs Alvarez on administrative cooperation in the field of taxation,
SwedishSom Van Dam också sade, bör flygbränsle därför inte undantas från beskattning.
As Mr Van Dam has also said, aircraft fuel should therefore not be exempt from tax.
SwedishDet är dags att fatta tydliga beslut om granskning och beskattning av kapital.
It is time to take clear decisions on the inspection and taxation of capital.
SwedishNya finansieringssätt inbegriper beskattning av finanssektorn och koldioxidutsläpp.
New means of financing include taxation of the financial sector and CO2 emissions.
SwedishKommissionen föreslår därför att EU skall införa någon form av EU-beskattning.
The Commission therefore proposes that the EU introduce some form of EU tax.
SwedishI den ändrade texten i skäl 4 görs en särskild hänvisning till frågan om beskattning.
The revised text of recital 4 makes a particular reference to the taxation issue.
SwedishNi har inte ens nämnt den brittiska idén om beskattning på kapitalrörelser.
You did not even mention the British idea of a tax on the movement of capital.
SwedishBeskattning kan man naturligtvis inte överlåta åt deltagarna. Det är ju uppenbart.
Taxation matters obviously cannot be left to the parties directly involved.
SwedishJag vill ta upp hela frågan om behovet av en överenskommelse om beskattning.
I want to raise too the whole question of the need for agreement on taxation.
SwedishDe handlar om konsumentskydd, sysselsättning, beskattning och rädslan för utslagning.
They concern consumer protection, employment, tax and the fear of being edged out.
SwedishMen vi vet ju alla att frågor som rör beskattning kräver enhällighet i rådet.
However, we are all well aware that fiscal matters require unanimity in the Council.
SwedishNästa punkt är en gemensam debatt om de fyra betänkanden som handlar om beskattning.
The next item is the joint debate on the four reports dealing with taxation.
SwedishTidigare fall som gäller beskattning av besparingar bör få varningsklockorna att ringa.
The precedent in the field of taxation of savings should set alarm bells ringing.