"bra" English translation

SV

"bra" in English

EN

"bra" in Swedish

SV

bra {adjective}

volume_up
Det är bra för Spanien och det som är bra för Spanien är också bra för Europa.
They are good for Spain and what is good for Spain is also good for Europe.
Jag vill gärna tacka föredraganden för ett bra betänkande och ett bra initiativ.
I would like to thank the rapporteur for a good report and a good initiative.
En kommunikationspolitik kan inte ersätta bra innehåll eller bra beslutsfattande.
A communication policy cannot replace good content or good policymaking.
Av försiktighetsskäl är det därför bra att vi skapar klarhet kring dessa ämnen.
Out of precautionary considerations, it is useful to be clear about these substances.
Om vi skall kunna utforma en bra miljöpolitik behöver vi tillgång till bra information.
Therefore, some kind of model for cooperation would be very useful.
Det är bra och det är nödvändigt att kunna garantera försäkringsmöjligheter.
It is useful and necessary to be able to guarantee insurability.
bra (also: frisk, väl, gott)
Det är bättre för oss om vi gör några saker bra än att allt blir halvmesyrer.
It is better for us to do a couple of things well than to half-do everything.
Om människorna och miljön mår bra kommer ekonomin också att må bra.
If the people and the environment are doing well, then the economy will also do well.
(Skratt) När den manliga hjärnan fungerar bra, fungerar den extremt bra.
(Laughter) When the male brain works well, it works extremely well.
" All right? " " All right " is not the word.
Det gick bra med flickan men debatten var en katastrof.
You may have done all right with the girl, but the debate was a disaster.
Bra, då kan vi fortsätta med föredragningslistan.
All right, now we can proceed with the business.
­– Det kan vara bra att ha en klinisk anknytning och ha vårdverkligheten nära.
It may be helpful to have a clinical relevance and stay close to the reality.
Jag tror det vore bra om vi ansåg oss själva göra några viktiga framsteg.
It would be helpful to think that we were making some useful progress ourselves.
Det vore bra, om även kommissionären ville arbeta för detta.
It would be helpful if you too were prepared to support this idea, Commissioner.
Jag vill göra ett tillkännagivande först om det går bra.
I'd like to make a statement first, if that's okay.
Jag ville bara vara säker på att du mådde bra.
I was just making sure you were okay.
Det finns en vuxenvärld och en barnvärld, och det är bra.
Because, you know, there is an adult world and a child's world, and that's okay.
bra (also: fin, prima)
(PT) Vi röstar för detta betänkande eftersom vi anser att det behandlar det allvarliga problemet med trakasserier på arbetsplatsen på ett bra sätt, inklusive sexuella trakasserier.
. (PT) We voted in favour of this report because we consider that it deals properly with the serious problem of bullying and sexual harassment at the workplace.
EN

bra {noun}

volume_up
1. colloquial
bra
volume_up
bh {comm. gen.} [abbr.]
With respect, I didn't hear him use the phrase " whip your bras off ".
Men jag hörde honom aldrig säga att vi skulle kasta bh: arna.
Two possible lesbians in their bras and panties.
Två möjliga flator i BH och trosor.
Av med bh: n så märkena försvinner.
bra (also: brassiere)
volume_up
behå {comm. gen.}
Charlene har glömt en behå i bilen.
The so-called 'bra wars ' have been the unfortunate side effect of our lack of foresight and preparation.
De så kallade ” behå-krigen ” har blivit den olyckliga sidoeffekten av vår brist på omtanke och förberedelser inför framtiden.
The so-called 'bra wars' have been the unfortunate side effect of our lack of foresight and preparation.
De så kallade ”behå-krigen” har blivit den olyckliga sidoeffekten av vår brist på omtanke och förberedelser inför framtiden.
bra
volume_up
bysthållare {comm. gen.} [oldfsh.]

Context sentences for "bra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är bra att företrädare för industrin deltar i att utarbeta detta betänkande.
The involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
SwedishNovo Belenguers betänkande vädjar på ett bra sätt om en europeisk turistpolitik.
The Novo Belenguer report appeals for a European tourism policy, and rightly so.
SwedishAlltsedan jag kom till parlamentet år 1984 har Wagonlit gett mycket bra service.
Since I came to this House in 1984, Wagonlit has provided an excellent service.
Swedish(NL) Devas förslag är så bra som vi kan förvänta oss av en brittisk konservativ.
(NL) Mr Deva's proposal is the best we can expect from a British Conservative.
SwedishSom närma granne ligger det i Slovakiens intresse att det går bra för Ukraina.
As an immediate neighbour, Slovakia has a vested interest in Ukraine’s success.
SwedishDet är bra för ekonomin att fler invandrarkvinnor kommer ut på arbetsmarknaden.
The economy benefits when more migrant women participate in the labour market.
SwedishAfrika är ett bra exempel, för där verkar det till och med som om fattigdomen ökar.
Africa is a case in point, for poverty there even appears to be on the increase.
SwedishRegional utveckling och en bra socialpolitik är oumbärligt för det ändamålet.
Regional developments and a sound social policy are indispensable tools in this.
SwedishDet tycker jag verkar vara i strid med ett bra program för bekämpning av BSE.
That seems to me to be in conflict with an effective programme for fighting BSE.
SwedishEuropeiska konventets utkast och parlamentets yttrande är generellt sett bra.
- (SV) The draft European Convention and Parliament's opinion are generally sound.
SwedishHur ska vi kunna stödja demokratirörelsen och det kubanska folket på ett bra sätt?
How are we constructively to support the democracy movement and the Cuban people?
SwedishJag vill tacka Bernd Lange för ett utomordentligt bra arbete.
(FR) Madam President, I would like to thank Bernd Lange for his excellent work.
SwedishKommissionens förslag och detta betänkande är bra och ett viktigt steg framåt.
The Commission's proposal and this report represent an important step forwards.
SwedishDet är ett bra tillfälle för landet att förbättra sitt dåliga rykte på området.
It is an opportunity for the country to improve its poor record in this area.
SwedishI Cancún kom vi en bra bit på väg i denna riktning via en parlamentarisk konferens.
In Cancún, we gave this another firm push by means of a parliamentary conference.
SwedishMen jag tycker de gjorde ett bra jobb, även om mustaschen är lite på sniskan.
But I think they did one heck of a job, even though my mustache is a tad askew.
SwedishDröj inte, utan följ deras exempel, nu när de för en gångs skull gör någonting bra.
Do not be slow to imitate them when for once they are doing something positive.
SwedishVin är bra för hälsan, det är en produkt som borde betraktas som en näringsprodukt.
Wine does have a beneficial effect on health, and should be considered as a food.
SwedishCynism är just en bra beskrivning av de som förespråkar den nuvarande ordningen.
Cynical is exactly the word to describe those who favour the present system.
SwedishDet är nödvändigt att vi låter jordbruksutgifterna ligga kvar på en bra nivå.
It is necessary that we maintain agricultural spending at a satisfactory level.