"bistånd" English translation

SV

"bistånd" in English

SV bistånd
volume_up
{neuter}

1. general

bistånd (also: hjälp, hjälpmedel)
volume_up
aid {noun}
Årtionden av internationellt bistånd, särskilt EU-bistånd, har omintetgjorts och förstörts.
Decades of international aid, especially EU aid, have been undone and destroyed.
Många människor tror att bistånd uteslutande består av humanitärt bistånd.
Many people believe that aid consists exclusively of humanitarian aid.
Storleken på det bistånd som ges och antalet nya biståndsåtaganden blev avsevärt.
The amount of aid given and the number of new aid commitments have been substantial.
Det finns emellertid inga anslag tillgängliga under rubriken internt bistånd.
However, no appropriations are available under the internal assistance heading.
Vi välkomnar kommissionens bistånd för återhämtning i norra Kaukasien.
We welcome the Commission’ s assistance for recovery in the Northern Caucasus.
Ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (omröstning)
Mutual assistance and cooperation between customs administrations (vote)
bistånd (also: hjälp, assistens)
volume_up
help {noun}
Nu kan vi mobilisera och samordna hjälp och bistånd från alla medlemsstater.
Now we can mobilise and coordinate the help and assistance of all Member States.
Utvecklingsländer vill ha handel, inte bistånd, en hjälp upp och inte bidrag.
Developing countries want trade not aid, a help up not a hand-out.
Jag välkomnar parlamentets bistånd och ansträngningar i det avseendet.
I welcome Parliament’s help and efforts in this regard.
bistånd (also: befrielse, avlastning, lättnad, hjälp)
volume_up
relief {noun}
Strategin går ut på att etablera samband mellan bistånd, återuppbyggnad och utveckling.
That strategy will establish links between relief, rehabilitation and development.
Därför måste skuldlättnad behandlas och rapporteras separat från bistånd.
To this end debt relief must be treated and reported separately from aid.
Alla erkänner behovet av förbättrat bistånd, skuldavskrivningar och rättvis handel.
All recognise the need for improved aid, debt relief and fair trade.

2. formal

bistånd (also: undsättning)
volume_up
succor {noun} [Amer.] [form.]
bistånd (also: undsättning)
volume_up
succour {noun} [Brit.] [form.]
Förhoppningsvis kan vi bland dessa olika allianser skapa rätt förutsättningar för att kunna leverera bistånd och hjälp.
Hopefully among these different alliances we can create conditions whereby the aid and succour can be delivered.

Synonyms (Swedish) for "bistånd":

bistånd

Context sentences for "bistånd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi är också glada över att unionen anslagit pengar för humanitärt bistånd.
We are also pleased that the Union has allocated funds for humanitarian support.
SwedishVi skulle därigenom kunna få mer av biståndspengarna till verkligt bistånd.
In so doing we will have more funds available for the subsidies themselves.
SwedishVi kan ge dem vad de ber om, nämligen ekonomiskt bistånd till deras kamp.
Justice, it seems, is eluding these brave people and so they have come to us.
SwedishVi måste anstränga oss för att ge dessa länder ekonomiskt och politiskt bistånd.
Our efforts to provide these countries with economic and political support are much needed.
SwedishFör det andra betonade vi det omedelbara behovet av humanitärt bistånd, som måste uppfyllas.
Second, we stressed the urgent humanitarian needs, which we said had to be met.
SwedishDet ekonomiska bistånd vi står för är inte någon stor penningsumma: omkring 360 000 euro.
The economic support we are providing here is not a lot of money: about EUR 360 000.
SwedishJag tror att vi skulle lyckas bra om vi öronmärkte ekonomiskt bistånd för detta syfte.
The second point is that, in my opinion, we need rules based on sustainable development.
SwedishVi måste få ett slut, inte bara på fattigdomen, utan också på beroendet av bistånd.
We need to bring an end, not only to poverty, but also to dependence.
SwedishSlutligen måste gränsövergångarna öppnas för både bistånd och handel.
Finally, border crossings have to be open both for humanitarian access and commerce.
SwedishDärför anser jag inte att artikel 9 i avtalet om juridiskt bistånd räcker.
I therefore consider Article 9 of the agreement on judicial cooperation to be inadequate.
SwedishI framtiden kommer dessa organisationer inte längre att tillåtas ta emot bistånd från utlandet.
In future, these shall no longer be permitted to receive any funding from abroad.
SwedishVi kommer att fortsätta att arbeta med att fastställa fakta beträffande obundet bistånd.
We will continue our work on establishing the facts relating to untying.
SwedishFörsäljningen av Sidex betraktades som ett bistånd till Rumäniens satsning på EU-medlemskap.
The sale of Sidex was seen to have helped Romania’s bid for EU membership.
SwedishSedan 1994 har kommissionen beviljat Sudan cirka 700 miljoner euro i humanitärt bistånd.
The Commission is closely following the general situation in Sudan, particularly in Darfur.
SwedishJag sade till parlamentet att bistånd inte kommer att minska fattigdomen.
I said to the House that handouts will not simply alleviate poverty.
SwedishNågot bistånd från ECHO planeras följaktligen inte för närvarande.
We therefore have no plans for the time being to assist Turkey under ECHO.
SwedishVi ber dem att inte minska sina bistånd med en procent av sin minskade BNI.
We are asking that they do not reduce their contributions as a percentage of their reduced GNI.
SwedishEU måste kunna agera snabbt och kunna fortsätta att ge bistånd.
The EU must be able to act promptly and be able to continue to offer a contribution.
SwedishVästsaharierna är beroende av bistånd men de är inga tiggare.
These people have been waiting for 30 years in the Saharan desert of deserts.
SwedishSammanhanget för humanitärt bistånd har ändrats på ett djupgående sätt de senaste åren.
The humanitarian context has changed profoundly in recent years.