SV bildas
volume_up
{verb}

Och någon gång i början av barndomen, börjar idén om själv att bildas.
What is real is separateness, and at some point in early babyhood, the idea of self starts to form.
Utsläpp bildas även från produktkomponenter som innehåller lösningsmedel.
Emissions are also formed from components of products containing solvents.
Beroende på stål sammansättning, gjutning parametrar och kylning priser, kan sprickor bildas i dessa plattor.
Depending on steel composition, casting parameters and cooling rates, cracks can form in these slabs.
bildas
Utsläpp bildas även från produktkomponenter som innehåller lösningsmedel.
Emissions are also formed from components of products containing solvents.
Det är ett dräneringsmönster som bara kan bildas av rinnande vätska.
It's a dendritic drainage pattern that can be formed only by the flow of liquids.
Man kan hoppas att en bärkraftig och stabil regering kommer att bildas snabbt nu.
There are grounds for hoping that a strong and stable government will now be formed quickly.

Context sentences for "bildas" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNu bildas medelvärdet i formelcellen för alla A1-celler i dina 50 tabeller.
In the formula cell the mean is now shown across all the A1 cells of your 50 sheets.
SwedishEU-organ med ansvar för att övervaka olika klimatfaktorer ska inte bildas.
The Commission should not carry out detailed analyses of the causes of forest fires.
SwedishVi får inte glömma att mer än en tredjedel av mikroföretagen bildas av arbetslösa.
We should not forget that over a third of micro-enterprises are created by unemployed people.
SwedishVi vill alla se att en sådan regering bildas så snabbt som möjligt.
We all want to see the formation of such a government as rapidly as possible.
SwedishJag vill helt enkelt nämna att jag har sett två läger bildas här i parlamentet.
I would simply like to acknowledge the fact that I have seen two camps emerge here in Parliament.
SwedishEU-organ med ansvar för att övervaka olika klimatfaktorer ska inte bildas.
No EU bodies should be set up with responsibility for monitoring a variety of climate factors.
SwedishI augusti kapitulerar regeringen och den oberoende fackföreningen Solidaritet bildas.
In August, the government capitulates and Solidarność is created as an independent trade union.
SwedishDärigenom bildas ett prejudikat och användningen av alla de officiella språken äventyras.
Accordingly, a precedent is set and the use of all of the official languages is put at risk.
SwedishMin forskargrupp är intreserad av hur nervceller bildas och får sin funktion
The main focus in our lab is to understand how neurons and glia
Swedish    En reservfond som uppgår till 10 procent av det tecknade kapitalet skall gradvis bildas.
A reserve fund of up to 10  % of the subscribed capital shall be built up progressively.
SwedishJag talar om klyftan mellan nord och syd som håller på att bildas i Europeiska unionen.
I am talking about the North-South divide that is currently taking root in the European Union.
SwedishGenom att ställa upp normer för output bildas tillräckligt utrymme för innovation.
Setting standards on the output side will foster innovation.
SwedishMan kan befara att det börjar bildas skatteparadis inom EU.
There is a danger that tax havens will start forming within the European Union.
SwedishDet bildas ständigt ny torv genom mossväxternas assimilation och uppkomsten av förna.
Peat grows continually through the assimilation of bog plants and the production of forest litter.
SwedishSporerna gror, och myceliet bildas och tar sig ner i jorden.
And the spores are germinating, and the mycelium forms and goes underground.
SwedishHan blev åhörd eftersom nya kolonier bara fortsätter att bildas.
His call was heard, as new settlements are constantly being established.
SwedishDe bildas nu genom företagsfusioner.
These industries are being replaced by multinational cable media giants which are created by mergers.
SwedishDet måste alltså snabbt bildas ett europeiskt säkerhetsorgan.
A European Aviation Safety Authority should therefore be set up as a matter of urgency.
SwedishMin grupp vill ha ett europeiskt samarbete i praktiken, utan att en gemensam stat bildas.
My group wishes to see practical European cooperation without wanting to construct a common state.
SwedishMin forskargrupp är intresserad av hur nervceller bildas och får sin funktion.
The main focus in our lab is to understand how neurons and glia get their specific properties and functions.