SV dålig
volume_up
{adjective}

1. general

dålig (also: skadlig, felaktig, grym, tråkig)
volume_up
bad {adj.}
Detta var ett skämt till rättegång, och resultatet av en dålig rättegång är en dålig dom.
This was a copy of a bad trial, and the result of a bad trial is a bad verdict.
Detta var också orättvist mot skattebetalarna och utgjorde dålig förvaltning.
Again, this was unfair to the taxpayers and constituted bad administration.
En dålig bok är dålig, oavsett tryck- eller papperskvalitetet.
A bad book is bad, however good the print quality or the paper.
dålig (also: stackars, mager, förfallen, ringa)
volume_up
poor {adj.}
Vi talar om ett dåligt budgetgenomförande och en dålig förvaltning av budgeten.
We are talking about poor execution and poor management.
Uppenbarligen en dålig samordning mellan en rad politikområden inom gemenskapen.
All the evidence shows poor coordination in many Community policies.
Jag har konstaterat att presidiets externa kommunikation är mycket dålig.
I have noted that the Bureau's external communications are extremely poor.
volume_up
long {adj.}
Allmänheten har dålig insikt om att energipriserna kommer att fortsätta att öka på sikt.
The public has only a vague awareness of the fact that energy prices will continue to rise in the long run.
Vi vet att miljöföroreningar, dålig kosthållning och livsmedelsallergier påverkar både det fysiska och det psykiska välbefinnandet.
Increased political awareness of the mental wellbeing of European citizens is long overdue.
I detta fall försvann 5 miljoner euro på grund av bedrägeri och dålig förvaltningskontroll.
I think we have spent a long time looking for this, and I am glad that the Commissioner can get it moving at the end of her current period in office.
dålig (also: elak, simpel, enkel, ringa)
volume_up
mean {adj.}
Det var ingen dålig prestation att samordna alla dessa ändringsförslag och genomföra förhandlingar.
It was no mean feat to coordinate all these amendments and to conduct negotiations.
Det är uppenbart inte någon dålig prestation: rapporten är ett praktiskt verktyg och ett referensdokument.
It is obviously no mean feat: it is a practical tool and a reference document.
20 av 25 länder är inte någon dålig prestation.
20 out of 25 countries is no mean achievement.
dålig (also: krasslig, hängig)
volume_up
poorly {adj.}
Det finns inget överflödigt vatten, bara dålig hantering av vatten.
There is no such thing as superfluous water, only poorly managed water.
Förståelsen för begreppet är mycket dålig.
It is a very poorly understood concept.
För det tredje tror de att direktivet utgår från de hamnar som hade de slappaste reglerna, där ett dåligt organiserat hamnarbete av dålig kvalitet utfördes.
Thirdly, they believe that the Directive was based on the ports where the regime is least strict, where poorly organised, poor-quality dock work is carried out.
dålig (also: erbarmlig, värdelös, usel)
volume_up
bum {adj.}
dålig (also: klumpig, fumlig, tafatt, fuskig)
dålig (also: billig, värdelös, tarvlig)
volume_up
cheap {adj.}
Just nu ventileras många åsikter om det allmänt dåliga förtroende som de gamla medlemsstaterna känner för de nya.
Their fears of cheap labour being exported to provide services will not materialise.
Vi hör ofta talas om hälsorisker i samband med billiga leksaker av dålig kvalitet vilka i första hand kommer från Fjärran östern.
We often hear about health hazards in connection with cheap, poor quality toys, which primarily originate from the Far East.
Hela den här utvecklingen är dålig för sektorn, dålig för miljön (billig transport genererar nämligen ny transport), dåligt för säkerheten och dåligt i socialt avseende.
This whole development is detrimental to the sector, the environment (for cheap transport generates more transport), safety and society.
dålig (also: sjuk)
volume_up
crook {adj.} [Austr.] [coll.]
dålig (also: sjuk, risig, värdelös, hängig)
volume_up
crummy {adj.}
These are crummy circumstances.
dålig (also: svag, krasslig)
volume_up
dicky {adj.} [Brit.]
dålig (also: olycklig, mörk, dyster, grå)
volume_up
dismal {adj.}
dålig (also: bräcklig, tunn, skör, skir)
volume_up
flimsy {adj.}
dålig (also: grym, , rutten, oanständig)
volume_up
foul {adj.}
Min prins, repen är dåliga, och de vägrar gå upp i masten.
My prince, the ropes are fouled, and these men refuse to climb the mast.
dålig (also: usel, botten)
volume_up
grim {adj.} [Brit.]
dålig
Miljömärkningen bör inte förknippas med dålig prestanda.
The eco-label should not be associated with mediocrity.
dålig (also: rutten, murken, förfärlig, urusel)
volume_up
rotten {adj.}
dålig
volume_up
shoddy {adj.}
Därför att EU: s medborgare just nu likställer kommissionen med negativt laddade företeelser som t.ex. bedrägeri, dålig förvaltning och usel bokföring.
Because at this moment EU citizens regard the Commission as synonymous with negatives as regards fraud, maladministration and shoddy accounting.
Därför att EU:s medborgare just nu likställer kommissionen med negativt laddade företeelser som t.ex. bedrägeri, dålig förvaltning och usel bokföring.
Because at this moment EU citizens regard the Commission as synonymous with negatives as regards fraud, maladministration and shoddy accounting.
dålig (also: smal, svag, liten, slank)
volume_up
slim {adj.}
Om Iran gör det kan inget gå fel, men om Iran inte gör det kommer säkerhetsrådet att reagera, och chanserna att lyckas kommer att vara dåliga.
If it does that, it cannot fail; if it does not, it will have the Security Council to deal with, where its chances of successes will be slimmer.
dålig (also: dum, färdig, långsam, sen)
volume_up
slow {adj.}
Järnvägarna är dåliga, alldeles för långsamma, alldeles för dyra och opålitliga. ”
The railways are bad, too slow, too expensive, unreliable.’
Jag vet att jordbrukare inte är dåliga på att hävda sina rättigheter.
Farmers, I know, are not slow in coming forward.
Jag beklagar emellertid att rådet och kommissionen har varit ganska dåliga på att komma framåt i detta sammanhang.
I do, however, regret that the Council and the Commission were quite slow in making progress here.
dålig (also: pinsam, plågsam, prekär)
dålig (also: osäker)
Många ungdomar som slutar skolan i förtid kommer från landsbygden och tvingas hoppa av på grund av dålig ekonomi.
Many of the young people dropping out of school come from rural areas and are forced to stop attending school by their precarious financial state.
dålig (also: less)
volume_up
sick {adj.}
Giftrester, föroreningar, dålig djurhållning, dålig hygien kommer förr eller senare att resultera i sjuka djur, och följaktligen också i ökade sjukdomar hos människorna.
Residual poison, pollution, poor animal husbandry and poor hygiene will result sooner or later in sick animals and, consequently, also in an increase in illnesses among human beings.
dålig
volume_up
sucky {adj.} [slg.]
dålig

2. "bok"

dålig
volume_up
pulp {adj.} (book)

3. meteorology

dålig
dålig
volume_up
mucky {adj.} [Brit.]

4. gastronomy: "kvalitet"

dålig
volume_up
poor {adj.} (quality)
Vi talar om ett dåligt budgetgenomförande och en dålig förvaltning av budgeten.
We are talking about poor execution and poor management.
Uppenbarligen en dålig samordning mellan en rad politikområden inom gemenskapen.
All the evidence shows poor coordination in many Community policies.
Jag har konstaterat att presidiets externa kommunikation är mycket dålig.
I have noted that the Bureau's external communications are extremely poor.

Context sentences for "dålig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDålig förvaltning, korruption, nepotism, polisstyre - där har vi pudelns kärna.
Mismanagement, corruption, nepotism, police regimes - these are the Pudelskern.
SwedishGenom dessa överdrifter har en majoritet av parlamentet gjort Europa en dålig tjänst.
Through these excesses a majority of this Parliament has done Europe a disservice.
SwedishFörst och främst: Vem menar vi när vi talar om personer med ”dålig psykisk hälsa”?
To begin with: who are we referring to when we speak of those with ‘mental ill health’?
SwedishJag anser att hela Europa kommer i dålig dager som ett resultat av denna situation.
I think that the whole of Europe is open to criticism as the result of this situation.
SwedishRådets inställning till fisket efter skarpsill tyder på dålig handlingskraft.
The attitude of the Council in respect of fishing for sprat shows scant determination.
SwedishDet som har uppdagats är snarare dålig förvaltning, lyckligtvis få bedrägerier.
What has been uncovered is mainly mismanagement, and fortunately not many cases of fraud.
SwedishDen tekniska kvaliteten på den europeiska hymnen i morse var skrämmande dålig.
The technical quality of the European anthem this morning was appalling.
SwedishDetta försätter oss i en dålig dager och försvagar vår förhandlingsposition i WTO.
This will bring discredit on us and will weaken our negotiation position within the WTO.
SwedishOch båda länderna hade bättre hälsa, men fortfarande en väldigt dålig ekonomi.
And both countries had the better health, but still a very low economy.
SwedishDet första är: den sociala situationen för många barn i Ryssland är mycket dålig.
The first is the dreadful social situation of many children in Russia.
SwedishI detta avseende får de alla de gamla medlemsstaterna att framstå i dålig dager.
They are putting all the old Member States to shame in that respect.
SwedishMan befarar att verkningsgraden av användningen av pengarna vetenskapligt sett är dålig.
It is to be feared that the use of funds is inefficient in scientific terms.
SwedishElizabeth Lynne har rätt när hon säger att vi riskerar att ställa EU i dålig dager.
Mrs Lynne is right to say that we risk bringing the EU into disrepute.
SwedishDet gäller i synnerhet minoriteter, som så ofta baktalas och ställs i dålig dager.
That applies most particularly to minorities, who are so often maligned and misrepresented.
SwedishDet är inte underligt att det är dålig närvaro: det beror på att ingen debatt äger rum.
It is no wonder there is not good attendance; it is because no debate is taking place.
SwedishDet ungerska ordförandeskapet har fått en dålig start.
(NL) Madam President, the Hungarian Presidency has got off to an unfavourable start.
SwedishFörst och främst: Vem menar vi när vi talar om personer med ” dålig psykisk hälsa ”?
We now know that good mental health is also a precondition for good economic performance.
SwedishJag tror vi kan enas om att det har resulterat i en strukturellt dålig balans.
I think we can agree that it has resulted in a structural imbalance.
SwedishMan har fortfarande dålig kännedom om den submarina miljön.
Mr President, very little is as yet known about the submarine environment.
SwedishDen här gången bör vi klargöra att en dålig konstitution inte är bättre än ingenting.
We are offered negotiations only when democracy and the rights of Parliament are disputed.