"bilda sig" English translation

SV

"bilda sig" in English

EN

SV bilda sig
volume_up
{verb}

bilda sig (also: utforma, förvärva, utveckla, utbilda)
Det kommer att lyssna till förslagen och bilda sig en åsikt.
It will listen to the proposals and will form an opinion.
De flesta ledamöter har inte kunnat bilda sig en uppfattning om situationen med hjälp av sina egna resurser.
Most Members were unable to form an idea of the situation using their own resources.
Då skulle man kunna bilda sig en uppfattning.
Then we could form an opinion.

Similar translations for "bilda sig" in English

bilda verb
sig pronoun

Context sentences for "bilda sig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDen 6-7 mars kommer Johannes Hahn att besöka Madeira för att själv bilda sig en uppfattning om skadorna.
On 6 and 7 March, Mr Hahn will visit Madeira in order to see the damage first hand.
SwedishDetta gynnar knappast konsumenterna eftersom de kan bilda sig en uppfattning om produkten direkt i butiken.
This will hardly benefit consumers, as they can assess the product directly in the shop.
SwedishKommissionens ordförande José Manuel Barroso reste till Grekland i helgen för att själv bilda sig en uppfattning om läget.
President Barroso travelled to Greece this weekend to size up the situation for himself.
SwedishDet bereder alltid kommissionen glädje att hjälpa parlamentsledamöter att bilda sig en uppfattning.
Mr President, the Commission is always pleased to assist Members of Parliament in forming their opinions.
SwedishPå ort och ställe kan var och en av oss bilda sig en uppfattning om hur viktig denna europeiska kvalitetsbedömning är.
Each one of us can ask the question how important common quality monitoring is in our own environment.
SwedishPå så sätt skulle parlamentet och rådet kunna bilda sig en politisk uppfattning med full kännedom om konsekvenserna av det beslut som fattas.
It is very much to be hoped, therefore, that the Commission will produce an objective report.
SwedishHur skall man kunna bilda sig en uppfattning?
SwedishÄr förslaget så klart och begripligt att ungdomar kommer att kunna få grepp om det och bilda sig en uppfattning om vad Europa är?
Is the draft so clear and comprehensible that young people will be able to get to grips with it and get some idea of what Europe is?
SwedishVi borde förbereda oss för att detta kan hända till slut, och jag vill därför uppmana kommissionen att bilda sig en åsikt om detta.
Even if we resorted to all the measures listed in the resolution, we would not be able to resolve the problem of climate change entirely.
SwedishDe ska resa till planeten jorden och försöker bilda sig en uppfattning om människorna bara genom att titta på reklam.
I imagine a reconnaissance mission coming from the planet Mars.
SwedishSamtidigt som det ännu inte går att bilda sig en tydlig uppfattning om vad som har hänt är det obestridligt att de har alla de yttre tecknen på ett samordnat terroristattentat.
While a clear picture has yet to emerge, it certainly has all the trappings of a coordinated terrorist attack.
SwedishJag uppmanar kommissionen att snabbt bilda sig en uppfattning om hur dessa huvudmotsättningar i de europeiska sociala trygghetssystemen skall kunna överbryggas.
I ask the Commission to waste no time in taking a view on bridging these main differences in European social security systems.
SwedishDet är viktigt med en, om än summarisk, kunskap om det förflutna för att kunna bilda sig en uppfattning om det nuvarande och om framtiden.
I believe that some knowledge of past events, however summary, is important when forming an opinion on the present and on the outlook for the future.
SwedishSamtidigt som det ännu inte går att bilda sig en tydlig uppfattning om vad som har hänt är det obestridligt att de har alla de yttre tecknen på ett samordnat terroristattentat.
Instead of providing better housing for the poor, he is driving them away from the cities by demolishing their dwellings.
SwedishUtskottet för humangenetik, som vi kort och gott kallar det, har noggrant samlat ihop nödvändig information och hela spektret för att bilda sig en uppfattning.
The Committee on Human Genetics, as we call it for short, has carefully compiled the necessary information and the spectrum of appraisals.
SwedishBåde kommissionen och ministerrådet drog då slutsatsen att tiden knappast var mogen för att man skulle kunna bilda sig en välgrundad uppfattning i frågan.
At that time, both the Commission and the Council of Ministers came to the conclusion that insufficient time had elapsed to assess the situation properly.
SwedishJag anser inte att parlamentet skall betrakta arbetstagarna i köttsektorn som rädda och dåligt underrättade människor som inte kan bilda sig en egen uppfattning.
I do not think that Parliament should regard the workers in the meat sector as frightened and uninformed people incapable of forming their own opinions.
SwedishJag anser inte att parlamentet skall betrakta arbetstagarna i köttsektorn som rädda och dåligt underrättade människor som inte kan bilda sig en egen uppfattning.
I think we should move away from authoritarian companies who do not tolerate any criticism from their staff with regard to the quality of their products.
SwedishDet är detta sanningstest som förslaget om Europas framtid måste genomgå genom att medge en verkligt öppen diskussion där alla kan bilda sig en uppfattning.
It is to this test of truth that the proposals on the future of Europe must really be subject, by allowing a genuinely open debate on which everyone can take a stance.
SwedishDet är i själva verket viktigt för vår säkerhet att medborgarna via fakta och handlingar får bilda sig en uppfattning om det europeiska försvarets trovärdighet.
In fact, it is important, as far as security is concerned, that the public can judge, using facts and documents, just how much confidence they have in European defence.