"desto" English translation

SV

"desto" in English

SV desto
volume_up
{adverb}

Inte desto mindre finns det en risk för överfiske i många delar av Medelhavet.
There is nevertheless a risk of overfishing in many parts of the Mediterranean.
Inte desto mindre är detta kommissionens och parlamentets gemensamma ansvar.
Nevertheless, this is the responsibility of the Commission and of this Parliament together.
Icke desto mindre finns det enorma risker med att inleda förhandlingar med Turkiet.
There are nevertheless huge risks attached to opening negotiations with Turkey.

Context sentences for "desto" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi välkomnar desto mer processerna eller överenskommelserna inom hälsopolitiken.
We also warmly welcome the processes or the agreements concerning health policy.
SwedishJu storskaligare desto mer kostnadseffektivt, men det finns naturligtvis gränser.
The greater the scale, the more cost-effective, but there are limits of course.
SwedishNya produkter måste patenteras och ju enklare det är att göra det, desto bättre.
New products have to be patented, and the easier it is to do that, the better.
SwedishDärför smärtar det mig desto mer att tvingas leverera en kalldusch i denna fråga.
That is why it pains me all the more to have to pour cold water on this matter.
SwedishJag håller med Verde om att ju fortare det här direktivet genomförs desto bättre.
I agree with Mr Verde that the sooner this directive is implemented the better.
SwedishVi vet att ju högre en utbildning är, desto lägre är risken att förlora ett jobb.
We know that the higher one's education is, the lower the chances of losing a job.
SwedishInte desto mindre finns det ett stort behov av att blåsa nytt liv i projektet.
Nonetheless, today, there is an urgent need to give new impetus to this effort.
SwedishJu mer jag får veta om Tunisien, desto mer positivt blir mitt intryck av landet.
The more I find out about Tunisia, the more positive an impression it makes.
SwedishJu närmare vi kommer dagen för ett beslut, desto räddare tycks några av oss bli.
The closer we get to the day of decision, the more afraid some of us seem to become.
SwedishJu mindre väljarstöd en politiker har, desto mer hänvisar han till medborgarna.
The lesser the voters' support behind a politician, the more he refers to citizens.
SwedishDetta är helt riktigt, och ju mer vi kan lära, desto bättre för var och en av oss.
That is absolutely true, and the more we can learn the better for each of us.
SwedishDärför är det desto mer nödvändigt med en seriös, solid och optimistisk budget.
A serious, robust and optimistic Budget is therefore all the more necessary.
SwedishJu bättre förhållande, desto säkrare värld och desto bättre situation för våra folk.
The better the relationship, the safer the world and the better off our people.
SwedishIcke desto mindre har jag tillåtit mig att i sju punkter föreslå några förbättringar.
Nonetheless, I have taken the liberty of proposing improvements on seven points.
SwedishJu större antalet medlemsstater, desto större är faran för att en kris ska uppstå.
The bigger the number of states the greater the danger of a crisis occurring.
SwedishResultatet borde bli ett mindre antal indikatorer som i gengäld är desto bättre.
We should like to achieve a situation in which we have fewer, but better, indicators.
SwedishEFSA har icke desto mindre redan upprättat nya riktlinjer som är mycket striktare.
However, EFSA has already put in place new guidelines that are much stricter.
SwedishInte desto mindre är sådana matvaror på väg från Förenta staterna till Europa.
But genetically modified foods are still on their way to Europe from the USA.
SwedishSäger vi att ju mer ni producerar av det, desto mindre kan ni exportera till oss?
Do we say that the more you produce of that, the less you can export to us?
SwedishIcke desto mindre är detta en bra dag för EU eftersom vi får mer insyn och öppenhet.
Nonetheless, this is a good day for Europe because it brings us more transparency.