"brännmärka" English translation

SV

"brännmärka" in English

SV brännmärka
volume_up
{verb}

She let the man brand her.
Det är en lömsk strategi att brännmärka människor som kräver verklig demokrati i extremisternas land för att beröva dem deras trovärdighet.
It is a perfidious strategy to brand people who are calling for genuine democracy in the country as extremists so as to take away their credibility.
Er historia följer er och det är en historia där ni aldrig upphört att använda lögner för att brännmärka era politiska motståndare som farliga.
Your history follows you and it is the history of those who have never given up using lies as a way of branding their political opponent as dangerous.
brännmärka (also: döma, fördöma, fälla, utdöma)
Framför allt får de rätten att offentligt brännmärka företag som offentliggör information som inte ligger i linje med officiella statliga uppgifter eller som sprids på ett vilseledande sätt.
In particular, they grant them the right to publicly condemn companies that publish information which is not in line with official State data or that disseminate it in a misleading fashion.
brännmärka (also: stigmatisera)
Vi har varit noga med att inte brännmärka rökarna.
We have been careful not to stigmatise smokers.
Det vore brottsligt att brännmärka och isolera denna nation genom att stänga dörren till unionen för den.
It would be criminal to stigmatise and isolate this nation by closing the doors to the Union in its face.
We must not stigmatise the Arab world.

Synonyms (Swedish) for "brännmärka":

brännmärka
Swedish

Context sentences for "brännmärka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishKommissionen skräder för övrigt inte orden i Agenda 2000 för att brännmärka Slovakiens beteende.
In Agenda 2000, the Commission does not mince words in denouncing the behaviour of Slovakia.
SwedishDet är den vidrighet, som man också måste brännmärka!
It is a disgrace and must be denounced as such.
SwedishI stället för att brännmärka offren bör vi ägna oss åt denna särskilda form av brottslighet på arbetsgivarnivå.
Far from stigmatising these victims, we should be concerning ourselves with a specific type of employer criminality.
SwedishFörsöker de att utomlands brännmärka kränkningen av sina grundläggande rättigheter, gör de det med fara för sina liv.
If they attempt to denounce abroad the violation of their most elementary rights they do so - on pain of death.
SwedishEU borde med detta exempel högt och tydligt brännmärka den extraterritoriella utvidgningen av den nationella lagstiftningen.
The EU should denounce this example, loud and clear, as an example of the extraterritorial application of national legislation.
SwedishSyftet var uteslutande att brännmärka kloning, däribland terapeutisk kloning, och att kräva att EU stryper allt stöd till denna forskning.
Their only motive was to denounce cloning - including therapeutic cloning - and to demand that the EU cut off all funding for this research.
SwedishNi talade också som företrädare för parlamentet genom att brännmärka alla dem som tror att terrorismen bara kan bekämpas med maktspråk, och det är jag mycket tacksam för.
That involves ensuring that they are understood, which I see as an important aspect of stabilising European democracy.
SwedishEr historia följer er och det är en historia där ni aldrig upphört att använda lögner för att brännmärka era politiska motståndare som farliga.
Your history follows you and it is the history of those who have never given up using lies as a way of branding their political opponent as dangerous.
SwedishAtt utse syndabockar och brännmärka en hel grupp omöjliggör fortbildning och är att allvarligt svika både romernas och majoritetens intressen.
Scapegoating and labelling of an entire group makes vocational training impossible, and is a serious violation of the interests of both the Roma and the majority.
SwedishDet finns en fara i att brännmärka de väldigt många personer som arbetar inom jordbruket, genom att associera dem med de bilder vi har sett på dåligt skötta djur.
There is a danger of stigmatising the very large number of people who work in farming by associating them with images of mistreatment of animals.
SwedishDet finns många osäkra sexuella förbindelser mellan könen, lika väl som mellan män, och vi skall inte brännmärka hela gaysamhället genom vad vi säger i kväll.
There are many unsafe sexual practices between the sexes, as well as between men, and we should not stigmatize the entire gay community in what we say tonight.
SwedishDet är tydligt att det finns risker med kemikalier, men det är ingen större mening att svartlista och därmed brännmärka vissa ämnen, som t.ex. ftalater.
It is clear that there are risks associated with chemicals, but there is little point in drawing up blacklists and thus stigmatising certain substances such as phthalates.
SwedishEnligt domaren offentliggjordes den texten inte för att förbättra situationen för kvinnor inom islam utan för att brännmärka islam.
We are, however, aware of the fact that parts of the resolution concern an area covered by Title IV of the EC Treaty and do not therefore apply to Denmark, cf. the protocol on Denmark’ s position.
SwedishVi skulle ha förväntat oss glöd och allvar när det gällde att brännmärka det godtyckliga utnyttjandet av kampen mot terrorism för att kuva oliktänkande, vilket tyvärr ofta sker.
We would have expected passion and severity in denouncing the arbitrary use that is, unfortunately, often made of the fight against terrorism to repress dissidents.
SwedishVi skulle ha förväntat oss glöd och allvar när det gällde att brännmärka det godtyckliga utnyttjandet av kampen mot terrorism för att kuva oliktänkande, vilket tyvärr ofta sker.
Aktham Naissé, Chairman of the Committees for the Defence of Democratic Freedoms and Human Rights in Syria, was arrested on 13 April by the military security forces.
SwedishNi talade också som företrädare för parlamentet genom att brännmärka alla dem som tror att terrorismen bara kan bekämpas med maktspråk, och det är jag mycket tacksam för.
You also spoke on behalf of this House in repudiating all those who believe that the only way to combat terrorism is with the language of force, and for that I am very grateful.