"bränsle" English translation

SV

"bränsle" in English

SV

bränsle {neuter}

volume_up
bränsle (also: drivmedel)
Vi behöver ett rent bränsle men framför allt behöver vi ett effektivt bränsle.
We need clean fuel but, above all, we need fuel that is efficient.
Svavelfritt bränsle minskar partiklarna, också just för dessa äldre fordon.
Zero-sulphur fuel reduces particle emissions from these older vehicles too.
Det sägs att liberaliseringen skulle resultera i billigare bränsle.
We are told that the result of liberalization would be cheaper fuel.

Context sentences for "bränsle" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedish. ~~~ 32,000 liter bränsle likvärdigt med att bygga ett hus.
So here is what we learned: 8,000 gallons of gas equivalent to build one house.
SwedishRaketer spinner ofta bortom kontroll om man laddar dem med för mycket bränsle.
Rockets often spiral out of control if you put too much propellant in them.
SwedishSom bränsle i kraftvärmeproduktionen kan man använda biomassa, kol och gas.
Combined production of heat and power can be fuelled by coal, gas or using biomass.
SwedishBehovet av forskning om första generationens bränsle är fortfarande stort.
There is still a considerable need for research into first-generation fuels.
SwedishFörtalet av minoriteter i dagstidningar och i andra medier ger bränsle åt diskrimineringen.
The defamation of minorities in newspapers and other media fuels discrimination.
SwedishBränsle för transportändamål beskattas alltså hårdare än bränsle för uppvärmningsändamål.
Fuels used for transport purposes are taxed more heavily than if used for heating.
SwedishVår delegation har inget att göra... med den härvirrhjärnans bränsle fixering.
Our mission has nothing to do... with this nut's petroleum fixation.
SwedishFörslaget att använda socker som bränsle ligger utanför anständighetens gränser.
The concerns expressed about the developing countries are hollow.
SwedishDetta kommer att göra det svårt för oss att i akuta lägen importera bränsle från Förenta staterna.
This will make it difficult for us to import fuels from the USA in an emergency.
SwedishDet patent som gav bränsle till den här debatten gäller mänskliga gameter.
The patent that has fuelled this debate concerns human gametes.
SwedishVi har helt nyligen genomdrivit de lagstiftning som kräver lågsvavligt bränsle senast år 2005.
We have only recently pushed through the legislation demanding low-sulphur fuels by 2005.
SwedishEn av de viktigaste är utan tvivel reduceringen av andelen svavel i bränsle för motorfordon.
One of the most important is undoubtedly a reduction in the sulphur content of vehicle fuels.
SwedishJag menar att den frustration som några av oss känner i dag inte bör få ännu mer bränsle.
I believe that the frustration that some of us are feeling today should not be fuelled even further.
SwedishEtt av de snabbaste sätten att minska vårt beroende av smutsigt bränsle som tar död på vår planet.
One of the fastest ways to cut our dependence on old dirty fuels that are killing our planet.
SwedishPrecis som fiskarna har varnat för har prishöjningarna på bränsle orsakat stora problem för fiskerisektorn.
Quite the opposite, it stresses the ‘ importance of avoiding political intervention’.
SwedishDet är också möjligt att det är mindre kostsamt än att byta bränsle för fartyg som ofta färdas på EU:s hav.
It may also cost less than switching fuels for ships which frequently travel on EU seas.
SwedishDet är också möjligt att det är mindre kostsamt än att byta bränsle för fartyg som ofta färdas på EU: s hav.
It may also cost less than switching fuels for ships which frequently travel on EU seas.
SwedishTyvärr finns välorganiserade slutförvaringsprogram för radioaktivt bränsle endast på ett fåtal platser.
Unfortunately, few places operate well-organised final disposal programmes for nuclear waste.
SwedishTransportföretagen har uppgett att de belastas av enorma finansiella bördor, särskilt i form av skatten på bränsle.
The hauliers have cited huge financial burdens, particularly those of tax on fuels.
SwedishÄr inte det senaste beslutet att ge tillstånd till en anläggning för MOX-bränsle i Sellafield oacceptabelt?
Is the recent decision giving the go-ahead to the MOX plant at Sellafield not unacceptable?