"den bästa" English translation

SV

"den bästa" in English

volume_up
den bästa {comm. gen.}
EN
EN
SV

den bästa {common gender}

volume_up
den bästa
Herr Radwan, ni sade att den bästa ekonomiska politiken är den bästa socialpolitiken.
Mr Radwan, you said that the best economic policy is simultaneously also the best social policy.
Detta utgör den bästa förebyggande åtgärden och det bästa skyddet.
That is the best form of prevention and the best form of protection.
Den bästa författaren valdes, och de olika kontraktsparterna lade sitt bästa anbud.
The best author was chosen and the specific contractors made and presented the best offer.

Similar translations for "den bästa" in English

den pronoun
English
bästa noun
English
bästa adjective
English
bäst adjective
bäst adverb
English
basta verb

Context sentences for "den bästa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFör det andra: medlemsstater med hög befolkning förbehåller sig den bästa biten.
Secondly, Member States with a large population get more than their fair share.
SwedishJag anser att den bästa strategin inte är ökad konkurrens utan mer samarbete.
I believe that the right approach is not more competition, but more cooperation.
SwedishI stället byggde de upp Europa och gjorde Europa till den bästa kontinent som finns.
Instead, they rebuilt Europe and made Europe the finest continent in existence.
SwedishDetta öde är för vårt gemensamma bästa och den vision som våra grundare hade.
This destiny is for our common good, and it is the vision of our founding fathers.
SwedishVerifiering med vykort ger den bästa bekräftelsen på att företaget är vekligt.
Using postcard verification gives the highest confidence that the business is real.
SwedishJag uppmanar er att ställa er bakom denna strategi för det är den bästa vi har.
I would like to invite you to share this approach because we do not have a better one.
SwedishJag menar också att det är mödan värt att se till att den genomförs på bästa sätt.
I also believe that it is worthwhile to ensure its optimal implementation.
SwedishHur känns det att vara mamma till den bästa... rockjournalisten vi någonsin träffat?
Hey, how does it feel to be the mother of the greatest... rock journalist we've met?
SwedishNu lever vi inte i den bästa av världar och därför har vi denna debatt.
Well, we do not live in a perfect world and that is why we are having this debate.
SwedishJag anser att det är bra att vi ber om åsikter om den bästa lösningen på problemet.
The right priorities are being set and the appropriate measures and policies identified.
SwedishSom det ser ut i dag anser kommissionen att det är den bästa vägen att gå.
From the Commission's position, we see this today as the better course in front of us.
SwedishMan kan lugnt säga, det är inte den bästa bilden på hållbart jordbruk.
Suffice to say it's like -- it's not the prettiest picture of sustainable farming.
SwedishFör det andra: medlemsstater med hög befolkning förbehåller sig den bästa biten.
The underlying principle of " one man - one vote " is unacceptable.
SwedishKommissionen ansåg från början att den nuvarande direktören var bästa kandidaten.
The Commission considered the present Director to be its favourite candidate from the outset.
SwedishFöretag som kontrolleras av myndigheterna är säkert den bästa garantin för detta.
That is the only way to guarantee the destruction of foot and mouth and swine-fever pathogens.
SwedishParlamentet hade en chans att visa sin relevans för folk och missade den bästa möjligheten.
Parliament had a chance to show its relevance to people and missed it in prime time.
SwedishDen bästa lösningen är fortfarande att samordna de sociala trygghetsåtgärderna på EU-nivå.
Coordinating social security measures at EU level remains the way forward.
SwedishDen bästa metoden torde vara att minska konflikterna och inte att lösa dem med juridiskt tvång.
The strategy must be to reduce such conflicts, not to resolve them by legal force.
SwedishOch jag är den bästa polisen i Frankrike, den största i världen.
And I am the greatest detective in all of France... the greatest in all the world.
SwedishDen bästa tänkbara samordningen i Europeiska unionen är ett alltså ett måste.
Optimum coordination within the European Union is of the essence.