"beskattning" English translation

SV

"beskattning" in English

volume_up
beskattning {comm. gen.}

SV beskattning
volume_up
{noun}

1. "uttag av skatt"

beskattning (also: taxering)
volume_up
taxation {noun} (charging of tax)
Men, frågan om beskattning måste även framdeles ligga utanför ansvarsområdet.
However, the question of taxation has to remain outside the responsibility.
Man talar om gemensam beskattning på kapital, bolagsskatt samt gränshandel.
There is mention of common taxation on capital, companies and border trade.
Skattebedrägerier bryter mot principen om rättvis och insynsvänlig beskattning.
Tax fraud amounts to an attack on the principle of fair and transparent taxation.

Context sentences for "beskattning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSom Van Dam också sade, bör flygbränsle därför inte undantas från beskattning.
As Mr Van Dam has also said, aircraft fuel should therefore not be exempt from tax.
SwedishKommissionen föreslår därför att EU skall införa någon form av EU-beskattning.
The Commission therefore proposes that the EU introduce some form of EU tax.
SwedishNi har inte ens nämnt den brittiska idén om beskattning på kapitalrörelser.
You did not even mention the British idea of a tax on the movement of capital.
SwedishDe handlar om konsumentskydd, sysselsättning, beskattning och rädslan för utslagning.
They concern consumer protection, employment, tax and the fear of being edged out.
SwedishMen vi vet ju alla att frågor som rör beskattning kräver enhällighet i rådet.
However, we are all well aware that fiscal matters require unanimity in the Council.
SwedishSom ni vet arbetar kommissionen med ett förslag om beskattning av finanssektorn.
In fact as you know, the Commission is working on a proposal to tax the financial sector.
SwedishDärför är det mycket angeläget att det införs en beskattning av flygfotogen inom EU.
That is why the introduction of a tax on kerosene within the Union is urgently required.
SwedishHerr Bolkenstein, vad gör vi när det gäller beskattning av företag och Primarologruppen?
Mr Bolkestein, what are we doing about company tax and the Primarolo group?
SwedishBeslutet om beskattning av gåvor strider mot själva grundtanken med att hjälpa de behövande.
The decision to tax gifts runs counter to the very notion of helping the needy.
SwedishJag tillhör minoriteten som tycker att nationell beskattning kan gälla även i framtiden.
I share the minority view that national tax regimes can continue to apply in the future.
SwedishTyngdpunkten måste inriktas från beskattning av mänskligt arbete till beskattning av mervärdet.
The plan should be to move the priority from taxing labour to taxing added value.
SwedishTill slut skulle jag vilja tala om betänkandet om beskattning av bränsle för luftfartyg.
Finally, I would like to comment on the report on tax on aircraft fuel.
SwedishDet räknas som ett eget uttag ur verksamheten och ska tas upp till beskattning.
This is classified as an own withdrawal from the business, and must be submitted for tax purposes.
SwedishDen problemdrabbade luftfartsindustrin har länge undantagits från beskattning av flygbränsle.
The troubled aviation industry has enjoyed tax exemptions on air fuel for a long time.
SwedishOch slutligen: Är det egentligen riktigt av oss att blanda reglering med beskattning?
Finally, indeed, are we right to mix regulation with tax-raising?
SwedishMålet är att införa en gemensam beräkningsgrund för beskattning av personbilar inom hela EU.
The aim is to introduce a European Union-wide basis for levying taxes on passenger cars.
Swedish
 • Skulle en sådan beskattning kunna användas för att göra finanssystemen långsiktiga?
 • whether such taxes could be used to make the financial system long-term oriented;
 • SwedishDetta är helt i linje med den internationella överenskommelsen om informationsutbyte för beskattning.
  This is entirely in line with international consensus on tax information exchange.
  SwedishJag känner mycket väl till hur känsliga dessa frågor är om beskattning och social trygghet.
  I do not believe that all the national systems of social protection should be made identical.
  SwedishSom kommissionsledamoten säger så är frågorna om beskattning av sparande komplicerade.
  As the Commissioner says, the savings tax issues are complex.