"cirkulation" English translation

SV

"cirkulation" in English

SV

cirkulation {common gender}

volume_up
Såsom Hoppenstedt betonade finns det i dag 70 miljarder mynt i cirkulation.
As Mr Hoppenstedt emphasized, there are now 70 billion coins in circulation.
Äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation (
Authentication of euro coins and handling of euro coins unfit for circulation (
Dessa vacciner kan medföra oönskad cirkulation av vaccinviruset hos ovaccinerade djur.
Those vaccines may lead to undesired circulation of the vaccine virus in unvaccinated animals.

Context sentences for "cirkulation" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI resolutionen rörande varors fria cirkulation inom unionen, PPE: s resolution B4-0488/97, förekommer inte mitt namn.
In the joint motion on the disruption of the internal market (B4-0488/97), my name is missing.
SwedishJust på grund av vikten av de besluten har banker som ger ut sedlar för cirkulation tidigare varit i statens händer.
It is precisely because of the importance of these decisions that banks that issue bank notes were brought under state control in the past.
SwedishJag anser att tidpunkten har kommit för att överväga en verklig politik för att skapa cirkulation mellan Medelhavets två kuster.
I believe the time has come to consider a genuine policy of movement between the two sides of the Mediterranean, north and south.
SwedishRamarna för ett europeiskt program bör omfatta de garantier som önskas i termer som fri cirkulation, vistelserätt och social trygghet.
The framework of a European programme must consider the desired guarantees in terms of free movement, residence rights and social security.
SwedishSkulle vi inte, herr ordförande, inom ramen för de verkliga nödvändigheterna någon gång kunna tala om differentierade vägavgifter och en bättre cirkulation i Europa?
Could we not at some time, Mr President, discuss road pricing and how to relieve road congestion in Europe under the topical and urgent procedure?
SwedishDärigenom företräder han en förgången tid med byråkrati, utökning av verksamheten, en onödig cirkulation av skattepengar och ett pris på jordbruksprodukter som hålls lågt på konstgjord väg.
With this, he represents the bureaucracy of the past; economy of scale, pumping around tax money for no good reason and keeping the price of agricultural products artificially low.