"bord" English translation


Did you mean: börd
SV

"bord" in English

SV bord
volume_up
{neuter}

1. nautical science

bord
volume_up
board {noun}
Vi har verkligen inga olösliga problem att vänta när vardagen rullar i gång, dock kommer det att återstå svårigheter som måste lämpas över bord.
On a day-to-day basis, we do not anticipate any major problems, but there may be some difficulties which we will have to take on board.
Bord Iascaigh Mhara, den irländska fiskeristyrelsen, överlämnade i april 1997 en rapport till Europeiska kommissionen om gråsälar och fiskeredskap.
In April 1997, Bord Iascaigh Mhara, the Irish Sea Fisheries Board, submitted a report to the European Commission on the physical interaction between grey seals and fishing gear.
Om direktivet går igenom, kommer styrelsen i ett bud- eller målbolag att vara tvungen att lägga korten på bordet vid tidpunkten för erbjudandet.
If the directive goes through, the board of a bidding or offeree company will have to declare its hand at the time of the bid.

2. "en möbel"

bord
volume_up
table {noun} (piece of furniture)
Två lagstiftningsförslag ligger just nu på ministerrådets bord.
Two proposals for legislation are currently on the table in the Council of Ministers.
Ett utsökt bord, fantastiska stolar, en behaglig atmosfär, som alltid.
An exquisite table, magnificent chairs, a congenial atmosphere, as always.
Dessa förslag ligger även på ministerrådets bord.
These same proposals are also on the table of the Council of Ministers.

Context sentences for "bord" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDen här restaurangen ser ut lite som Acorn House -- samma bord, samma stolar.
This restaurant looks a little bit like Acorn House -- same chairs, same tables.
SwedishVi har fått ändringsförslag, texter och muntliga ändringsförslag vid sittande bord.
We have been given proposed amendments, texts and oral amendments sitting down.
SwedishOch vi ses i New York...... när du kommer för att rensa ditt bord, din skithög.
Oh, and I'll see you back in New York when you come to clean out your desk ass wipe.
SwedishDen andra pelaren i detta system är reglering, vilket i viss mån ligger på vårt bord.
The second pillar of this structure is regulation, which lies partially in your hands.
SwedishBerlinandan kommer inte att låta oss möta de utmaningar vi i dag har på vårt bord.
The spirit of the Berlin summit will not help us meet the challenges we now have to face.
SwedishI samband med behandlingen av detta betänkande kastar vi alla politiska problem över bord.
While discussing this report we have to set aside all the political problems.
SwedishFlera talare har tagit upp den skandalösa praxisen att kasta fångst över bord.
A number of speakers have again referred to the scandal of discards.
SwedishFör att ännu en gång parafrasera Victor Hugo är det dags att ersätta kanoner med runda bord.
It is time - to paraphrase Hugo once again - to replace cannons with round tables.
SwedishTexten på våra bord uppfyller många av parlamentets krav under första och andra behandlingen.
The text before us meets many of Parliament's demands at first and second reading.
SwedishBara för att man har röstat med majoritet vid rådets bord tror man att allt är avklarat.
We think that because we have voted by a majority in the Council, everything is solved.
SwedishOrdförandeskapet noterar detta och ministerrådets bord tar därefter ett följdriktigt beslut.
The Presidency notes these procedural motions and the Bureau will decide accordingly.
SwedishJag vill se dem sitta vid alla bord där fred och återuppbyggnad diskuteras.
I should like to see them sitting at all tables where peace and reconstruction are discussed.
SwedishVarje steg i sektorns produktionskedja är reglerat, så att säga från jord till bord.
Every step of the industry's chain of production is regulated, 'from farm to fork' so to speak.
SwedishÄven frågan om förslaget till ny konstitution hamnade på det irländska ordförandeskapets bord.
The issue of the draft of the new Constitution also fell within the Irish Presidency.
SwedishEn del av de här frågorna har legat olösta på rådets bord i över två år.
Some of these issues have been outstanding on the Council's agenda for more than two years.
SwedishVi har nu en text på våra bord, men vi har inte möjlighet att ändra eller diskutera den.
We now find ourselves faced with a text but without the means either to amend or discuss it.
SwedishStränga straff skall vänta den som ertappas med att kasta fisk över bord.
There should be tough penalties for anyone caught discarding fish.
SwedishMin pappa har en på sitt bord, och han ser sina barnbarn varje dag, i ständig förändring.
My father has this on his desk, and he sees his grandchildren everyday, changing constantly.
SwedishJag röstade för betänkandet, eftersom jag naturligtvis tycker att maten på våra bord måste vara god.
I voted for the motion because, clearly, we have to have good food on our tables.
SwedishEra säten och bord ska vara uppfällda... de ska stå rätt upp.
Your seats and tray tables should be locked... and in their full, upright position.