SV bestrida
volume_up
{verb}

1. general

Har kommissionen för avsikt att bestrida domstolens slutgiltiga beslut?
Does the Commission intend to contest the final decision by the court?
Ingen fortsätter på allvar att bestrida att ökad sysselsättning ska ha prioritet.
Nobody seriously continues to contest that the priority should be on growth for jobs.
Jag vill också bestrida omröstningsresultatet för punkt 9.
I would also like to contest the vote on paragraph 9.
bestrida (also: debattera)
Därför vill jag med kraft, herr talman, bestrida ändringsförslag 6 av Sakellariou.
It is therefore with force that I wish to counter Mr Sakellariou's Amendment No 6.
I det här fallet är det tekniska behovet svårt att bestrida.
The technological need is difficult to dispute in this case.
Ingen kan bestrida betydelsen av Daphne II-programmet.
No one would dispute the importance of DAPHNE II.
Jag vill här bestrida att Liese, som vi alla känner, skulle antyda någonting.
Madam President, I should like to dispute the fact that Mr Liese, whom we all know, would insinuate something.
bestrida (also: ifrågasätta)
Vid ett möte med Coillte nyligen fick jag beskedet att regeringen kommer att bestrida detta beslut.
At a recent meeting with Coillte I was told that the government is gong to challenge this decision.
bestrida (also: förneka, upphäva)
Italiens president talade i denna kammare i dag och jag tyckte det var intressant när han sade att denna unions syfte inte var att bestrida nationella värderingar.
The President of Italy addressed this House today and I was interested when he said that it was not the aim of this Union to negate national values.
bestrida (also: förkasta, avslå, motbevisa)

2. business

bestrida
Har kommissionen för avsikt att bestrida domstolens slutgiltiga beslut?
Does the Commission intend to contest the final decision by the court?
Ingen fortsätter på allvar att bestrida att ökad sysselsättning ska ha prioritet.
Nobody seriously continues to contest that the priority should be on growth for jobs.
Jag vill också bestrida omröstningsresultatet för punkt 9.
I would also like to contest the vote on paragraph 9.
bestrida (also: förneka)
Jag vill inte bestrida riktigheten i det uttalande som just har gjorts.
I would not wish to deny the truth of the statement that has just been made.
Ingen kan bestrida att en ny rättslig ram för radiospektrumpolitiken är förnuftig, i ljuset av den tekniska utvecklingen.
No one will deny that, in view of developments in technology, a new regulatory framework on frequency policy is needed.
Ingen kan alls bestrida att ni har uppnått historiska mål, som för alltid kommer att förändra föreställningen om EU och dess roll på den internationella arenan.
Indeed, no one can deny that you have achieved historic goals, which are certain to change for ever the conception of Europe and its role on the international stage.
bestrida (also: tvista)
I det här fallet är det tekniska behovet svårt att bestrida.
The technological need is difficult to dispute in this case.
Ingen kan bestrida betydelsen av Daphne II-programmet.
No one would dispute the importance of DAPHNE II.
Jag vill här bestrida att Liese, som vi alla känner, skulle antyda någonting.
Madam President, I should like to dispute the fact that Mr Liese, whom we all know, would insinuate something.
bestrida
Vi skall här fullfölja de positiva ansatserna och bestrida kostnaderna för information till allmänheten ur andra medel.
We should continue to pursue the positive initiatives here and use alternative sources of funding to defray the costs of informing the public.

Synonyms (Swedish) for "bestrida":

bestrida

Context sentences for "bestrida" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishPå samma sätt vill jag bestrida argumentet att det finns en fara för språksystemet.
Similarly, I refute the argument that there is any danger to the language regime.
SwedishPolis och militär måste förebygga och bestrida våldet i stället för att underblåsa det.
The police and military must prevent and combat violence instead of fuelling it.
SwedishDetta är fakta som ingen lagtext eller lagstiftningsförslag kan bestrida.
These are facts, and no legal text or proposed legislation can contradict them.
SwedishIndivider måste ha rätt till prövning och kunna bestrida ett beslut i domstol.
The person must have a right to a hearing and be able to challenge the decision in the courts.
SwedishI ändringsförslag 16 uppmanas medlemsstaterna att bestrida EG-domstolens domar.
Amendment 16 calls on Member States to challenge the judgments of the European Court of Justice.
SwedishEIB:s roll som ett EU-instrument för stöd till ekonomisk utveckling går inte att bestrida.
The EIB's role as an EU instrument for supporting economic development is indisputable.
SwedishVilken annan möjlighet har de än att göra uppror, än att bestrida sitt öde?
What choice did they have other than to rebel and bemoan their fate?
SwedishLåt mig till att börja med bestrida några argument som olika talare lade fram.
Firstly, let me refute some arguments that various speakers made.
SwedishJag vill helt och hållet bestrida det min kollega Proinsias De Rossa sa här i dag.
I totally refute what my colleague Mr De Rossa said here today.
SwedishJag anser inte att det finns något skäl till att bestrida den.
I hope that you will be pro-active rather than sit back and let things happen.
SwedishOch i en demokrati borde parlamentet kunna bestrida innehållet.
And in a democracy, Parliament should be able to challenge the content.
SwedishIngen kan bestrida att det finns ouppfyllda önskningar.
There are still some wishes that have not been satisfied, nobody disputes that.
SwedishSom ni känner till har dessutom Viktor Jusjtjenko vänt sig till högsta domstolen för att bestrida valutgången.
The Ukrainian parliament also voted for a re-run of the second round of elections.
SwedishJag skulle nu återigen uttryckligen vilja bestrida att rådet inte ägnar någon uppmärksamhet åt Kashmir.
I must once again give the lie to the idea that the Council is not interested in Kashmir.
SwedishEtt liv var tredje och en halv minut - vem kan bestrida det?
One life every three and a half minutes - who can argue with that?
SwedishJag bedömde inte, av orsaker som man mycket väl kan bestrida, att jag borde utvisa den berörda kollegan omgående.
As Mr Anastassopoulos has rightly said, the wording of Rule 110 is extremely clear.
SwedishVid ett möte med Coillte nyligen fick jag beskedet att regeringen kommer att bestrida detta beslut.
At a recent meeting with Coillte I was told that the government is gong to challenge this decision.
SwedishEnligt vad som sägs söker han juridiska möjligheter att bestrida och ogiltigförklara det officiella valresultatet.
He is reportedly looking for legal means to fight and revoke the official election result.
SwedishJag anser inte att det finns något skäl till att bestrida den.
I do not believe there is reason for contesting it.
SwedishKanada hotar nu att bestrida detta genom WTO.
Canada is now threatening to challenge that through the WTO.