"bordlägga" English translation

SV

"bordlägga" in English

SV bordlägga
volume_up
{verb}

1. general

bordlägga (also: brädfodra)
bordlägga
volume_up
to table {vb} [Amer.]
Jag skulle vilja fråga om författarna till resolutionerna kommer att bordlägga dem.
I should like to ask if the authors of these resolutions are leaving them on the table.
Min grupp har varit helt och hållet emot att i förväg bordlägga en resolution före toppmötet i Berlin.
Madam President, my group has been entirely opposed to the tabling of a resolution in advance of the Berlin summit.

2. "uppskjutas, vänta"

Mot bakgrund av detta anser vi att det under alla omständigheter är viktigt att bordlägga omröstningen.
In view of this situation, we believe that, in any event, it is essential that we postpone the vote.
Därför har jag med stöd från samordnarna för samtliga politiska grupper beslutat att bordlägga beslutet om ansvarsfrihet.
For this reason, and with the support of the coordinators of all the political groups, I have decided to postpone the decision on discharge.
Om vi inte till i morgon har ett tydligt åtagande på denna punkt kommer jag att vidta åtgärder och jag kommer att uppmana kammaren att bordlägga omröstningen.
If we do not have a clear undertaking on this point by tomorrow, I shall make arrangements to submit to this House a motion to postpone the vote.

Context sentences for "bordlägga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI vilket fall vill jag att vi röstar om att bordlägga omröstningen till ett senare sammanträde.
In any event, I would ask that we vote on delaying the vote until a later sitting.
SwedishMot bakgrund av detta anser vi att det under alla omständigheter är viktigt att bordlägga omröstningen.
I can assure you, Mr Baco, that everything has been done perfectly correctly.
SwedishEfter omröstningen lade budgetutskottet fram en begäran om att på nytt bordlägga följande fyra ändringsförslag:
After the vote, the Committee on Budgets issued a request to retable the following four amendments:
SwedishMin grupp har varit helt och hållet emot att i förväg bordlägga en resolution före toppmötet i Berlin.
Madam President, my group has been entirely opposed to the tabling of a resolution in advance of the Berlin summit.
SwedishEnligt min mening är det, särskilt i kristider, viktigt att utvärdera planer mer noggrant och, om så krävs, bordlägga dem.
Particularly in times of crisis, it is important, in my opinion, to evaluate plans more carefully and, if necessary, to shelve them.
SwedishJag vädjar särskilt till kommissionen att inte bordlägga dialogen om mänskliga rättigheter så länge förhandlingarna pågår, utan att intensifiera den.
I believe we shall advance in this area if we also remain true to our principle of safeguarding human rights.
SwedishDen specifika fråga som ställdes var: Kommer ni att bordlägga planerna att genomföra CCCTB om bedömningen visar sig vara ogynnsam?
The specific question that was asked was: if the assessment proves unfavourable, will you shelve the plans for implementing CCCTB?
SwedishDärför skulle det vara bättre att bordlägga alla förslag till resolutionsförslag denna vecka och helt och hållet byta ämne.
It is for that reason that it would be better to shelve any proposal to have a motion for a resolution this week and to change the topic entirely.
SwedishJag vädjar särskilt till kommissionen att inte bordlägga dialogen om mänskliga rättigheter så länge förhandlingarna pågår, utan att intensifiera den.
I appeal specifically to the Commission not to shelve the dialogue on human rights for the duration of the negotiations, but to intensify it.
SwedishJag hade därför tänkt föreslå att parlamentet skulle bordlägga omröstningen om Europapatentet tills domstolen har uttalat sig om frågan om jurisdiktion i fråga om språkbestämmelserna.
I therefore intended to propose that Parliament postponed the vote on the European patent until the Court of Justice had ruled on the issue of jurisdiction in terms of the language rules.
SwedishAtt bordlägga misstroendevotumet är att överlåta parlamentets kontrollfunktioner, och den gemensamma resolutionen skulle innebära ett försök till att rättfärdiga överlåtandet av dessa funktioner.
The postponement of the immediate motion of censure is a complete dereliction of Parliament's duty of control and the joint resolution is an attempt to justify that dereliction.
SwedishEnligt arbetsordningen kan det finnas en snabbare tillämpning än den normala - dvs. att bordlägga till nästa sammanträde - men en omedelbar tillämpning förefaller mig inte tillfredsställande.
The Rules of Procedure allow quicker application than that normally anticipated, namely in the part-session following their adoption, but immediate entry into force does not seem appropriate.