"bestört" English translation

SV

"bestört" in English

SV bestört
volume_up
{adjective}

bestört (also: förskräckt)
Men jag är bestört över kompromissändringsförslaget från PSE/PPE till artikel 7.1 om sysselsättningen.
However, I am dismayed at the compromise amendment proposed by the PSE/PPE to Article 7(1) on employment.
Jag försäkrades om att så skulle bli fallet, varför jag är något bestört om det Donnelly sade stämmer.
I was assured that that would happen, so I am somewhat dismayed if what Mr Donnelly has said is correct.
Jämfört med andra medlemsstater blev jag ibland bestört, eftersom det ibland bara rörde sig om en tredjedel, eller så utnyttjades inte den här möjligheten alls.
Compared with other Member States, I felt dismayed as sometimes it was a third, or even this opportunity was not taken.
bestört (also: rädd, överraskad, skrämd, förfärad)
volume_up
aghast {adj.}
bestört (also: förfärad)

Synonyms (Swedish) for "bestört":

bestört

Context sentences for "bestört" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag måste säga att jag blev bestört över det som kommissionsledamoten sade om detta.
I have to say that I was shocked by what the Commissioner had to say on this point.
SwedishJag är bestört över vad som har hänt i parlamentet i dag.
   – Mr President, I am appalled at what has happened in this House today.
SwedishJag är dock bestört över ert beslut att utse Charlie McCreevy till irländsk kommissionär.
However, I am appalled at your decision to nominate Mr McCreevy as Irish Commissioner.
SwedishJag är bestört över ECB: s häftiga angrepp på sysselsättningspakten.
I am filled with consternation regarding the ECB's attack upon the Employment Pact.
SwedishJag är bestört över ECB:s häftiga angrepp på sysselsättningspakten.
I am filled with consternation regarding the ECB' s attack upon the Employment Pact.
SwedishJag blir bestört när jag upptäcker att mitt namn inte finns på närvarolistan.
Mr President, I was astonished to see that my name is not on the record of attendance.
Swedish(HU) Jag är bestört över att vi vid andra behandlingen inte kunde anta rådets ståndpunkt.
(HU) I am very upset that at second reading, we were unable to accept the Council's position.
SwedishJag är dock bestört över den taktik som vissa av överenskommelsens motståndare använder sig av.
I am nonetheless shocked at the tactic of some of those who oppose it.
SwedishFru Grossetête, ni sade något som gjorde mig lite bestört, men som samtidigt tilltalar mig.
Mrs Grossetête, you said something that worried me a little but to which I would also respond.
SwedishJag är bestört över att de slovakiska myndigheternas ingripande lämnades obemärkt i Europa.
I am appalled that the act of intervention by the Slovak authorities remained unnoticed in Europe.
SwedishJag blir bestört när jag läser den sortens information i nederländsk och utländsk press.
I am amazed when I read reports of this kind in the Dutch and foreign press.
SwedishOm jag inte hade 17 budgetar på nacken skulle jag bli bestört.
If I had not lived through 17 European budgets, I would be amazed.
SwedishDet kommer i själva verket inte att råda någon bestört förundran, eftersom orsaken till hysterin är uppenbar.
In fact, there will be no bemused amazement, for the reason for this hysteria is clear.
SwedishJag är bestört över vissa av de ändringsförslag som antogs idag.
I am quite alarmed at some of the amendments adopted today.
Swedish(RO) Även jag vill säga att jag är bestört över det sätt som lagen som vi diskuterar presenteras.
(RO) I, too, wish to say that I am appalled by the way in which the law we are discussing is presented.
SwedishI stället är jag bestört över det struntprat vi fått höra.
I, however, am appalled by the waffle that we have been fed.
SwedishJag är verkligen bestört över oförmågan att inse den fulla innebörden av demokrati.
Mr President, I am absolutely astonished by this inability to understand the true meaning of democracy.
SwedishÄven jag är mycket bestört över mordet på den serbiske premiärministern Djindjic.
Mr President, I too am utterly at a loss to understand the murder of Mr Djindji?, the prime minister of Serbia.
SwedishJag måste säga att jag blev bestört över det som kommissionsledamoten sade om detta.
A country such as Ethiopia, which is striving to improve its agricultural and industrial situation, needs our assistance.
SwedishJag är bestört över att ni inte är bestört.
I am quite staggered that you do not find all this alarming.