"binda samman" English translation

SV

"binda samman" in English

SV binda samman
volume_up
{verb}

binda samman (also: binda fast, fästa, binda ihop, stelna)
Viktiga infrastrukturprojekt kan binda samman regionen.
Important infrastructure projects can bind the region together.
Med euron har man inte lyckats med syftet att binda samman EU-medborgare i en allt tätare union.
The euro has not succeeded in its aim of binding EU citizens in ever-closer union.
Men det helt avgörande för mig är att kunna slå fast, att det handlar om att reparera detta Europa och att kunna binda samman det igen.
But the crucial thing for me is to point out that the idea is to get this Europe repaired and bind it together again.
binda samman (also: fästa, foga samman, bli vän, belasta)
binda samman (also: förena)
binda samman (also: stycka, skarva ihop)
Vi har i dag försökt binda samman de olika uppfattningar som finns i Europaparlamentet till en gemensam resolution, för att Europa i dessa viktiga frågor skall kunna tala med en röst.
Today we have tried to combine the various opinions held in the European Parliament in one joint motion, to allow Europe to speak with one voice on this important matter.

Context sentences for "binda samman" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMed euron har man inte lyckats med syftet att binda samman EU-medborgare i en allt tätare union.
The euro has not succeeded in its aim of binding EU citizens in ever-closer union.
SwedishKöttklister används för att binda samman kött och sedan sälja det som en produkt av hög kvalitet.
Glued meat is meat which is glued together and sold as a high-quality product.
SwedishVi måste binda samman gröna investeringar med nya arbetstillfällen.
We need to link green investments to new jobs.
SwedishEn underjordisk tunnel som skall binda samman tryckeriet med vår distributionstjänst.
SwedishVad vi behöver är den sortens transportprojekt som kan binda samman Europa.
That is why we need priorities; what we need is the sort of transport projects that will unite Europe.
SwedishDet handlar om den nordiska triangeln, avsedd att med snabbtåg och motorväg binda samman huvudstäderna i Norden.
It concerns the Nordic triangle, designed to link the Scandinavian capitals by high-speed train and motorway.
SwedishGenom att binda samman de två frågorna - lön och utgifter - undviker vi frågan om att systemet behöver ändras.
By tying the two together - salary and expenses - we are avoiding the fact that the system needs to be changed.
SwedishDet handlar om den nordiska triangeln, avsedd att med snabbtåg och motorväg binda samman huvudstäderna i Norden.
This is something which the countries concerned have undertaken to carry out, but it is a terribly slow process.
SwedishViljan att binda samman frågan om rasism med situationen i Österrike är ett försök att smutskasta Österrike.
A desire to link the issue of racism with the situation in Austria represents an attempt to defame the country of Austria.
SwedishDet finns personer som nyligen har försökt binda samman den gemensamma jordbrukspolitiken med budgetplanen.
There have been those who in the recent past have sought to link the common agricultural policy to the financial perspective.
SwedishVi behöver detta för att binda oss samman.
We need it to connect us all together.
SwedishMen hur kan vi binda samman dem?
But how could something tie them together?
SwedishFör att exakt binda samman två punkter med linjer, använder du linjeikonen på verktygslisten.
To precisely link two points within a drawing using lines, click the Line icon on the main toolbar and also activate the option bar via View - Toolbars - Option Bar.
SwedishStaden Barcelona har lagt fram ett förslag om att anlägga en linje för höghastighetståg som kommer att binda samman Madrid, Barcelona och den franska gränsen.
The city of Barcelona has planned the construction of the high speed train line between Madrid, Barcelona and the French border.
SwedishMen där vi på lång sikt vill binda samman Europa, i synnerhet också med de kommande medlemsstaterna i unionen, ser det inte alls särskilt ljust ut längre.
But where we want to network Europe in the long term, especially with the future Member States of the Union, things do not look any better.
SwedishDe transeuropeiska trafiknäten har uttryckligen till uppgift att binda samman de olika områdena inom EU för att den gemensamma marknaden skall kunna fungera effektivt.
The purpose of the trans-European networks is to link up different regions of the EU, so that the common market may function effectively.
SwedishDet förslag som kommissionen lägger fram syftar till att binda samman de olika åtgärder som hittills vidtagits på området inom en enhetlig rättslig ram.
The proposal that the Commission has presented to us aims to gather together, within a single legal framework, the various actions carried out to date in this area.
SwedishDet gäller verkligen att binda samman städer och byar i gränsområdena, att övervinna det som skiljer dem åt och att åter bygga upp broar som förstördes under krigen.
It is truly a matter of creating cross-border links between villages and towns, overcoming divisive factors and restoring bridges destroyed during the wars.
SwedishLåt oss binda samman antagandet av Palacios betänkande med förhoppningen att en enhetlig valbarhet skall ligga till grund för motsvarande rapport efter nästa Europaval.
As we vote for the Palacio report, let us express the hope that after the next European elections the relevant report will be based on uniform electoral law.
SwedishDet är visserligen mycket pengar, det håller jag med om, men jag tycker ändå att det är lite nykolonialism att binda samman skuldlättnaden med bra miljöpolitik.
We are talking about 5 % of the total debt. It is true, it is a great deal of money, but I find it a bit neocolonial to link debt relief to sound environmental policy.