"bud" English translation

SV

"bud" in English

EN

"bud" in Swedish

volume_up
bud {noun}

SV bud
volume_up
{neuter}

bud (also: erbjudande, anbud)
volume_up
offer {noun}
Om vi ser det ur den synvinkeln är de siffror vi diskuterar verkligen ett rimligt bud.
Looked at from that angle, what we are debating is very definitely a fair offer.
Utan bud från USA och Kina täcks bara hälften.
Without an offer from the US and China, only half of this is covered.
Jag menar att vårt bud bör vara att inrätta Kyoto II.
I believe that our offer should be to establish Kyoto II.
bud (also: påbud)
volume_up
behest {noun}
bud (also: anbud, försök, satsning)
volume_up
bid {noun}
Ni har fått ett fientligt bud från Nova, señor Agustin.
Señor Agustin, you're dealing with a hostile takeover bid from Nova.
Pervenche Berès nämnde Mittals bud på Arcelor.
Mrs Berès mentioned Mittal’ s bid for Arcelor.
Pervenche Berès nämnde Mittals bud på Arcelor.
Mrs Berès mentioned Mittal’s bid for Arcelor.
Det leder till förbud och bud för kvinnor.
Women are ordered to do certain things, but are prohibited from doing others.
Och för att nå dit tror jag att vi helt säkert måste göra stora ansträngningar, även när det gäller budgeten och preciseringar av budgetplaner.
In order to do this, I feel that the endeavours we make, including in terms of the budget and of clarifying the aims of the budget, will certainly have to be considerable.
Mänskligheten fastställde alla sina ordningsstadgar och förbud i Tio Guds bud, och där sägs det klart och tydligt: Du ska icke dräpa, Du ska inte begå äktenskapsbrott.
Mankind established all of its orders and prohibitions in the Ten Commandments, and they are spelled out there in succinct form: thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery.
Send word to Théoden of Rohan.

Synonyms (Swedish) for "bud":

bud

Context sentences for "bud" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi uppmanar nu andra i-länder, inte minst Förenta staterna, att höja sina bud.
We now urge other developed countries - not least the US - to raise their bids.
SwedishDina bud kan justeras automatiskt, baserat på den dagliga budget du har angivit.
You can have your bids automatically adjusted, based on the daily budget you've set.
SwedishFör ekonomisk vinnings skull överträds de universella normerna i bibelns tio guds bud.
The universal principles of the Ten Commandments are flouted for the sake of profit.
SwedishDet kommer olika bud om hur fördelning av uppsägning och varsel kommer att ske.
Differing ideas have been put forward about how job losses and notice will be distributed.
SwedishBättre och gynnsammare bud avvisades i ett tidigt skede - och faktiskt av politikerna.
Better and more favourable offers were turned down early on - and by politicians, in fact.
SwedishAvsnitt VIII (B) – Europeiska datatillsynsmannen (2006/2021 (BUD)).
Section VIII(B) – European Data Protection Supervisor (2006/2021 (BUD)).
SwedishDet är för tidigt och kan till och med vara övermodigt att lägga fram ett helt nytt bud redan nu.
It is too early and could even be presumptuous to put forward a full response as yet.
SwedishLåt mig förklara mer exakt, om min polare Fred Bud Kelly
Let me break it down like a fraction for you about my man Fred " Bud " Kelly.
SwedishFörlåt att jag stör när du fifflar med bokföringen, men det kom ett bud.
Uh, l-I do hate to disturb you whilst you're cooking the books, but, uh, there's a delivery for you.
SwedishDödläget är ett resultat av bristen på överensstämmelse eller skillnaden mellan de bud som presenterats.
That impasse is the result of the discrepancy or difference between the offers presented.
SwedishOch jag kan säga att vid alla dessa möten var det vi som bad dem att komma med högre bud.
And I can say that, in all those meetings, we were the ones asking them to come with more important offers.
SwedishDet innebär att de bud som nu ligger på bordet inte räcker.
This means that the bids currently on the table are not enough.
SwedishDen hade levererats av apotekets bud som hade fått uppdraget på elektronisk väg.
The chemists ' had received an e-mail from the doctor containing instructions and had sent an assistant to deliver it.
SwedishDet leder till förbud och bud för kvinnor.
Women are ordered to do certain things, but are prohibited from doing others.
SwedishFred Bud Kelly, Gjorde skridskor av Whiskey flaskor. på sin farbrors gård, tidigt 1900, där borta i Nova Skotia.
Fred " Bud " Kelly made skates out of whiskey bottles...... at his uncle's farm in the early 1900s.
SwedishMin fråga är alltså snarare en uppmaning till kommissionären om att se till att komma med några konkreta bud.
Thus, my question is actually more of an appeal to the Commissioner to ensure that specific mandates are given.
Swedish(Skratt) Och jag skickade ut bud till sångare.
(Laughter) And I sent out this call to singers.
SwedishDet fanns många olika bud, och flera andra medlemsstater begärde undantag och särbehandling.
There were many different views, and there were calls for various exemptions and special considerations from several other Member States.
SwedishJag väntar på ett bud som ska hämta...
Yeah, I'm expecting a messenger to come and pick up -
SwedishDessa gör det så att säga som bud, de överlämnar urkunden, blåser fanfar, och sedan går de skilda vägar.
They would act as messengers, as it were: they hand over the document, fanfares are sounded, and they go their separate ways.