"dämpad" English translation

SV

"dämpad" in English

SV dämpad
volume_up
{adjective}

dämpad (also: tråkig, dum, mörk, dyster)
volume_up
dull {adj.}
dämpad
volume_up
hushed {adj.}
dämpad (also: dov)
dämpad
volume_up
muted {adj.}
Det är mycket ovanligt att rådet har talat ut först nu, och talat med sådan dämpad röst.
It is quite extraordinary that the Council has only finally spoken out now, and spoken in such muted terms.
Detta placerade Europeiska unionen i en väldigt svår situation, om än en situation då vi som tur var uppträdde enat, även om denna enighet var något dämpad.
This placed the European Union in a very difficult situation, albeit one where we fortunately spoke with one voice, although this voice was somewhat muted.
dämpad (also: tyst, stilla, inaktiv, sakta)
volume_up
still {adj.}
Kommissionen fortsätter med att främja åtgärder som förespråkar flexibilitet i arbetslivet och en dämpad social utveckling i konkurrenskraftens namn.
The Commission is still giving precedence to measures to encourage labour flexibility and social moderation in the name of competitiveness.
dämpad (also: tyst, måttfull, lugn, diskret)
Inflationen har förblivit dämpad, trots en rad negativa störningar.
Inflation has remained subdued, despite a sequence of adverse disturbances.

Synonyms (Swedish) for "dämpad":

dämpad

Context sentences for "dämpad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNaturligtvis följer vi alla hela denna process med dämpad röst.
We are, of course, all watching that whole process with bated breath.
SwedishAtt diskussionerna förs i en mer dämpad ton i dag betyder inte att de är mindre viktiga.
Today, the debate is calmer, but no less important.
SwedishJag hoppas att jag inte ska tolka kommissionsledamotens inlägg som att entusiasmen för Bulgariens anslutning i rätt tid i är dämpad.
I hope I do not detect from the Commissioner’s remarks any dampening of enthusiasm for the timely accession of Bulgaria.
SwedishKöpkraften för medborgarna i euroområdet har praktiskt taget inte minskat eftersom inflationen är och förblir mycket dämpad.
Citizens' purchasing power within the euro zone has remained virtually unchanged since inflation has been, and remains, at a very moderate level.
SwedishKöpkraften för medborgarna i euroområdet har praktiskt taget inte minskat eftersom inflationen är och förblir mycket dämpad.
Citizens ' purchasing power within the euro zone has remained virtually unchanged since inflation has been, and remains, at a very moderate level.
SwedishDet krig som nu råder tillåter inte endast så kallad "legal" exploatering av den här typen, utan också långt mindre dämpad plundring.
The war that is currently raging permits not only so-called 'legal' exploitation of this type, but also much less covert forms of plunder.
SwedishDet krig som nu råder tillåter inte endast så kallad " legal " exploatering av den här typen, utan också långt mindre dämpad plundring.
The war that is currently raging permits not only so-called 'legal ' exploitation of this type, but also much less covert forms of plunder.
SwedishPå samma sätt som vi talade om dämpad inflation under förra årtiondet, borde vi nu sträva efter att dämpa pris- och löneutvecklingen under den närmaste tiden.
As we used to talk about inflation moderation in the past decade, so we should strive to achieve moderation of price and wage dynamics in the period to come.
SwedishBarcelona borde för det första bekräfta vårt engagemang när det gäller den makroekonomiska stabiliteten som baseras på solida offentliga finanser och en dämpad inflation.
Barcelona's first task must be to confirm the firm commitment to macroeconomic stability based on sound public finances and controlled inflation.
SwedishBarcelona borde för det första bekräfta vårt engagemang när det gäller den makroekonomiska stabiliteten som baseras på solida offentliga finanser och en dämpad inflation.
Barcelona' s first task must be to confirm the firm commitment to macroeconomic stability based on sound public finances and controlled inflation.
SwedishBeslutet om Turkiets anslutning är alltför viktigt för framtiden för unionen och Turkiet för att det skall kunna fattas i dämpad tystnad, eller i kansliernas hemlighet.
The decision on Turkey's accession is too important for the future of the European Union and Turkey for it to be made in veiled silence, or even in secrecy, behind closed doors.
SwedishBeslutet om Turkiets anslutning är alltför viktigt för framtiden för unionen och Turkiet för att det skall kunna fattas i dämpad tystnad, eller i kansliernas hemlighet.
The decision on Turkey' s accession is too important for the future of the European Union and Turkey for it to be made in veiled silence, or even in secrecy, behind closed doors.
SwedishNu verkar den trenden något dämpad, inte så mycket på grund av att befolkningspolitiken har lyckats, som på grund av epidemier, som vi har hört, av aids, tbc och malaria.
This trend seems today to be more contained, not because population policies have been successful but because of epidemics, especially, as has been said, of AIDS, TB and malaria.
SwedishVi vet att konsekvenserna av en dämpad takt, stagnation och i vissa länder, exempelvis Portugal, ekonomisk tillbakagång gör att arbetslösheten och den sociala utslagningen ökar.
We all know that the consequences of a slow-down, of stagnation and in some countries, such as Portugal, of economic recession are rising unemployment and social exclusion.
SwedishFörsta halvåret fanns det tecken på att tillväxten var dämpad och att en inflation kunde förväntas på medellång och längre sikt, medan andra halvåret uppvisade en motsatt utveckling.
In the first half of the year, there was evidence of slight growth, with inflation expected in the medium and longer term, whilst the opposite happened in the second six months.
SwedishFörsta halvåret fanns det tecken på att tillväxten var dämpad och att en inflation kunde förväntas på medellång och längre sikt, medan andra halvåret uppvisade en motsatt utveckling.
What is particularly pleasing is that various sections are clearly distinguished from each other, and that complex financial matters are discussed in readily accessible language.
SwedishAtt forma Europeiska unionens projekt till en välstämd, väl dämpad orkester, som Mozart sade, som spelar till demokratiska toner och inte som en bataljon till takten av en kornett.
How to provide the European Union project with a well-tuned orchestra, well-tempered, as Mozart said, which is guided by democratic impulses and not by a blast of a bugle like a battalion.
SwedishFörst och främst måste man se till att löneökningen blir dämpad och att de kostnader som tynger arbetet sänks, för att man skall kunna avskaffa " skattekilarna " och få arbetskostnaderna att sjunka.
First of all, we must ensure that wages progress at a moderate rate and we must reduce the overheads that weigh so heavily on labour in order to eliminate the " tax wedges ' and lower labour costs.