SV besvärande
volume_up
{adjective}

besvärande (also: pinsamt, genant, pinsam, generande)
Den internationella likgiltigheten för denna fråga är besvärande.
International indifference on this issue is embarrassing.
För att bemöta dem bör man kanske ställa ett antal besvärande frågor.
If we are to tackle them, perhaps we first need to ask a few embarrassing questions.
Jag kan bara anta, av för mig okända anledningar, att kommissionen tycker det är besvärande att svara på denna fråga.
I can only assume that, for reasons unknown to me, the Commission finds it embarrassing to answer this question.
besvärande (also: grym, tryckande, pressande, förtryckande)
Dessutom måste de senaste nyheterna från Kina om besvärande kontroller vid användning av Internet undersökas noggrant.
In addition the latest news from China concerning the oppressive controls imposed on use of the Internet must be studied carefully.
besvärande (also: plågsam, enerverande)

Context sentences for "besvärande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDenna tendens är så besvärande att jag på intet sätt kan stödja avtalet.
This trend is so disturbing that there is no way that I can support the agreement.
SwedishSedan måste befolkningen informeras om vad som bör betraktas som besvärande buller.
The population will subsequently need to be informed of what would come under noise pollution.
SwedishDet är väldigt besvärande att behöva ta burkarna tillbaka till just den plats där du köpte dem.
It is very annoying to have to return your tins to the place where you bought them.
SwedishJag har fått brev från många medborgare som klagar över besvärande uppträdanden vid gränser.
I have received letters from many citizens complaining of annoying behaviour at borders.
SwedishFör dem är subsidiaritetsprincipen inte en ledstjärna utan ett besvärande hinder.
For them, the principle of subsidiarity is not a guiding principle but rather an obstacle in their way.
SwedishDen internationella likgiltigheten för denna fråga är besvärande.
Those who are unwilling to accept this are no longer welcome here.
SwedishFaktum är ju att de flesta ledamöter av Europaparlamentet sitter i kammaren på ett besvärande svagt mandat.
Indeed, most MEPs in this House come to this House with an embarrassingly low mandate.
SwedishDet är väldigt besvärande att behöva ta burkarna tillbaka till just den plats där du köpte dem.
It is therefore refreshing if a government has the nerve to be a trendsetter and stick its neck out.
SwedishDetta innebär att vi måste växla upp våra ambitioner för att undanröja handelshinder och besvärande bestämmelser.
That means gearing up our ambitions for the removal of trade and regulatory barriers.
SwedishKanske är dessa uttalanden från er, det spanska ordförandeskapet, besvärande för ordförande Herman Van Rompuy?
Are you, the Spanish Presidency, perhaps hampering President Van Rompuy with these statements?
SwedishVi känner till flera exempel, däribland besvärande reklam och vilseledande och aggressiva affärsmetoder.
We know of many examples, such as annoying advertising and misleading and aggressive business practices.
SwedishUtskottet för utveckling och samarbete finner detta aktuella och brådskande problem något besvärande.
Mr President, the Committee on Development and Cooperation is rather embarrassed about this request.
SwedishI protokollet från den 23 oktober har det insmugit sig besvärande fel som jag absolut måste korrigera, fru ordförande.
In the Minutes of 23 October, annoying mistakes have crept in that I simply must correct, Madam President.
SwedishSådana lagar som för kemikalier kan ofta visa sig vara besvärande om man vill förbättra konkurrenskraften.
Such laws as those pertaining to chemicals can often prove annoying from the point of view of improved competitiveness.
SwedishDe anser att det är besvärande att fortsätta att dela varandras liv, men de har inte börjat hata sin tidigare partner.
They find it unpleasant to continue sharing each other's lives, but they do not start hating their ex-partner.
SwedishSärskilt besvärande är det när enhetliga kriterier och krav skulle ha tvingat ut andra kandidater från banan.
All the more is this the case when uniform criteria and requirements would have put other candidates out of the running.
SwedishBudgetförslaget är så mycket mer besvärande eftersom det från den 1 maj 2004 kommer att gälla ett Europa med 25 medlemsstater.
The draft budget is all the more disturbing because it will apply, as of 1 May 2004, to a Europe of 25.
SwedishErfarenheter av detta system från USA har visat att de illasinnade eller besvärande samtalen minskade med 25 procent.
Experiments with this system in the USA have shown that malicious or annoying telephone calls can be reduced by 25 %.
SwedishLåt mig nu vända mig till utskottet och ta upp vissa andra beteenden som återfinns där och som jag tycker är besvärande, för att uttrycka mig försiktigt.
There is a good report by Mrs Ghilardotti, that gives a proper technical explanation of what gender budgeting could be.
SwedishDe upplever de statsgränser som i dag skiljer dem åt besvärande, och vill låta dem försvinna så snabbt som möjligt.
They experience the state borders that separate them from these countries these days as hindrances, and would like to see them removed as quickly as possible.