"bidrag" English translation

SV

"bidrag" in English

SV bidrag
volume_up
{neuter}

Vi behöver parlamentets bidrag, och vi uppskattar detta engagemang och bidrag.
We need Parliament's contribution and we appreciate this involvement and this contribution.
Det är ett viktigt bidrag, ett positivt bidrag vi lämnar.
This is a vital contribution, a positive contribution that we make.
Kvinnornas bidrag till den internationella handeln får inte glömmas bort.
It is necessary to keep in mind women’ s contribution to international trade.
bidrag (also: finansiering, medel, finansering)
När det gäller en väg ut knipan är mer bidrag till jordbrukssektorn inte lösningen.
As to the way out, more funding of the agricultural sector is not the solution.
Inte heller skall kärnkraften stödjas med Clean Development Mechanism-bidrag.
Subsidising nuclear energy with Clean Development Mechanism funding is not the answer either.
I betänkandet föreslår jag att sådana försök bör ge rätt till offentliga bidrag.
My report proposes that such experiments should be eligible for state funding.
Tur nog är vi huvudsakligen givare av direkta bidrag och inte av lån.
Fortunately, we are mainly a provider of direct grant assistance and not loans.
INNEHÅLLET I INSATSERNA, BUDGET OCH URVAL AV ANSÖKNINGAR OM BIDRAG
CONTENT OF THE ACTIONS, BUDGET AND SELECTION OF GRANT APPLICATIONS
Detta statliga bidrag gäller små och medelstora företag som har mindre än 250 anställda.
For the purposes of this grant aid, a small and medium-sized enterprise is a company that employs less then 250 people.
Tidigare var det bara: bidrag, bidrag, bidrag.
In the past it was just: subsidy, subsidy, subsidy.
I själva verket är det således ett dolt bidrag och bör principiellt avvisas.
It is thus basically a subsidy in disguise and is to be rejected on principle.
Det är regeringarnas sak att avgöra om detta bidrag ska sökas eller ej.
It will depend on the governments whether or not this subsidy is requested.
bidrag (also: avdrag, tilldelning, anslag, rabatt)
Hur ofta händer det inte att äldre och efterlevande inte får de bidrag de har rätt till!
How often do widows and elderly people receive the correct allowance?
Det var först efter att ha gjort en framställning till Europaparlamentet som de fick sina bidrag.
It was only after petitioning this Parliament that they got that allowance.
So will we give them all an allowance?
Det skulle inte vara verkningsfullt att bara byta ut bidrag mot tillgång till lånemöjligheter.
Merely substituting donations for access to lending facilities would be ineffective.
Detta inkluderar inte eventuella andra bilaterala bidrag som de ger till speciella projekt.
That does not count any other bilateral donations that they may be making to particular projects.
Gemenskapen deltar med tanke på framtida bidrag.
The Community participates in view of its future donations.

Synonyms (Swedish) for "bidrag":

bidrag
bidraga
Swedish

Context sentences for "bidrag" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI dag pratar man återigen om åternationaliseringar och direkta nationella bidrag.
Today we are again discussing renationalisation and direct national contributions.
SwedishUnionen är redan världens främsta givare och står för 40 procent av alla bidrag.
The Union is already the world's largest donor, providing 40% of all contributions.
SwedishJag vill också tacka ledamöterna av utskottet för utrikesfrågor för deras bidrag.
I also thank the members of the Foreign Affairs Committee for their contributions.
SwedishJag tackar för er uppmärksamhet och för era konstruktiva bidrag till betänkandet.
I thank you for your attention and for you constructive contributions on this file.
SwedishAlla länder som får ekonomiskt bidrag måste förmås att gå samma väg som Norge.
All countries that receive financial aid must be made to go the way of Norway.
SwedishJag vet av erfarenhet att deras synpunkter är värdefulla bidrag för mina enheter.
I know from experience that their views are a valuable input for my services.
SwedishTill detta har min kollega Schmid försökt att med sitt betänkande lämna ett bidrag.
My colleague Mr Schmid has tried to contribute to these efforts in this report.
SwedishGenom våra bidrag till våra egna producenter dumpar vi priserna på deras marknad.
By subsidising our own producers, we are dumping the prices on their market.
SwedishDe frågor som har tagits upp - av er och andra - är mycket värdefulla bidrag.
The questions raised by you and others contain extremely valuable suggestions.
SwedishOch återigen laddade jag upp en dirigeringsvideo och vi började ta emot bidrag.
And again, I posted a conductor video, and we started accepting submissions.
SwedishJag skulle vilja tacka våra kolleger Bastos och Bushill-Matthews för deras bidrag.
I thank our fellow MEPs Mrs Bastos and Mr Bushill-Matthews for their contributions.
SwedishUNRWA har under tidsperioden 1999-2001 ansökt om bidrag på 120 miljoner euro.
For the period 1999 to 2001, UNRWA has requested an amount of EUR 120 million.
SwedishNationella bidrag som jag för övrigt undrar varför de avskaffades i Maastricht.
I wonder, by the way, why these national contributions were abrogated in Maastricht.
SwedishAtt unionen dessutom ger bidrag till tobaksodling är särskilt anmärkningsvärt.
The fact that the EU also subsidises tobacco cultivation is particularly anomalous.
SwedishJag vill avsluta med att tacka er för ert bidrag och ert arbete.
I want to conclude by thanking you for your contributions and for all your work.
SwedishVerklig kultur är inte beroende av regelverk eller en oändlig ström bidrag.
Real culture does not depend on regulations or on an endless stream of subsidies.
SwedishEU:s finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland (2007-2010) (
EU financial contributions to the International Fund for Ireland (2007-2010) (
SwedishDeras Europadröm, för att citera kommissionsledamoten, är att de ska få bidrag.
Their European dream, to quote the Commissioner, is that they will receive subsidies.
SwedishFinansiella bidrag till den internationella fonden för Irland (2007-2010) (omröstning)
Financial contributions to the International Fund for Ireland (2007-2010) (vote)
SwedishVems fel blir det om mottagarna inte får några bidrag i början av nästa år?
Whose fault will it be if beneficiaries do not get any subsidies early next year?