SV bryta
volume_up
[bröt|har brutit] {verb}

1. general

Vi kräver naturligtvis inte att ni skall bryta mot fördragen.
Of course, we are not asking you to breach any treaties.
Om den ströks skulle till exempel posttjänstemän vara tvungna att bryta brevsekretessen.
If it were to be deleted, postal service operators for instance could be obliged to breach mail secrecy.
Även Österrike anklagas gång på gång för att bryta mot fördragen.
Austria, too, is repeatedly accused of being in breach of the Treaties.
bryta (also: inte hålla)
Jag anser att detta skulle vara att bryta även mot det som överenskoms i Biarritz.
I believe that this would even go back on what was agreed in Biarritz.
Parlamentet skall inte bryta sitt löfte i morgon genom att begära en internationell konferens, det skulle vara absurt.
Parliament will not go back on its word by calling for an international conference; that would be absurd.
Vi hoppas att parlamentet inte än en gång kommer att bryta sitt ord, vilket tyvärr har varit vanligt.
We hope, once again, that Parliament will not go back on its word, as has unfortunately been its custom.
Denna avgift skulle dessutom klart bryta mot den fria rörligheten för personer vilken omfattas av Daytonavtalet.
This charge would in addition clearly infringe the freedom of movement of persons covered by the Dayton agreements.
Företrädarna för sektorn vill inte bryta mot avtalet om textilier och konfektion från januari 1995.
The representatives of the sector do not wish to infringe the January 1995 Agreement on Textiles and Clothing.
Vi bör därför låta bli att bryta mot subsidiaritetsprincipen eller skapa onödiga restriktioner.
We ought therefore to avoid infringing subsidiarity or creating excessive restrictions.
I Talvivaaras gruva som ligger i landskapet Kainuu finns det planer på börja bryta uran.
There are plans to start mining uranium at Talvivaara mine in the province of Kainuu, Finland.
Man kan faktiskt få det att kretsa runt Jorden så vi kan bryta dess malm, även om det är en helt annan sak.
You can even put in orbit around the Earth where we could mine it, although that's a whole other thing.
Flera företag tänker nu börja bryta dessa mineraler på ett sätt som ger stor anledning till oro.
Several firms are now proceeding to mine these mineral resources in a way that gives great cause for concern.
bryta (also: fly, tappa, droppa, vara)
Våra flottor har förfallit, och vi vågar inte agera av fruktan för att bryta mot någon aspekt av lagstiftningen om mänskliga rättigheter eller bli indragna i långvariga rättsförfaranden.
Our navies have been run down and we are frightened to act lest we fall foul of some aspect of human rights legislation, or become embroiled in lengthy judicial procedures.
I detta skede anser emellertid kommissionen att ändringsförslag 6 riskerar att bryta mot den överenskommelse som ingåtts med rådet, och ser sig därför nödgad att förkasta det.
At this stage, however, the Commission believes that Amendment No 6 would run the risk of compromising the agreement obtained with the Council, and is therefore obliged to reject it.
bryta (also: börja)

2. "våg"

Kommissionen vill bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och trafikökningen.
The Commission wants to break the link between economic growth and transport growth.
Isolerad från yttervärlden försöker Vientiane bryta ner det här folket.
Cut off from the outside world, Vientiane is trying to break this people.
" Fastän passionen har blivit lite ansträng, får den inte bryta våra känsloband
" Though passion may have strained, it must not break the bonds of our affection

3. physics

Synonyms (Swedish) for "bryta":

bryta

Context sentences for "bryta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag röstade i enlighet med detta för att inte bryta mot subsidiaritetsprincipen.
I have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
SwedishUtan reformer är det inte svårt att förutse att EMU kommer att bryta samman.
Without reforms, it is not difficult to foresee the breakdown of monetary union.
SwedishEtt framgångsrikt budgetstöd handlar emellertid om att bryta en ond cirkel.
The success of budgetary support, however, is about breaking the vicious circle.
SwedishDet är fel att endast bryta ut mjukvarurelaterade uppfinningar som en enskild sektor.
It is wrong to isolate software-related inventions as a sector in its own right.
SwedishEuropeiska kommissionen - och Europaparlamentet - vill bryta denna isolering.
The European Commission - and we in Parliament - want to lift this isolation.
SwedishVi tycker som de förra, men manar dem att bryta sin allians med de senare.
We agree with the former but urge them to dissolve their alliance with the latter.
SwedishAllvarligt killar, det kommer att...... bryta upp vilken sekund som helst?
Guys, seriously, it's gonna get...... broken up, like, any second now, right?
SwedishLåt oss tala klarspråk i den här frågan: i så fall skulle EU bryta mot sina löften.
Let us be clear on this matter: that would be a Europe that reneges on its commitments.
SwedishOm vi börjar bryta mot den regeln så skulle det bara skapa kaos under omröstningarna.
If we start breaking that rule then it just creates chaos during the votes.
SwedishNär jag insåg vad Robbins gjort övertalade jag honom att bryta transen.
When I found out what Robbins was doing, I convinced him to take the trance away.
SwedishEnligt kommissionens text skulle denna lag bryta mot gemenskapslagstiftningen.
Under the Commission text, this law would violate Community legislation.
SwedishMen utbildning är nyckeln för att bryta den onda cirkeln av fattigdom och sjukdom.
Education, however, is the key to escaping from the vicious cycle of poverty and illness.
SwedishDe har hittat en tidigare okänd väg för strålning att bryta ner levande celler på.
They have found a previously unknown pathway by which radiation can subvert living cells.
SwedishVad stabilitetspakten beträffar håller den uppenbarligen på att bryta samman.
As for the Stability Pact, it is clearly in the process of breaking up.
SwedishMen det är inte genom att bryta kontakter som vi kan uppnå stora framsteg.
But it is not by cutting off contacts that we will achieve much progress.
SwedishMin insats i måndags gällde därför att upprätthålla lagen, inte att bryta mot den.
My action on Monday was therefore upholding the law, not breaking it.
SwedishDet är säkerhetsstatens nya dimension som siktar just på att bryta ned den privata sfären!
This is a new kind of police state aimed at intruding into our private lives.
SwedishDetta innebär att ni redan håller på att bryta ett av era huvudsakliga löften.
This means that you are already breaking one of your major promises.
SwedishKan ni känna att ni bara vill ta de här killarna och bryta nacken av dem?
Can you feel that you just want to take these guys and wring their necks?
SwedishRådet måste bryta dödläget så att vi kan ha ett trovärdigt vidarebosättningssystem.
The Council must unblock this situation so that we can have a credible resettlement system.