"betänksam" English translation

SV

"betänksam" in English

SV betänksam
volume_up
{adjective}

Synonyms (Swedish) for "betänksam":

betänksam
Swedish

Context sentences for "betänksam" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMin grupp är emellertid mycket betänksam när det gäller den allmänna ståndpunkten.
Nevertheless, my group has serious reservations as regards the general position adopted.
SwedishUnder alla omständigheter finns det ett problem som jag är betänksam inför.
In any case, there is a problem, about which I have reservations.
SwedishLikheten med finansbranschen gör mig nämligen här mycket betänksam.
I regard the similarities with the finance sector's proposals as a great cause for concern.
SwedishHan har lärt mig mycket och har varit en utmärkt kollega, mycket betänksam, kritisk och exakt.
He has taught me and has been an excellent colleague, very thoughtful, critical and precise.
SwedishMen varför är den amerikanska kongressen delvis betänksam?
Now why is the United States Congress slightly reticent?
SwedishJag blir också litet betänksam på grund av hur idogt vissa klistrar ordet terrorism på allt möjligt.
Similarly, the keenness with which some label anything and everything as terrorism, makes me a little suspicious.
SwedishDetta är ett exempel på hur Europeiska unionen med betänksam blick måste titta på utvecklingen av maskinutrustning.
This is an example of how the European Union does need to take a considered look at the advances in equipment.
SwedishBåda tolkningarna gör mig betänksam.
SwedishAv andra skäl var kommissionen mycket mer betänksam till varje ändring av artikel 90, som är mycket viktig för kommissionen.
For other reasons, the Commission was far more reticent about the amendment to article 90, which it regarded as an essential article.
SwedishÄven det gör en betänksam.
SwedishDäremot är jag mer betänksam när det gäller den eftersträvansvärda graden av harmonisering, i synnerhet på det straffrättsliga området.
On the other hand, I have rather more reservations as to the degree of harmonisation required, particularly in terms of criminal law.
SwedishÄven där är jag betänksam.
SwedishDet gör en betänksam.
SwedishOmstuvningen av denna fråga i och med hyresavtalet för byggnaden i Strasbourg – som har pågått i 28 år – gör mig mycket betänksam.
The rehashing of this business with the lease of the Strasbourg building – which has been going on for 28 years – puts me in a very reflective frame of mind.
SwedishBristen på information därifrån gjorde kommissionen betänksam så sent som i juni i år, och situationen blir mer oroande ju längre österut man kommer.
The lack of information coming from there worried the Commission as late as June this year, and the further east you go, the more worrying the situation gets.
SwedishDet som fått mig betänksam var bara att det i skrivelsen fanns uttryckligen angivet genom vice talmannen att importen av dessa nötter till Europeiska unionen strider mot rätten.
But what rather puzzles me is that in it the vice-president quite explicitly stated that it is illegal to import these nuts into the European Union.
SwedishJag är dessutom betänksam i en annan fråga. Europeiska utrikestjänsten har ett mycket långtgående mandat som innefattar militära operationer.
We must be very clear about this because I also have reservations about a second issue: the European External Action Service has a very broad mandate, which includes military operations.
SwedishMen om något i dag gör mig betänksam när det gäller våra förbindelser med Ryssland, är det samma fråga som med sådan styrka togs upp av EU i Lahtis och Luxemburg för några veckor sedan.
However, if anything today gives me pause in our relations with Russia, it is the very issue that was raised so poignantly by the EU in Lahti and Luxembourg some weeks ago.
SwedishDå man under de senaste månaderna följt den europeiska debatten om förhållandet till Förenta staterna blir man lite betänksam av att se den bristande jämvikt och den ensidighet som framkommit.
Anyone who has been following the European debate on relations with the USA in recent months will have started to have misgivings about the imbalance and one-sidedness it has shown.
SwedishKommissionsledamot Bolkestein kommer själv att berätta, men det han har sagt till utskottet för framställningar och hans agerande visar tydligt att han är betänksam inför regleringen av Lloyd ' s.
Commissioner Bolkestein will speak for himself, but what he has said to the Petitions Committee, and his actions, clearly indicate that he has concerns about the regulation of Lloyd's.