SV bilda
volume_up
[bildade|har bildat] {verb}

Det innebär att inget av dessa partier skall bilda en koalition med extremhögern.
This means that none of these parties will form a coalition with the extreme right.
Det måste vara möjligt att bilda demokratiska partier utan allt för höga trösklar.
It must be possible to form democratic parties without creating too high thresholds.
Det har definitivt tagit för lång tid att bilda kommissionen.
(FI) Mr President, it has definitely taken too long to form the Commission.
bilda (also: förfina, kultivera, civilisera)
volume_up
to civilise {vb} [Brit.]
I det fallet skulle två länder bilda ett gränsöverskridande luftrumsblock.
In this instance, two countries would constitute a cross-border block of airspace.
Jag vill ge kommissionären en eloge för arbetet med en helhetssyn på användningen av kemikalier i Europa, som kanske kan bilda modell för resten av världen.
I wish to commend the Commissioner for her work on forming a comprehensive view – which may perhaps constitute a model for the rest of the world – of the use of chemicals in Europe.
Genom det som vi har röstat igenom kommer detta också att gälla för artikel 29 i den nya versionen, som fastställer minimistorleken för att bilda en politisk grupp i parlament.
Through what we have voted, this will also apply to Rule 29 in its new version, which lays down the minimum size for constituting a political group in Parliament.
Det måste användas till pilotprojekt, forskning, informationsutbyte samt till att bilda positiv opinion för användningen av förnybara energikällor.
The appropriations are needed for pilot projects, research, information exchange and also to cultivate more positive attitudes towards the use of renewable energy.
Framför allt måste vi åstadkomma de förutsättningar som krävs för att familjen skall erkännas som något värdefullt och för att unga, gifta par skall ha möjlighet att bilda och fostra en familj.
As a member of the Committee on Culture and Education, I particularly support the articles of the Constitution that relate to those areas.
Evenemanget var inte bara fullbokat, utan ledde även till att man började arbeta med att bilda ett nätverk för erfarenhetsutbyte av fred och försoning.
Indeed, not only was the event fully booked but it generated a network which is currently being set up for sharing experience on peace and reconciliation.

Context sentences for "bilda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI första delen av artikel 9 fastställs: "Alla skall ha rätt att bilda familj".
Part 1 of Article 9 states: "Everyone shall have the right to found a family".
SwedishNi har chansen att bilda en ny kommission som kan vinna parlamentets stöd.
You have a chance to rebuild a Commission that can win the support of this House.
SwedishVi bör utnyttja detta tillfälle för att bilda ett verkligt partnerskap av fria stater.
We should exploit this opportunity to establish a real partnership of the free.
SwedishDärför är detta förslag att bilda en Europa-Medelhavsförsamling mycket välkommet.
We therefore very much welcome the initiative to set up a Euro-Mediterranean Assembly.
SwedishPrincipen är att ”det som inte läcker in inte heller kan rinna ut”, dvs bilda lakvatten.
The principle is that "it is not leaking, nor can run out", ie produce leachate.
SwedishOch att de kommer bilda två-barns familjer utan ett stopp i befolkningsökningen.
And they'll get a two-child family without a stop in population growth.
SwedishKvinnor uppmuntras inte tillräckligt mycket att skapa sig en yrkesbana och bilda familj.
Women are not sufficiently encouraged to establish a career and start a family.
SwedishVi måste vara ambitiösa, förenade, uppvisa en enad front och bilda strategiska allianser.
We need to be ambitious, united with one voice and forging strategic alliances.
SwedishArbetstagarna har inte rätt att bilda fackföreningar.
Working conditions in China are abysmal; workers are not free to set up trade unions.
SwedishVi politiker har ett enormt ansvar att förklara, att bilda och att leda opinionen.
We, the politicians, have an enormous responsibility to explain, educate and guide opinion.
SwedishDet borde kunna bilda en sammanhängande ram för utarbetandet av en politik.
The strategy should provide a coherent framework for policy development.
SwedishVi uppfordrar regeringen att bilda en regering för nationell enhet.
We call on the government to reform itself into a government of national unity.
SwedishDetta är åldern då unga kvinnor borde ägna sig åt utbildning eller kanske bilda familj.
That is the time when young women ought to be in education or perhaps starting families.
SwedishVarför vill man då göra denna drastiska ändring av reglerna för att bilda politiska grupper?
Why, then, this drastic amendment of the rules on the formation of political groups?
SwedishLåt oss bilda en koalition som kan föra ärendet till domstol.
Let us put together a coalition to bring the matter before the Court of Justice.
SwedishDet har vi kunnat bilda oss en uppfattning om i Frankrike i tragedin om " det smittade blodet" .
We have been able to measure it in France, in the 'contaminated blood' drama.
SwedishI Europa är vi dåliga på att bilda offentliga och privata bolag och detta måste vi göra något åt.
Europe is weak in public and private partnerships, and this needs to be sorted out.
SwedishDetta gör det omöjligt att bilda familj och få en rimlig balans mellan arbete och fritid.
This renders it impossible to establish a family or to find a reasonable work-life balance.
SwedishDet har inte varit möjligt för oss att hinna bilda oss någon riktig uppfattning.
It is not possible for us to have formed any real opinions.
SwedishDessutom skall man bilda en utryckningsstyrka för krig som varar högst ett år.
In addition, they are going to create rapid deployment forces for wars lasting no more than a year.