"beskickning" English translation

SV

"beskickning" in English

volume_up
beskickning {comm. gen.}

SV beskickning
volume_up
{common gender}

1. general

Jag har som ett första steg krävt att en regional beskickning inrättas i Vitryssland, ledd av en chargé d’affaires som står under beskickningschefen i Kiev.
I have requested, as a first stage, that a regionalised delegation mission be established in Belarus, headed by a chargé d’affaires under the head of mission of Kiev.
Som jag förstår saken är det så att om vi har en beskickning där kan vi ha ett mycket närmare samarbete med regeringen i Minsk och försöka förstärka våra egna kriterier.
However, my understanding is that if we have a delegation there then we can work much more closely with the government in Minsk and try to reinforce our own criteria.
EU-delegationen i Buenos Aires har gjort en officiell demarsch och flera möten har hållits med Argentinas beskickning och ambassadören i Bryssel för att framföra vår djupa oro.
A formal démarche was launched by the EU delegation in Buenos Aires and several meetings were held with the mission of Argentina and its Ambassador in Brussels to express our strongest concerns.
beskickning (also: utlandsmyndighet)
Det är inte en beskickning; de är där för att företräda kommissionen, och det borde inte finnas några diplomatiska tjänster.
It is not a diplomatic mission, it is there to represent the Commission, and there should be no diplomatic posts.

2. politics

beskickning (also: ambassad)
Det är inte en beskickning; de är där för att företräda kommissionen, och det borde inte finnas några diplomatiska tjänster.
It is not a diplomatic mission, it is there to represent the Commission, and there should be no diplomatic posts.
Enligt ett nyhetsbrev från Kinas beskickning i EU av den 31 augusti har det kinesiska folket en omfattande religionsfrihet.
According to the Chinese mission to the European Union in its 31 August news bulletin, the Chinese people enjoy extensive freedom of religion.
Den här veckan vidarebefordrade jag just de farhågor som ni nämnde senast till ambassadören för Republiken Kubas beskickning.
This week I communicated precisely the concerns you mentioned on the last occasion to the Ambassador of the Mission of the Republic of Cuba.

Synonyms (Swedish) for "beskickning":

beskickning
Swedish

Context sentences for "beskickning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFör närvarande har mitt hemland, Skottland, ingen självständig diplomatisk beskickning någonstans i världen.
My own country, Scotland, does not currently have independent diplomatic representation anywhere in the world.
SwedishVi motsätter oss följaktligen att parlamentet sänder en diplomatisk beskickning till Vitryssland eller utarbetar gemensamma rapporter.
We are therefore opposed to Parliament sending any diplomatic missions to Belarus or to it drawing up joint reports.
SwedishDet finns sex EU-stater - Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Portugal och Grekland - som i dag har en diplomatisk beskickning i Irak.
There are six EU States - Germany, France, Italy, Spain, Portugal and Greece - represented diplomatically in Iraq today.
SwedishDen medlemsstat på vars territorium unionen har sitt säte skall bevilja tredjestats beskickning som är ackrediterad hos unionen privilegier och immunitet enligt diplomatisk sedvänja.
The Member State in whose territory the Union has its seat shall accord the customary diplomatic privileges and immunities to missions of third States accredited to the Union.
SwedishDen nuvarande förvaltningen har undertecknat ett avtal med Förenta nationerna och inrättat en särskild beskickning inför nämnda internationella organ för mänskliga rättigheter och demokrati.
In addition, the current administration has signed an agreement with the United Nations and has set up a special embassy at that international organisation for human rights and democracy.
SwedishDet är emellertid bisarrt att vi har ett kontor där medan vi saknar det i några av våra europeiska grannländer - vi har ingen beskickning i Chisinau i Moldavien och inte heller i Minsk i Vitryssland.
However, it is bizarre that we have an office there but not in some of our neighbouring European countries- we do not have an office in Chisinau, Moldova, nor in Minsk in Belarus.