"blåst" English translation


Did you mean: blast, blast, to blast
SV

"blåst" in English

volume_up
blåst {comm. gen.}
EN

SV blåst
volume_up
{common gender}

blåst (also: slag, storm, stöt, olycka)
volume_up
blow {noun}
I ekonomiskt och monetärt hänseende har dock en kraftig storm blåst upp i Europa.
In economic and monetary terms, however, quite a violent storm has blown up in Europe.
Naturligtvis har varmare vindar blåst åt det hållet med de nyss uppnådda valresultaten i Storbritannien och Frankrike.
Of course balmier winds were blowing that way, with the election results just achieved in Britain and France.
De som tror på överstatlighet har blåst upp sitt projekt på ett oproportionerligt sätt genom utvidgningar lite här och var och utan att ens veta var de egna gränserna går.
Those who believe in supranationality have blown their project out of all proportion by enlarging here, there and everywhere, without even knowing where their borders are.
blåst (also: storm, utbrott, kuling, stark vind)
volume_up
gale {noun}

Synonyms (Swedish) for "blåst":

blåst

Context sentences for "blåst" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOm det hade blåst kraftigt, hade tusentals människor kunnat bli förgiftade.
If there had been a powerful wind, thousands of people could have been poisoned.
SwedishI ekonomiskt och monetärt hänseende har dock en kraftig storm blåst upp i Europa.
In economic and monetary terms, however, quite a violent storm has blown up in Europe.
SwedishECB har varit en bastion att lita på när finansiella orkanvindar har blåst.
The ECB has been a bastion of strength when the financial storms have hit.
SwedishMan skulle därför kunna säga att vi också har blåst i visselpipan.
One could therefore say that we, too, have been whistle-blowers.
SwedishHan är en riktig broder som blivit blåst som oss andra.
He's a real brother, getting messed over just like the rest of us.
SwedishHur motstridande agerar inte parlamentet, som återigen ger upp i öppen terräng utan att ha blåst till strid.
What a contradiction on the part of Parliament, which, once again, is openly surrendering before even giving battle.
SwedishNaturligtvis har varmare vindar blåst åt det hållet med de nyss uppnådda valresultaten i Storbritannien och Frankrike.
Of course balmier winds were blowing that way, with the election results just achieved in Britain and France.
SwedishSärskilt en blåst tjej, fru, älskarinna..
Especially a scorned girlfriend, wife, mistress --
SwedishVi kan helt enkelt inte till fullo kontrollera dess mekanismer, vilka inbegriper faktorer som blåst och insekters förflyttningar.
We simply cannot completely control its mechanisms, which include factors such as wind and insect movements.
SwedishVi har blåst liv i politiken.
SwedishBlev du blåst?
SwedishDu blev blåst.
SwedishSamtidigt måste man ändå säga att det är just detta krig som just nu har blåst nytt liv i det politiska enhetsidealet om det större europeiska sammanhanget.
At the same time, however, it is precisely this war which has currently revived the ideal of political unity amongst the greater European family.
SwedishAvsedda för ett mindre fartyg och för navigering i lugna farvatten har de under svåra omständigheter kunnat motstå den starka historiska vind som har blåst upp omkring oss.
Designed for a smaller vessel and for sailing in calm waters, they have scarcely been able to cope with the historic storm that has engulfed us.
SwedishUSA: s envisa vägran att underteckna Kyoto-protokollet, som är utrustat med helt otillräckliga reduceringsmål, har uppenbarligen åter blåst liv i saken.
The USA's persistent refusal to sign the Kyoto Protocol, with its completely inadequate reduction targets, has obviously set the ball rolling again, but in the wrong direction.
SwedishDe som tror på överstatlighet har blåst upp sitt projekt på ett oproportionerligt sätt genom utvidgningar lite här och var och utan att ens veta var de egna gränserna går.
Those who believe in supranationality have blown their project out of all proportion by enlarging here, there and everywhere, without even knowing where their borders are.
SwedishUnder de senaste två och ett halvt åren har vi blåst nytt liv i debatten om institutionella reformer och drivit processen framåt, vilket ledde till slutförandet av Lissabonfördraget.
In the last two and a half years we have revived debate on institutional reform and driven forward the process leading to the conclusion of the Treaty of Lisbon.
SwedishEuropeiska gemenskapens lagstiftning har blåst in mycken frisk luft i dessa halvstatliga strukturer och det har skett många förändringar inom loppet av förvånansvärt få år.
European Community legislation has breathed a lot of fresh air into those quasi-government structures and there has been a great deal of change in the space of surprisingly few years.
SwedishDen har absolut inte bara tjänat utvecklingspolitiska mål och genom systemet med licenser har den ytterligare blåst under konkurrenskampen om marknadsandelarna mellan bananjättarna.
Clearly it did not only serve development policy objectives, but because of the system of licensing allocations, it also fuelled competition for market share between the banana multinationals.
SwedishDet systematiska och ibland brutala undertryckandet av tibetansk kultur har i själva verket blåst liv i den tibetanska identiteten och uppmärksammat världen på det tibetanska folkets lidande.
In fact, the systematic and sometimes brutal suppression of Tibetan culture has kindled the fire of Tibetan identity and awakened the world's conscience to the plight of the people of Tibet.