"definitiv" English translation

SV

"definitiv" in English

SV definitiv
volume_up
{adjective}

En definitiv lösning på krisen förutsätter en politisk och diplomatisk lösning.
The definitive end to the crisis has to come through a political and diplomatic solution.
Jag deklarerar här att den socialdemokratiska gruppen inte har en definitiv ståndpunkt.
I will state now that the Socialist Group does not have a definitive position.
En definitiv lösning kan inte uppnås utan att även bosättningsfrågan får en lösning.
There will be no definitive solution without a solution also to this issue of the settlements.
definitiv (also: tydlig, uttrycklig, bestämd, otvetydig)
Det har förekommit en definitiv kränkning av principerna inom internationell rätt.
There has been a definite violation of the principles of international law.
Ingen annan kan räkna med att hitta en definitiv lösning på deras problem.
Nobody else can count on finding a definite solution to their problems.
Om inte, varför inte och när kan en definitiv ståndpunkt vara att vänta?
When can a definite view be expected?
definitiv (also: tydlig, iögonfallande, klar, bestämd)
definitiv (also: oåterkallelig)

Synonyms (Swedish) for "definitiv":

definitiv

Context sentences for "definitiv" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI väntan på vidare order utgör Lusaka-avtalet den enda ramen för en definitiv lösning.
As of now the Lusaka agreement is the only framework for a permanent solution.
SwedishVi har en definitiv överkapacitet när det gäller motorfordon i Europeiska unionen.
We have a decided overcapacity in motor vehicles in the European Union.
SwedishTalfilmens inträde innebar en definitiv förändring av filmvärlden.
The invention of the talking movie definitively changed the world of cinema.
SwedishUtan sådana anpassningar utsätter vi unionen för en definitiv kris.
Failure to introduce these changes would throw the Union into an interminable crisis.
SwedishDet har tagit lång tid, men äntligen kommit fram till en definitiv slutsats.
It has taken a long time but at last we have reached a conclusion.
SwedishJag är angelägen om en definitiv lösning på detta problem.
I am most anxious for a permanent solution to be found to prevent further disruption.
SwedishVad Frankrike beträffar, är det självklart att besluten i detta Europa inte har en definitiv karaktär.
For France, it goes without saying that this Europe's decisions are not permanent ones.
SwedishAvslutningsvis ville Corbey ha en definitiv lösning på detta problem.
Mrs Breyer asked why I attacked the individual solutionsthe.
SwedishVi måste finna en rättvis och definitiv lösning.
We are talking about an extreme situation that demands an immediate response.
SwedishFaran för en definitiv tudelning av ön är allvarlig.
There is a serious danger that the island will finally be partitioned.
SwedishGenom att begära en definitiv ordning kommer stödet till hasselnötter att beaktas i nämnda ordning.
The request for a permanent regime implies that support to hazelnuts would be covered by that regime.
SwedishDen varaktiga subventioneringen av biomassa, vind- och solenergi är en villoväg och en definitiv symbolpolitik.
The policy of constantly subsidising wind, biomass and solar energy is mistaken and purely symbolic.
SwedishVi erbjuder ett lojalt samarbete och satsar också på en definitiv lösning på Chiapaskonflikten.
We are offering faithful cooperation and we also support the search for a permanent solution to the Chiapas conflict.
SwedishDen nya texten, som ännu är långt ifrån definitiv, har skickats av rådet till parlamentet för kännedom.
The new text, which is still far from being final, was forwarded by the Council to Parliament for information.
SwedishVi vill inte att den nuvarande situationen ska vara definitiv, utan lämna tillräcklig flexibilitet för justeringar.
We do not want to set the current situation in stone, but wish to leave enough flexibility for adjustments.
SwedishSom kommissionsledamoten Joaquín Almunia nämnde kunde ett antal frågor inte få en definitiv lösning med detta direktiv.
As Commissioner Almunia mentioned, a number of issues could not be resolved definitively with this Directive.
SwedishHandlar det här om en definitiv nedgång?
Is this going to be a permanent decline?
SwedishDen åtgärd som Frankrike har vidtagit tillsammans med andra, och inför andra, bör bidra till en definitiv lösning av denna krissituation.
The action taken by France with others and against others must help to definitively resolve this crisis.
SwedishVidare kommer en definitiv lösning endast att finnas genom en revolutionär omvandling av samhället och avskaffande av exploateringen.
More importantly, a final solution will only be found by revolutionising society and abolishing exploitation.
SwedishJag skulle emellertid vilja uppmana köttindustrin att inte anta någon definitiv ståndpunkt i detta ärende, utan en aktiv sådan.
I would, however, urge the meat industry not to adopt a defensive stance in this dossier, but to be proactive instead.