SV byta
volume_up
[bytte|har bytt] {verb}

1. general

De medför oacceptabla hinder när människor försöker byta arbete eller hemvist.
These impose unacceptable barriers when people seek to change jobs or residence.
Byta makroekonomisk kurs kanske, men även metod.
Change macro-economic course, maybe, but also change the method.
Varför då byta inriktning innan detta synsätt har kunnat utvecklas?
So why change direction before we have had a chance to develop this approach?
Öppna det dokument där du vill byta ut databasfältkommandon.
Open the document in which you want to exchange the database fields.
Vi vill dock inte byta ut en kategori av sårbarhet mot en annan.
However, we do not want to exchange one category of vulnerability for another.
Hon måste då byta ut sitt italienska körkort mot ett belgiskt.
She will have to exchange her Italian licence for a Belgian one.
Det är därför den utökade möjligheten att byta operatör är så viktig.
That is why the enhanced ability to switch your supplier is so important.
Om du istället vill byta adress följer du stegen nedan:
If instead, you'd like to switch addresses, you can follow the steps below:
Följaktligen används EU: s medel för att byta från en renare teknologi till en smutsigare.
Consequently, EU cash is being used to switch from a cleaner technology to a dirtier one.
byta (also: flytta, ändra)
volume_up
to shift [shifted|shifted] {vb} (move or change slightly)
Syftet är inte längre att endast byta lasten, utan att förbättra vartenda transportsätt.
It is no longer only the intention to shift cargo, but to improve every modality.
Sedan veckoslutet har vi sett att myndigheterna även struntar i demokratin eftersom de försöker förhindra förtida val genom att byta ut personer i ledande poster.
Since the weekend, we have seen that the authorities disregard democracy as well, since they are trying to prevent early elections from being held by shifting around top leadership positions.
Så genom att helt enkelt byta vårt perspektiv från en enskild stam till de många dynamiska kvistarna, kunde vi se att träd inte bara är statiska varelser, utan egentligen är extremt dynamiska.
And so simply by shifting our perspective from a single trunk to the many dynamic twigs, we are able to see that trees are not simply static entities, but rather extremely dynamic.
Det är nu er plikt att byta till ett ”push”-system.
The obligation is now on you to switch over to a ‘push’ system.
Jag skulle vilja veta vilka initiativ kommissionen planerar för att hjälpa och uppmuntra flygbolag att byta system.
I would like to know what kind of initiatives the Commission is preparing to help and encourage airlines to switch over.
byta (also: växla)
Allt ni behöver göra är att byta McCarthy och Hatzidakis med Varela Suanzes-Carpegna, så att allt sker på ett logiskt sätt.
All you need to do is swop McCarthy and Hatzidakis with Varela Suanzes-Carpegna and then we can follow on logically.
Jag behöver inte byta ut dig eller hur?
I'm not gonna have to trade you in, am I?
Camiel Eurlings och andra ledamöter framhöll att vi inte får byta mänskliga rättigheter mot energi, och jag instämmer helt.
Mr Eurlings and various Members pointed out that we must not trade human rights for energy; I fully agree.
Kanske är det du, kanske jag -- men vi är inte här för att byta åsikter; alla har en åsikt.
Maybe it's you, maybe it's me -- but we're not here to trade opinions; everyone's got an opinion.
byta (also: alternera)

2. "under resa"

byta

Synonyms (Swedish) for "byta":

byta

Context sentences for "byta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag skulle med glädje avskaffa anföranden på en minut och byta till två minuter.
I would be happy to abolish one-minute speaking time slots in favour of two minutes.
SwedishTrots alla dessa möjligheter återstår problemet att byta ut fordonsparken.
For all this potential, there remains the problem of replacing the vehicle fleet.
SwedishFör att sammanfatta: det är inte noggrannare, det är inte omöjligt att byta ut.
All in all: GALILEO is not more accurate, and it cannot be switched off.
SwedishOm du vill byta det område som länken ska hänvisa till, skriver Du in det här.
If you want to modify the section to which the link refers, enter the new section here.
SwedishFör detta krävs emellertid att man har visioner, kapacitet och mod nog att byta strategi.
That, however, will require the vision, capacity and courage of a new strategy.
SwedishHär kan du redigera och radera definierade bokmärken eller byta till motsvarande sida.
You can edit or delete your bookmarks or click them to go to the corresponding pages.
SwedishDet inmatade filnamnet används senare av föredragshållaren för att byta åhörarnas sidor.
The entered file name will be used by the speaker to move through the slides.
SwedishSektorn behöver ekonomiskt stöd för att byta ut och modernisera flottan.
The sector needs financial support in order to replace and update the fleet.
SwedishKlicka på Redigera för e-postadresser om du vill byta ut den gamla e-postadressen mot en ny.
Click Edit for Email addresses to swap out your old email address for a new one.
SwedishVi kan inte byta ut Förenta staterna mot någon annan, bättre partner i detta partnerskap.
We cannot replace the USA for some other, better partner in this partnership.
SwedishMin fråga är: funderar ni på att byta ut den och inte bara lätta på den?
My question is: are you considering replacing rather than just relaxing it?
SwedishOch förstås, de tvetydiga figurerna som ser ut att byta fram och åter.
And of course, the ambiguous figures that seem to flip-flop back and forth.
SwedishNär det gäller de mer ekonomiska aspekterna måste Ekofin-rådet byta dagordning.
As far as economic aspects per se are concerned, the ECOFIN Council needs to revise the agenda.
SwedishDu kan byta namn på ett avsnitt genom att dubbelklicka på etiketten och skriva in ett nytt namn.
You can rename a section by double-clicking the label and typing in a new name.
SwedishOm du ska byta mellan olika socialförsäkringssystem kan du behöva följande intyg:
For a successful transition between social security systems, you might need the following forms:
SwedishI dag funderar samma hushåll på att byta ut sina LCD-tv-apparater till LCD-LED.
Today, those same households are thinking about changing their LCD televisions for LCD-LED ones.
SwedishAtt byta bank är fortfarande på många platser i Europa ett långsamt och svårt förfarande.
Changing banks is still, in too many cases across Europe, a slow and difficult operation.
SwedishDet skulle inte vara verkningsfullt att bara byta ut bidrag mot tillgång till lånemöjligheter.
Merely substituting donations for access to lending facilities would be ineffective.
SwedishEftersom det visade sig möjligt att byta hatt måste jag också ställa en fråga.
As it has proven possible to swap hats, I also have a question.
SwedishFolk säger att det handlar om att byta idén om drömhemmet mot idén om ett drömkvarter.
People are saying that it's moving from the idea of the dream home to the dream neighborhood.