"daghem" English translation

SV

"daghem" in English

SV daghem
volume_up
{neuter}

Jag skulle dessutom vilja nämna ett ändringsförslag som har att göra med Europaparlamentets daghem.
I would furthermore like to mention one amendment connected with Parliament’s day nursery.
Av detta skäl bör ett daghem finnas så nära Europaparlamentet och kollektivtrafiken som möjligt.
For this reason, a nursery should be maintained as close to Parliament and public transport services as possible.
Det gäller inte bara daghem, det gäller också vård och omsorg om äldre och sjuka.
We are not just talking about nurseries, we are talking about care for the elderly and the sick.
daghem
volume_up
day care center {noun} [Amer.]
daghem (also: dagvård)
volume_up
day care centre {noun} [Brit.]
daghem (also: barnkammare)
Jag skulle dessutom vilja nämna ett ändringsförslag som har att göra med Europaparlamentets daghem.
I would furthermore like to mention one amendment connected with Parliament’s day nursery.

Context sentences for "daghem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI år har jag besökt tio daghem och lekskolor, och överallt hörde jag om långa kötider.
This year, I have visited ten kindergartens, and at every one of them I heard about long waiting lists.
SwedishBarnen får inte skiljas från sina mödrar strax efter födseln genom att modern skickas iväg till arbetet och barnen till daghem.
Children should at least be able to enjoy the same opportunity as we had to bond with our mothers.
SwedishRegeringarna måste satsa mer på barnomsorg och skola och på att ordna plats åt barn på daghem och förskolor.
Governments should be more committed to the raising and education of children and their accommodation at creches and kindergartens.
SwedishJag skulle dessutom vilja nämna ett ändringsförslag som har att göra med Europaparlamentets daghem.
We must also plan all the information we give out well beforehand in order to determine the costs of projects and the personnel needs involved.
SwedishDessutom måste varje barn ha en garanterad plats på ett daghem och i förskolan efter det att modern har återvänt till arbetet.
Furthermore, each child must have a guaranteed place at a crèche and at pre-school following the mother's return to work.
SwedishVi reagerar också mot olika förslag om skattelättnader för företag som ordnar daghem och för att människor ska kunna arbeta i hemmet.
We also oppose various proposals for tax breaks for companies that organise crèches and for people being able to work at home.
SwedishDe är inte alltid i en sådan ålder att de kan få plats på ett daghem, om vi utgår från, som i min dröm, att det inte finns några daghemsköer.
They are not always of an age that they can go to the crèche, assuming that, as in my dream, there is no waiting list.
SwedishDet finns länder vars invånare på grund av sina historiska erfarenheter inte är intresserade av att placera sina barn på daghem”.
There are countries whose citizens, based on their historical experience, are not interested in placing their children in day care'.
SwedishBarnen får inte skiljas från sina mödrar strax efter födseln genom att modern skickas iväg till arbetet och barnen till daghem.
Children must not be separated from their mothers soon after birth by sending the mother off to work and the children to a childcare centre.
SwedishTill exempel kan man enligt åtgärden för grundläggande sociala tjänster stödja sociala inrättningar som daghem för barn eller äldre.
For example, under the basic services measure, social facilities like day care centres for children or elderly people can be supported.
SwedishStudier över hela världen har visat att barn mår bra av att få stöd och få lära sig nya saker på ett daghem eller hos en dagmamma.
Studies all around the world have shown that children benefit from being supported and taught in a daycare facility or by a daytime carer.
SwedishVad vi än säger om dessa länder, vet vi åtminstone att det fanns ett nätverk av daghem, skolor, idrottslig och kulturell verksamhet.
Whatever we may say about these countries at least we know that there used to be a network of creches, schools, athletic and cultural activities.
SwedishSom ni anser jag att man måste anpassa kvinnornas arbetstid med större smidighet och att mödrarna behöver lämpliga omsorgsformer och daghem.
Like you, Mrs Marinucci, I think that we should be more flexible with women's working hours and mothers should be offered appropriate childcare and crèche facilities.
Swedish(ET) Mitt politiska parti har för vana att besöka daghem och lekskolor kring Internationella kvinnodagen för att ge ett erkännande åt de personer som arbetar där.
(ET) My political party has the custom of visiting kindergartens at roughly the time of International Women's Day and acknowledging the people who work there.
SwedishPhillip Longman kommer med några förslag: Sverige har lyckats öka sina födelsetal genom att öka de sociala förmånerna och genom att bygga förskolor och daghem.
Phillip Longman makes some suggestions: Sweden has succeeded in increasing its birth rates by raising social benefits and by building day-care centres and crèches.
SwedishDärför måste hjälpen nu ovillkorligen levereras direkt till hjälpobjekten, till daghem, ålderdomshem osv., och de lokala myndigheterna kan hjälpa till.
For that reason, the aid must now be shipped directly to the intended recipients, child-care centres, old people's homes, etc, with the assistance of the local authorities.
SwedishHon kan inte räkna med att placera sitt barn på ett daghem eller en förskola och hennes kontakt med kulturen och världen består ofta av begränsade radio- och tevesändningar.
She cannot count on placing her child in a crèche or kindergarten and her contact with culture and the world will often amount to limited radio and television broadcasts.
SwedishDessutom vill man skapa gynnsamma villkor för dem som vill starta kvinnliga kooperativ och företag samt främja öppnandet av nya daghem, bokhandlar och vårdhem för äldre.
It would also create conditions conducive to the establishment of women’s cooperatives and businesses and promote the opening of childcare centres, bookshops and medical centres for the elderly.