"desto bättre" English translation

SV

"desto bättre" in English

SV desto bättre
volume_up
[example]

desto bättre
Dialogen är på väg att uppstå, desto bättre!
If there are incipient signs of dialogue, all the better!
Om Kina sätter press på oss att konkurrera för att nå millennieutvecklingsmålen - desto bättre.
If China put us under pressure to compete to deliver the Millennium Development Goals, all the better.
Och om avtalet kan tillämpas från och med oktober, vilket kommissionen har för avsikt, så desto bättre.
And if the agreement can be applied from October, as the Commission intends, then all the better.

Similar translations for "desto bättre" in English

desto adverb
bättre adjective
English
bättre adverb
English

Context sentences for "desto bättre" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNya produkter måste patenteras och ju enklare det är att göra det, desto bättre.
New products have to be patented, and the easier it is to do that, the better.
SwedishJag håller med Verde om att ju fortare det här direktivet genomförs desto bättre.
I agree with Mr Verde that the sooner this directive is implemented the better.
SwedishDetta är helt riktigt, och ju mer vi kan lära, desto bättre för var och en av oss.
That is absolutely true, and the more we can learn the better for each of us.
SwedishJu bättre förhållande, desto säkrare värld och desto bättre situation för våra folk.
The better the relationship, the safer the world and the better off our people.
SwedishResultatet borde bli ett mindre antal indikatorer som i gengäld är desto bättre.
We should like to achieve a situation in which we have fewer, but better, indicators.
SwedishVi måste därför gå i riktning mot ett harmoniserat system, och ju förr desto bättre.
Accordingly, we need to move towards a harmonised system, and the sooner the better.
SwedishDet är ett bra initiativ och ju tidigare det införs desto bättre för alla.
It is a good initiative and, the sooner it is introduced, the better for everybody.
SwedishJu effektivare det europeiska systemet är, desto bättre är det för alla parter.
The more efficient the European system is, the better for all concerned.
SwedishJu mer information i en brett upprättad databank, desto bättre analyser.
The more information gathered in a broadly-based database, the better the analyses.
SwedishJu mer vi kan göra för att hjälpa kvinnor och parlament att utvecklas, desto bättre.
The more we can do to help women and parliaments to develop, the better.
Swedish. ~~~ Ju större bil, desto bättre.
And this is all relative to unrestrained -- the bigger the bar, the better.
SwedishVi måste återuppbygga allmänhetens förtroende för flygindustrin, ju förr desto bättre.
We must restore public confidence in aviation and the sooner the better.
SwedishJu mera detaljerad informationen är om fodrets konsistens, desto bättre.
The more precise information there is on the content of feed the better.
SwedishMen om Dionysos hjälpte oss att finna någon gemensam nämnare, desto bättre!
But if Dionysus has helped us to reach agreement, so much the better!
SwedishAtt det också för med sig en ekologisk sidoeffekt, är desto bättre.
The fact that this also has an environmental side-effect is all to the good.
SwedishJu förr Marco Polo-programmet träder ikraft, desto bättre för Europas transportsektor.
The sooner the Marco Polo Programme becomes active, the better for Europe's transport sector.
SwedishJu strängare kontroller, desto bättre för konsumenternas hälsa.
The stricter the controls, the better it will be for the health of consumers.
SwedishFörhoppningsvis står vi inför ett lyckligt slut, ju tidigare desto bättre.
In this way we can hope for a happy ending, the sooner the better.
SwedishJu större del som avsätts för auktionering, desto bättre blir konkurrensen.
The greater the share allocated for distribution by auction, the better the competition will be.
SwedishJu snabbare det sker, desto bättre blir uppfattningen om och bedömningen av EU:s insats.
The sooner this happens, the better will be the perception and evaluation of the EU's action.