"besked om" English translation

SV

"besked om" in English

SV besked om
volume_up
{neuter}

besked om (also: meddelande om)
Jag har suttit i parlamentet i tio år och jag har alltid som föredragande fått besked om ändringar i föredragningslistan.
I have been a Member of this Parliament for ten years and I have always been given notice, in my capacity as rapporteur, of any changes to the order of voting.
Ett sedan länge etablerat multinationellt företag - Levi Strauss - gav nyligen besked om uppsägningar vid två fabriker i Skottland, i Bellshill och Dundee.
A long established multi-national company - Levi-Strauss - recently gave advance notice of redundancy in relation to workers at two factories in Scotland, at Bellshill and Dundee.

Similar translations for "besked om" in English

besked noun
om conjunction
om preposition
öm adjective

Context sentences for "besked om" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedish Kan kommissionen ge besked om vilken hamn tankern avseglat från innan den sjönk?
 Can the Commission indicate the tanker's previous port of call before the sinking?
SwedishParlamentsledamöterna fick besked om att rösta här kl. 11.30.
   Madam President, Members of this Parliament were asked to vote here at 11.30 a.m.
SwedishKan rådet ge besked om hur långt rådet för sin del kommit med att anta denna text?
What stage has been reached within the Council as regards the adoption of this text?
SwedishNu är det oktober 1998, dvs. ett år senare, men inga besked kan ges om tidtabeller.
It is now October 1998, one year on, but the timetable has still to be set.
SwedishJag vill bara ha besked om det och få veta vilken artikel som åberopas.
I just need a ruling on that and to know which rule you will be speaking to.
SwedishPå dessa grunder gav jag besked om en reglering, och vi startade ett offentligt samråd.
On that basis I announced a regulation and we started public consultation.
SwedishFörra veckans särskilda ministerrådsmöte gav också klara besked om det.
Last week's special ministerial meeting also gave a clear indication in this respect.
SwedishVi anser att det inte är mer än logiskt att vi får tydliga besked om detta i förväg.
It strikes us as no more than logical that we obtain some clarity on this, too, in advance.
SwedishDe senaste offentliggörandena från kommissionen ger inget besked om detta.
The Commission's most recent publications do not provide any information on this subject.
SwedishHar ni fått besked om att handlingarna kommer att översändas till er på nytt?
Have you been informed that the dossier is being sent to you again?
SwedishDet är definitivt positivt att kommissionen har gett besked om förbättringar på dessa områden.
It is very good that the Commission has agreed to improvements in these areas.
SwedishFörhoppningsvis kommer vi snart att få besked om vad domstolen tycker om saken.
Hopefully we will soon see what the Court of Justice has to say.
SwedishBulgarerna och rumänerna måste sedan få besked om vad de behöver göra.
The Bulgarians and Romanians must then each be told what they have to do.
SwedishVi avvaktar och försöker få besked om exakt vad dessa krav och villkor innebär.
We are waiting and attempting to find out exactly what these requirements and conditions will be.
SwedishDet vore intressant att i dag få ett besked om detta från den ansvarige kommissionären.
It would be interesting to obtain an answer on this today from the Commissioner responsible.
SwedishI oktober 2009 fick 1 192 personer besked om att de var övertaliga.
Subsequently, in October 2009, 1 192 people received redundancy notices.
SwedishKrisen har gett medborgarna ett lugnande besked om att den demokratiska andan segrar i EU.
The crisis has reassured citizens that the spirit of democracy prevails in the European Union.
SwedishUndersökningen lär i alla händelser ge klara besked om den saken. Fru kommissionsledamot!
In any case, this should emerge clearly from the investigation.
SwedishAnsökarländerna fick lugnande besked om vår beslutsamhet att gå vidare i utvidgningsprocessen.
The Applicant States were reassured of our determination to advance the enlargement process.
SwedishVad det hela har resulterat i kommer man att kunna ge närmare besked om efter 5-10 år.
More detailed information will be available on the outcome of the whole exercise in 5 to 10 years' time.