"bruka våld" English translation

SV

"bruka våld" in English

SV bruka våld
volume_up
{verb}

1. "~ mot ngn"

bruka våld
volume_up
to use violence {vb} (against someone)
Dessutom förnekade man att man hade tillräckligt inflytande i södern för att kunna övertyga invånarna om att de borde avstå från att bruka våld.
They also denied having enough influence in the south to persuade the people not to use violence.

Similar translations for "bruka våld" in English

bruka verb
våld noun

Context sentences for "bruka våld" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishKommissionen anser att det är viktigt att alla sidor avstår från att bruka våld.
The Commission believes it is important that all sides should refrain from using force.
SwedishDe vill nu att en resolution antas som ger dem möjlighet att bruka våld med automatik.
They now want to adopt a resolution that would allow them automatic recourse to force.
SwedishEuropeiska unionen kan inte lösa konflikter genom krig eller genom att bruka våld, utan genom förhandlingar.
It will be much easier for a state to become fully legitimate within the EU than outside it.
SwedishEnligt kapitel VII i FN-stadgan är det tillåtet att bruka våld om vapenembargot inte respekteras.
Chapter VII of the UN Charter authorises the use of force in the event of the arms embargo not being respected.
SwedishEuropeiska unionen kan inte lösa konflikter genom krig eller genom att bruka våld, utan genom förhandlingar.
The European Union will not resolve conflicts through war or by using force, but through negotiation.
SwedishMan kan inte bruka systematiskt våld utan att tänka på att man till slut själv skall bli offer för detta våld.
Those who resort to violence regularly must be aware of the danger of having it turned against themselves.
SwedishAtt bruka våld och arrestera oppositionsföreträdare bidrar inte alls till att lösa politiska konflikter.
Using force and arresting opposition representatives do not provide any means at all of resolving political conflicts.
SwedishSkulle en ny resolution antas får den inte på något sätt innehålla en princip om automatisk återgång till att bruka våld.
If a new resolution had to be adopted, under no circumstances must it include the principle of automatic recourse to force.
SwedishInför sina samtalspartner i Tirana lade delegationen tonvikten vid att de måste avstå från att bruka våld och att demokratin måste respekteras.
In talks with its opposite numbers in Tirana it particularly stressed the need to refrain from violence and to respect democracy.
SwedishTrots vår vägran att böja oss för denna filosofi och våra försök att förhindra att så sker, tvingar verkligheten oss att bruka våld även under fredsuppdrag.
However, despite our refusal to bow to this philosophy and our attempts to prevent this happening, reality compels us to use force even on peace missions.
SwedishDet skickar en stark signal som kan avskräcka andra diktatorer från att bruka våld mot sina befolkningar.
That will send a powerful signal to discourage other dictators from using violence against their peoples; failure in this case will have the opposite effect.
SwedishVi måste ta kontakt med Hamas efter valet, och då måste vi ställa villkor och uppmana organisationen att fullständigt avstå från att bruka våld för att uppnå sina politiska mål.
We have to engage with Hamas after the elections on a conditional basis to encourage complete abandonment of violent means in pursuit of its political objectives.
SwedishDen styrkan är dock inte trovärdig om man redan i förväg säger att det inte är berättigat att bruka våld under några omständigheter, vad som än sker, vilket ordföranden för min grupp så riktigt sade.
And this firmness is not credible if we say beforehand that in no event, whatever happens, can the use of force be justified, as the President of my group quite rightly said.