SV beteckna
volume_up
[betecknade|har betecknat] {verb}

volume_up
to characterise {vb} [Brit.] (give a name to, call; symbolize)
Vi skulle utan tvivel kunna göra bättre ifrån oss i framtiden, men att beteckna det som vi för tillfället gör som ”torftigt” eller ”otillräckligt” verkar felaktigt.
No doubt we could do even better in the future, but to characterise what we do at the moment as ‘poor’ or ‘insufficient’ seems inaccurate.
Vi skulle utan tvivel kunna göra bättre ifrån oss i framtiden, men att beteckna det som vi för tillfället gör som ” torftigt ” eller ” otillräckligt ” verkar felaktigt.
No doubt we could do even better in the future, but to characterise what we do at the moment as ‘ poor’ or ‘ insufficient’ seems inaccurate.
I rapporten från Human Rights Watch anges det att regeringen i Gujarat valde att beteckna våldet som en spontan reaktion på händelserna i Godhra.
The Human Rights Watch report states that the Gujarat Government chose to characterise the violence as a spontaneous reaction to the incidents at Godhra.
Den senaste händelsen var en tragisk olycka den 11 augusti som jag skulle vilja beteckna som kriminell.
The most recent occurrence was a tragic accident on 11 August that I would describe as criminal.
Men vi är ännu långt ifrån ett tillstånd som man skulle kunna beteckna som tillfredsställande.
Nonetheless, we are still a long way from a situation which we could describe as satisfactory.
Jag gläder mig åt den här kompromissen, som jag skulle vilja beteckna som flexibel.
Mr President, I am happy with this compromise, which I would describe as a flexible one.
- När har rådet för avsikt att beteckna Hizbollah som en förbjuden terroristorganisation?
– When does the Council plan to designate Hezbollah as a proscribed terrorist organisation?
Det är beklagligt att rådet inte har funnit det lämpligt att beteckna Hizbollah som en terroristorganisation.
It is deplorable that the Council has not seen fit to designate Hizbollah as a terrorist organisation.
Detta innebär att det borde vara möjligt att använda termen vin för att beteckna fruktviner.
This means that it should remain possible to use the term wine to designate fruit wines.
volume_up
to characterize [characterized|characterized] {vb} [Amer.] (give a name to, call; symbolize)
beteckna (also: ange, betyda, utmärka, denotera)
volume_up
to denote [denoted|denoted] {vb} (mean, symbolize)
Jag använde det ordet som en metafor, framför allt för att beteckna företeelsen.
(FR) Mr Tannock, I used that word by way of a metaphor, above all, to label the phenomenon.
Att synliggöra ETI genom att beteckna de kvalifikationer som tillförs genom sådana kunskapsgrupper skulle förmodligen medföra ytterligare mervärde.
Making the EIT visible by labelling the qualifications added through such knowledge communities is likely to bring further added value.
Det har funnits problem men med tanke på hur svåra omständigheterna är kan man ändå beteckna demobiliseringsprocessen som lyckosam fastän återintegrering inte har uppnåtts fullt ut.
There have been problems, but given the difficult circumstances, the demobilisation process can be qualified as successful, although reintegration has not yet been fully achieved.
beteckna (also: betyda, innebära, tyda på)
volume_up
to signify {vb} (mean, symbolize)

Synonyms (Swedish) for "beteckna":

beteckna

Context sentences for "beteckna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är vilseledande att beteckna den språkliga mångfalden som dyr och ineffektiv.
It is wrong to think that a multilingual environment is costly and ineffective.
SwedishDe befintliga finansiella strukturerna, som man kunde beteckna som gråzoner, måste ändras.
The present financial structures could be described as hazy and must be changed.
SwedishDet som vi i själva verket har här är ett nytt sätt att beteckna icke-kontanter.
What we are really dealing with here is a new way of undertaking and recording credit transactions.
SwedishHar kommissionen vidtagit några åtgärder för att beteckna passiv rökning som humancancerogen?
Has the Commission taken any steps to classify passive smoking as carcinogenic to humans?
SwedishJag skulle vilja beteckna det som en återgång till det normala, dock en långsam sådan.
I would call it a return to normality, all be it a gradual one.
SwedishHur skulle kommissionen beteckna denna turkiska politik?
What view does the Commission take of this policy being followed by Turkey?
SwedishJag anser främst att man kan beteckna denna fordons- och oljestudie som en mer politisk än teknisk studie.
I think Auto/Oil can be described as more of a political study than a technical one.
SwedishJag anser främst att man kan beteckna denna fordons- och oljestudie som en mer politisk än teknisk studie.
I think Auto/ Oil can be described as more of a political study than a technical one.
SwedishJag skulle kunna beteckna dessa två avtal som himlen: mycket av det goda och inget dåligt alls.
They are two agreements which I could define as heaven: a lot of good combined with no bad whatsoever.
SwedishJag skulle vilja vet hur ni kan beteckna detta som framsteg.
I want to know how you can define that as progress.
SwedishDet förekommer till exempel hela tiden processer i Armenien som man utan tvivel kan beteckna som politiska.
We are thus repeatedly seeing trials in Armenia which can be described without hesitation as political.
SwedishHur ska vi beteckna detta 75 år gamla brott?
What should we call this crime that was committed 75 years ago?
SwedishJag vet inte hur man skall beteckna den attityden.
I have no idea how he can justify that attitude.
SwedishBegreppet vildmark kan beteckna både land och hav.
Wilderness may refer to both land and sea.
SwedishI förra veckan gick IMO med på ett förslag från gemenskapen att beteckna Nordsjön som ett kontrollområde för svaveldioxid.
Last week, the IMO agreed to a proposal from the Community to declare the North Sea a sulphur dioxide control area.
SwedishDärefter gav kreditvärderingsinstituten legitimitet åt dessa högriskprodukter genom att beteckna dem som lågriskprodukter.
Credit-rating agencies then gave respectability to these high-risk products by assigning low credit-default risk to them.
SwedishJag är förvånad över hur vissa envisas med att beteckna det nya avtalet som ett strategiskt avtal, bara för att Moskva vill det.
I am surprised at the insistence of some on defining the new agreement as strategic, simply because Moscow wants it.
SwedishRådets ordförande sade några saker som man kan beteckna som odiplomatiska eller som ärliga, beroende på hur man ser saken.
The President of the Council found some public words which can be called undiplomatic or honest, depending on how one sees things.
SwedishOm vi ser till vad som övertogs av ändringarna under första behandlingen, så är detta föredragandeskap bestämt att beteckna som en succé.
Given the number of amendments adopted in first reading, his role as a rapporteur can be seen as an outright success.
SwedishMen när jag slår på TV-apparaten börjar jag ibland tvivla på om man verkligen kan beteckna utbudet som kultur.
This is the prevailing opinion, although when I switch on the television I occasionally have my doubts about whether it can be called a cultural object.