"bland-" English translation

SV

"bland-" in English

EN

"bland" in Swedish

SV

bland- {adjective}

volume_up
Kommissionens finansieringsmekanism får inte blandas ihop med dessa försvarsfrågor.
The Commission's financial facility should not be mixed up with these defence issues.
Således bränner vi inte blandat avfall som man i somliga länder gör.
The incineration of mixed waste is bad environmental policy.
De positiva förväntningarna blandas dock med en stor del oro och ängslan.
However, the positive expectations are mixed with a fair amount of anxiety and worry.
bland- (also: hybrid-)
Det finns en mängd sådana alternativ att välja bland, till exempel hybriddrivsystem.
There is a wide range of such options to choose from, for example hybrid-drive systems, amongst others.
EN

bland {adjective}

volume_up
1. general
They are going to be asked to pay for this so that the police can, without warrants and without any justification, bar this bland statement by yourself, say that this is done to fight crime.
De ombeds att betala för detta så att polisen, utan tillstånd och utan giltiga skäl, med stöd av ert milda uttalande, kan hävda att detta görs för att bekämpa brottslighet.
bland (also: smooth, soft, tender)
2. "about a meal"
bland
volume_up
smaklös {adj.} (om mat)
bland
volume_up
vattnig {adj.} (om mat)

Context sentences for "bland-" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishRedan nu är nämligen besvikelsen stor bland många ungdomar i våra medlemsstater.
Even now, many young people in our Member States are being bitterly disappointed.
SwedishBland dessa vill jag framhålla fyra, en del berör minister Jaime Gama, andra inte.
I wish to highlight four of these, not all of which were referred to by Mr Gama.
SwedishDe särskilt känsliga områden som jag nämnde omfattar bland annat handelspolitiken.
The particularly sensitive areas I have been talking about include trade policy.
SwedishBland demonstranterna fanns hamnarbetare från både gamla och nya medlemsstater.
The demonstrators included dockers from both the old and the new Member States.
SwedishHerr ordförande, personligen gläds jag åt Renaultarbetarnas närvaro bland oss.
Mr President, I personally am delighted to see the Renault workers here with us.
SwedishDet är viktigt att vi diskuterar fattigdom bland kvinnor i dag.
(SK) Madam President, it is important that we are discussing female poverty today.
SwedishJag är bland dem som först begärde att få ställa en fråga till Prodi.
Mr President, I was one of the first who asked to submit a question to Mr Prodi.
SwedishSom indikatorer används bland annat priser, klagomål, tillfredsställelse och byten.
It uses indicators which include prices, complaints, satisfaction and switching.
SwedishProgrammet röner ett mycket gott mottagande bland små och medelstora företag.
The programme is being very well received by small and medium-sized enterprises.
SwedishDet finns klara ändringsförslag bland våra dokument i dag som tar upp den punkten.
There are clear amendments on our order paper today which deal with that point.
SwedishPå den här menyn kan du bland annat visa och dölja symbollister och statuslisten.
This menu contains commands for showing or hiding the toolbars and status bar.
SwedishI det här området väljer du bland alternativen Synlig, Utskrivbar och Spärrad.
In this area you can select between the Visible, Printable and Protected options.
SwedishBland de första tio namnen på vallistorna är fortfarande bara en eller två kvinnor.
On lists of candidates, the first ten names still include only one or two women.
SwedishJag tror att nätverken, det praktiska samarbetet, är bland det allra viktigaste.
I believe that practical cooperation through the network is one of the key factors.
SwedishBland annat FN:s klimatpanel har varnat för kostnaderna för att inte göra någonting.
There have been stern warnings from the IPCC and others of the cost of inaction.
SwedishTjugofem procent av dödsfallen bland unga i åldrarna 15-30 år är alkoholrelaterade.
Twenty-five per cent of deaths in young people aged 15 to 30 are alcohol-related.
SwedishDet moldaviska samhället rymmer också flera olika nationaliteter bland befolkningen.
Moldovan society also varies according to the nationality held by its residents.
SwedishTill termin två väljer studenterna bland ett antal kurser inom materialområdet.
In the second term, students choose from several courses in the field of materials.
SwedishHar detta hänt, vilket jag misstänker, är det etiskt sett bland det förkastligaste.
If it has been going on, which I doubt, it is an absolutely reprehensible matter.
SwedishKindermann nämner storleken på näten bland de tekniska åtgärderna i sitt betänkande.
Mr Kindermann mentions the size of nets in the technical measures in his report.