SV blandning
volume_up
{neuter}

blandning
Så nu, för att veta var korten är, måste jag se på blandningen från börj... ~~~ Åh, vi har börjat...
So here, to follow my cards, I must look at the shuffle from the begin -- ah, we are started together.

Synonyms (Swedish) for "blandning":

blandning

Context sentences for "blandning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishPå så vis är konceptet med en blandning av stränghet och mildhet säkert riktigt.
So the policy of the carrot and the stick is undoubtedly the right one.
SwedishVi behöver också vara mycket öppna när det gäller hela frågan om blandning av foder.
We need to talk, too, very openly about the whole issue of the mixing of animal feeds.
SwedishJag beklagar även att de etiska principerna spätts ut till en heterogen blandning.
I also find it regrettable that ethical principles are diluted in a heterogeneous whole.
SwedishEU måste besluta om obligatorisk blandning av bensin och dieselbränslen.
Europe needs to opt for compulsory blending of both petrol and diesel fuels.
SwedishVad vi behöver är otvivelaktigt en blandning av repressiva och förebyggande åtgärder.
What we need, without any doubt, is a combination of repressive and preventive measures.
SwedishNu tillåter ni blandning av vitt vin och rött vin under beteckningen rosévin.
Now you are authorising the blending of white wine and red wine with the designation of rosé wine.
SwedishAtt nå hit med användning av råolja eller blandning med låg svavelhalt är den enkla delen.
The easy bit is to achieve this, using low-sulphur crude or blending.
SwedishVad vi inte vill ha är en fullständig blandning av olika system för frikoppling.
What we do not want is a complete mixing of decoupling.
SwedishDenna konvention har hela tiden varit en kompromiss, den har alltid varit en salig blandning.
This convention was always a compromise; it was always a mixed bag.
SwedishDet visar att vår informationspolitik är något av en blandning av både det ena och det andra.
It shows that our information policy is a somewhat mixed bag.
SwedishSkulle till exempel förbudet mot blandning av rött och vitt vin vara ett regionalt eller nationellt förbud?
For example, would the ban on blending red and white wine be a regional or national ban?
SwedishDetta tycks mig vara ett mycket stelt och orörligt sätt att få till stånd en social blandning.
That, it seems to me, is a very fixed and rigid arrangement when it comes to the issue of social mixing.
SwedishEuropeiska rådet är för närvarande en märklig blandning av verkställande och representativ makt.
The European Council currently comprises an odd combination of executive and representative authority.
SwedishEn schackbrädesliknande blandning av svarta och vita punkter gör att det mänskliga ögat uppfattar ytan som grå.
Varying the patterns of black and white dots, for instance, produces different shades of gray.
SwedishI dag produceras en femtedel av rosévinerna genom blandning.
Today, one-fifth of rosé production involves blending.
SwedishDet vi behöver är helt enkelt ett förbud mot all blandning och mixning i Europa, i synnerhet i Frankrike.
What we need is a pure and simple ban on all blending and mixing in Europe, and in France in particular.
SwedishOrdet är "irrivånad": en blandning av irriterad och förvånad (Skratt) Jag tycker det är ganska träffande.
The word is "pizzled": it's a combination of puzzled and pissed off. ~~~ (Laughter) I think it's quite apt.
SwedishMen att därför tillåta en blandning är inte en lösning.
But it is not the answer simply to permit blending.
SwedishVarje avskaffande av eller blandning mellan dessa i de skulle vara mycket negativ för vårt framtida arbete.
Any fundamental altering or mingling of those competences would be very detrimental to the future of our work.
SwedishDagens beslut ger grönt ljus för industriell blandning och mutation av arvsanlag från obesläktade arter.
Today's decision gives the green light for the industrialized mixing and mutation of genes from unrelated species.