"blanksteg" English translation

SV

"blanksteg" in English

EN

SV blanksteg
volume_up
{neuter}

blanksteg (also: blankett, lucka, formulär, tomrum)
volume_up
blank {noun}

Context sentences for "blanksteg" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishTomma rader av sammanfogade celler ger skapar vare sig blanksteg eller radbrytningar.
Empty lines of connected cells produce neither spaces nor breaks.
SwedishOm du markerar den här rutan, så markeras varje blanksteg i texten med en liten punkt.
Select this option to indicate every space in the text with a dot.
SwedishOm Du placerar ett blanksteg i början av raden, formateras överskriften på den högsta nivån.
If you place a space at the beginning of the line, a level one heading will be formatted.
SwedishErsätt då blankstegen i raden med skyddade blanksteg genom att trycka på Kommando Ctrl och mellanslag.
Replace the spaces in the line with non-breaking spaces, using Command Ctrl +Space.
SwedishOm Du markerar denna kryssruta drar autokorrigeringen samman flera blanksteg till ett enda blanksteg.
Select this check box if you want multiple spaces to automatically be combined to one.
Swedish(med punkt), följt av ett blanksteg och lite text.
Enter I. (with a period after it), also followed by a space and text.
SwedishÖverskriftsnivåerna bestäms av antalet blanksteg eller tabbtecken.
The header level is determined by the number of spaces and tabs.
SwedishNär det här alternativet är markerat infogas ett blanksteg efter en automatisk ordkomplettering.
Check this box to add a space after the automatic word completion.
Swedishtext är den text där inledande blanksteg raderas eller cellen vänsterjusteras.
Text refers to text in which leading spaces are removed or to the cell in which the contents are aligned left.
SwedishKontrolltecknen visar styckeslut, tabbar och blanksteg.
Nonprinting characters indicate the end of paragraphs, tabs and spaces.
SwedishVälj det här alternativet om datafälten är separerade med blanksteg.
Select this option if data fields are separated by spaces.
SwedishEn teckensträng som " x[ett blanksteg][två minustecken]x " ersätts med "x[ett blanksteg][tankstreck]x ".
A string such as " x[a space][two minus signs]x " will be replaced by " x[a space][dash]x ".
SwedishDu måste infoga blanksteg mellan enskilda uppgifter manuellt.
You must manually enter spaces between the individual entries.
SwedishOm du markerar den här kryssrutan tas de här platshållarna för blanksteg bort om de står vid ett radslut.
If you mark this field these wildcards for spaces will be removed if you are at the end of a line.
SwedishHåll dig till databasens restriktioner, t.ex. när det gäller längden på namnet, specialtecken och blanksteg.
Note the data base restrictions, e.g. on the length of the name, special characters and spaces.
SwedishSidrubriken kan innehålla blanksteg och specialtecken.
Page titles can have spaces and special characters in them.
SwedishTryck först på Compose-tangenten till höger om blanksteg, sedan matar du in den första och andra modifiern.
First press the Compose key to the right of the space bar, then enter the first and second modifiers.
SwedishText ", skriver du under Bildtext först ett kolon, sedan ett blanksteg och slutligen den text som ska höra till objektet.
Text ", for example, under Caption enter a colon then a space and then the text relating to your object.
SwedishOm du dubbelklickar på ett objekt eller på blanksteg byter du mellan visning av flera objekt och ett enda objekt.
Double-click an object or press the space bar to switch between a view of several objects and of a single object.
SwedishInfogar ett fast blanksteg vid markören
Insert a non-breaking space at the insertion location